Gönderen Konu: Kiziroðlu Mustafa Bey  (Okunma sayısı 472 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Kiziroðlu Mustafa Bey
« : 11 Aralık 2009, 01:51:27 »
Kiziroðlu Mustafa Bey


Bu türküyü dinleyen herkesin kafasýnda bir soru belirir. Kim bu Kiziroðlu Mustafa Bey ? Köroðlu ile ne ilgisi var? Bu türküyle ilgili birçok söylenti var ama en ilginci sanýrým bu. Kizir, Kars'ýn Susuz kazasýna baðlý bir köydür. Bu köy Kýsýr daðlarýnýn geniþ eteklerine kurulmuþtur. Köyün dört bir yanýndan ise soðuk pýnarlar akar. Köy düz toprak damlý evlerden oluþmaktadýr ve köyün hakim bir yerin de de bir kale kalýntýsý vardýr. Köylüler Kiziroðlu'nun kalesi derler buraya. Kiziroðlu bu köyde yaþamýþ ve bura da efsaneleþmiþtir derler.

Küçükken at binip kýlýç kuþanýr
Söylentiye göre þimdiki Kiziroðlu Köyü’nün yerinde bir birinden uzak yirmi yirmi beþ kadar ev bulunmaktaymýþ. Bölge daðlýk ve ormanlýk olduðu için insanlarý da bu nedenle olacak ki çok serttir. O zamanlar burada yaþayan insanlarýn baþýnda bulunan kiþiye "Kizir" derlermiþ. Kizir Muhtar demektir. Gün gelmiþ zamanýn kizirinin ünü tüm Anadolu'ya yayýlmýþ. Tüm kötüler ondan korkar olmuþ. Gel zaman git zaman Kizirin bir oðlu olmuþ. Daha küçükken iyi at biner, kýlýç kuþanýr olmuþ. Ýþte Kiziroðlu Mustafa Bey bu çocuk. Bütün çocukluðu Kýsýr Daðý’nda at binip avlanmakla geçmiþ Mustafa'nýn. O da babasý gibi büyüyünce namlý bir yiðit olmuþ, haksýzlýk ve adaletsizliklerle savaþmaya baþlamýþ. Zaten onun bulunduðu çevrede kimse haksýzlýk etmeye cesaret edemezmiþ ya .

Köroðlu doðuya gelir

O sýrada doðuya gelen Köroðlu Kýsýr Daðlarý’nda Ferro deresine yerleþir, amacý doðudaki haksýzlýklarý yok etmek. Bir gün Köroðlu bir at gezisinde Kizir Köyü’nü görür, "Burada ki adaletsizlikler de benden sorulur" der ve gider orada bir kale kurar. Ýþlerinden dolayý bir müddet köyünden ayrý kalan Kiziroðlu köye döndüðünde Köroðlu’nun kalesini görür. Sinirlenir. Köroðlu’nun yanýna gider, sertçe çýkýþýr "Sen kim olasýn ki benim yurdumda saltanat süresin" Her ikisi de bir birlerini kötü insan olarak bilirlermiþ. Köylülerin söylemesi böyle.

Yiðitlerin kavgasý

O zamanýn adaletine göre iki yiðit dövüþür, galip gelen diðerini öldürüp savaþý kazanýrmýþ. Köroðlu ve Kiziroðlu günlerce at üstünde kavga etmiþlerse de yeniþememiþler. Kýlýç kavgasýnda ve güreþte de yeniþememiþler. Mustafa Bey’in atý Ala Paça da Köroðlu'nun atý Kýrat’la güreþ-mekte. Mustafa Bey þöyle bir geri bakmýþ ki ne görsün atý Ala Paça Köroðlu’nun atýný alt etmiþ duruyor. "Ola benim atým Köroðlu'nun atýný alt etmiþ, ben Köroðlu'nu alt etmezsem halim nic' olur" deyip gayrete gelmiþ Köroðlu'nu yere vurmuþ. Tam kamasýný çekmiþ vuracaðý sýrada Köroðlu "Dur yiðit, bana biraz mühlet ver yiðitlerimi göreyim karýmla helalaþayým" demiþ. Mustafa Bey býrakmýþ. Köroðlu eve gidip olanlarý karýsýna sazýyla sözüyle anlatmaya baþlamýþ.

Bir atý var Ala Paça peh peh peh
Mecal vermez Kýrat kaça hey hey hey
Az kaldý ortamdan biçe
Aðam kim, Paþam kim, Nigar kim,
Haným kim
Kiziroðlu Mustafa Bey
Bir beyin oðlu
Zor beyin oðlu

diye...Köroðlu geciktiði için evine kadar gelen Kiziroðlu kapý aralýðýndan türküyü duyunca duygulanýr ve utanýr. Kapýyý çalýp içeri girer. Mustafa Bey’i karþýsýn da gören Köroðlu her þeyin bittiðini düþünürken Mustafa Bey sarýlýp onu öper. "Sen benden daha yiðitsin Köroðlu" der. Köroðlu da "Ben artýk buradan gideyim burada senin gibi mert ve yiðit biri varken kalmak olmaz" der ve köyü terk edip batýya gider.

Anadolu insanýnýn takdiri
Köroðlu'nun Bolu Daðlarý’ndan çýkýp ta Kars'a gelmesi o zamanýn koþullarýnda olanaksýz gibi. Ama halk düþüncesi iki yiðidi Doðu Anadolu da önce çarpýþtýrýyor sonra barýþtýrýyor. Bu, Anadolu insanýnýn kahramanlarýna, haksýzlýklara direnenlere verdiði deðeri gösterir. Kiziroðlu öyküsü tepeden inmemiþtir, böyle bir yiðit yaþamýþ ün almýþtýr. Halk da bu söylenceyle Kiziroðlu'nu saygý ve sevgiyle anmaktadýr.
Erhan Güleryüz Kiziroðlu Mustafa Bey
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2009, 13:29:59 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!