Gönderen Konu: Geyik Ne Melersin?  (Okunma sayısı 549 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Geyik Ne Melersin?
« : 12 Aralık 2009, 00:28:16 »
Geyik Ne Melersin?

<<Fethiye'nin Günlükbaþý köyünden Mustafa Topcu'dan derlenmiþtir>>

Güney Anadolu da, Akdeniz'e paralel uzanan Toros sýradaðlarý, karlý doruklarýyle, mavi Akdeniz'in, yücelerde patlayan ak köpüklü dalgalarýdýr sanki...

Toros sýradaðlarý arasýnda coþkun dereler ve ince-uzun ovalar vardýr. Bu yörenin insanlarý doðaya, dolayýsýyla her türlü yaban yaratýðýna yakýndýrlar. Çokluk Türkmenler, tahtacýlar yaþar Toros'larda.

Yýl boyu sürü güdüp tahta biçen tahtacýlar, güz geldimiydi, doðru Elmalý'mn Akçainiþ köyü yakýnýndaki Tekke mevkiinde alýrlar soluðu. Fethiye'den Antalya'ya, Kaþ'tan Korkuteli'ne dek yöredeki tüm Aleviler, kurbanlarýný burada keserler. Çünkü Hacý Bektaþ-ý Veli'nin önde gelen müritlerinden Abdal Musa tekkesi buradaydý bir zamanlar.

Hacý Bektaþ-ý Veli, Abdal Musa'nýn yetiþip olgunlaþtýðým görünce O'na <<el vermiþ>>ti. Bektaþilikte <<el vermek>>, <<tamam, sen piþtin>> demek...

Abdal Musa, <<pir>> inin elini öptükten sonra,  O'nun elçisi olarak, Bektaþiliði yaymak üzere, Elmalý'ya gelip, Akçainiþ köyü dolaylarýna yerleþmiþ. Öylesine bilgili, öylesine güçlü bir kiþiymiþ ki; kýsa sürede çok büyük bir yandaþ (taraftar) kitlesi toplamýþ.

Aradan yüzyýllar geçtiði halde, o yöreler halký hala; Abdal Musa'nýn kudretini hayranlýkla anlatýr. O'nun gösterdiði mucize ve yaptýðý iþlerin çoðu halk arasýnda söylenceleþmiþ (efsaneleþmiþ) tir.
Bir geyikle þakalaþmasýný dile getiren söylenceyse, Fethiye-Antalya arasýnýn en, ilginç türkülerinden birine konu olmuþtur :

Abdal Musa bir gün, yenice yavrulamýþ bir geyikle karþýlaþmýþ. Geyiði sýnamak için, yavrusunu bir kazana saklamýþ. Geyik melemeye, yavrusunu aramaya baþlamýþ. Ýþte o sýra Abdal Musa ile geyik arasýnda geçen söyleþi, kýrk dörtlüklük (kýt'alýk) bir þiir oluþturmuþ. Bugün türküde genellikle beþ dörtlük söyleniyor.

Aþaðýda sunduðumuz sözlerin birinci, ikinci ve dördüncü dörtlükleri Abdal Musa'nýn; üçüncü ve beþinci dörtlükleri geyiðin aðzýndan söylenmiþtir :

<<Geyik ne melersin
Daðý taþý delersin
Bir yavrunun yolu
Geyik ne çok melersin?

Adayýp atandadýr                    Ýskilip'ine ereyim
Okuyup yazandadýr                Gonca güller dereyim
Geyik ne ararsýn daðý taþý     Beriye geliver geyik
Yavrun bu kazandadýr.         Ben yavrunu vereyim.

Adayýp atand'dolsun              Ýskilip'ine eremem
Okuyup yazand'olsun            Gonca güller deremem
Benim yavrumu alanýn         Ýnsanoðlu çið süt emmiþ,
1ki gözü körolsun.                  Sözüne güvenemem...>>Kaynak:
Ahmet Günday
Baðlama Metodu
Notalarý ile Halk Türküleri
ve Türkü Hikayeleri              Nisan 1977

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!