Gönderen Konu: Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün Doðuþu  (Okunma sayısı 703 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün DoðuþuMuðla'nýn Yataðan ilçesine baðlý Gevenes köyünde Mustafa Þahbudak adýn da, 1922 yýlýnda bir efe doðar. Babasý aðadýr, dolayýsýyla Mustafa da bir aða çocuðudur. Mustafa hiddetli bir kiþiliðe sahiptir. Köy Muhtarý Tevfik Cezayirli en yakýn canciðer arkadaþýdýr. Herke bu ikilinin arkadaþlýðýna gýpta ile bakar Neredeyse her akþam köy kahvesinde bu iki arkadaþ dama maçý düzenlerler iddialý ve dostça yapýlan bu karþýlaþmalar, kahvedekiler tarafýndan ilgi ile izlenir. Çünkü bu olaylarýn mükafatýný, izleyiciler almaktadýr. 1946 yýlý, Temmuz ayýnýn sýcak bir gününde bu arkadaþlýða kan damlar, öfke seli karýþýr. Uðursu hadise cezaevinde sonuçlanarak, elli beþ yýldýr söylenegelen bir drama dönüþür.Sýcak bir temmuz günü Mustafa Þahbudak, her zamanki gibi yine köy kahvesi ne gider. O sýrada kahveye Muhtar Tevfik Cezayirli'yi görmeðe, Yataðan ilçe Milli Eðitim Müfettiþi ile tahsildar gelmiþtir. Muhtar olmadýðý için misafirleri her zaman olduðu gibi, Mustafa Þahbudak aðýrlama görevini üstlenir. Ýki misafiri alýp yemeðe götürür. Döndüklerinde Muhtar'ý kendilerini bekler görürler. O gün iki misafirden izin isteyip, yine dama tahtasýnýn baþýna otururlar. Oyunun yarýsýnda orman memuru, Mehmet Ýn, çýkagelir. Mehmet, sarhoþtur. Bir gün önce, komþu olan Çiftlik köyünde yangýn olmuþtur. 1946 seçimlerinin evraklarý Yataðan'a gönderilecektir. Seçim evrakýný Yataðan'a, köy bekçisinin götürmesi zorunludur. Ormancý ise, yangýn evrakýnýn bir an önce ilçeye götürülmesi için, bekçiyi Muhtar'dan ister. Muhtar:
-Olmaz, daha acil olan seçim sonuçlarýnýn ulaþtýrýlmasý gerekiyor. Bekçiyi gönderemem der. Bunun üzerine Ormancý ile Muhtar arasýnda, bir tartýþma baþlar. Muhtar en sonunda:
-Ayýp ediyorsun Mehmet, bize müsaade et, der.Ormancý kahveye girip tekrar geri döner, gelir. Dama masasýný bir yumrukta darmadaðýn eder. Mustafa Þahbudak, bu davranýþa tahammül edemez ve Ormancý'ya bir tokat atar. Olayýn büyüyeceðini anlayan köylüler, adamý alýp sakinleþmesi için kahvenin arka tarafýna götürürler. Ormancý oradan baðýrarak küfürler savurmaktadýr. Küfürler Mustafa Þahbudak'ýn tahammül sýnýrýný daha da zorlar. Yerinden kalkar, Ormancý'nýn üzerine yürür. Ormancý Mehmet'in, kamasýný çýkarýp Mustafa Þahbudak'ýn sol kolunun pazýsýndan yaralar. O zaman, Mustafa Þahbudak Ormancýyý korkutmak için, belindeki tabancayý çýkarýr, yere doðru ateþ eder. Ýþte ne olursa, o an olur!

Muhtar, Ormancý'nýn ikinci kez kama vurmamasý için elini tutar. Fakat, Mustafa Bey tetiði çoktan çekmiþtir... Ormancý bunun üzerine kaçmaya baþlar. Mustafa Þahbudak kaçmasýn diye, bir el daha ateþ eder. Bu ateþ de öldürmek için deðil, kaçmasýna engel olmak içindir. ikinci atýþ üzerine Mehmet in, yere düþer.

Arka cebinde tabaka olduðu için, ona hiç bir þey olmaz. Bu arada ne yazýk ki, Mustafa Þahbudak, kaza kurþunu ile dostu Tevfik'i vurur. O günlerin imkansýzlýklarý içerisinde Tevfik'i, tahta bir sal üzerinde Muðla devlet hastahanesine götürürler. Tevfik, çok kan kaybetmektedir. Mustafa, Doktor Veli Bey'e:Babamýn selamý var, bu adamý iyileþtir. der.
Veli Bey:
-O ölecek, önce senin kolunu saralým. der. O sýrada Tevfik eliyle iþaret edip Mustafa'yý yanýna çaðýrarak:
-Ben ölüyorum hakkýný helal et. der.
Mustafa:
-Hayýr, sen ölmeyeceksin! derken aðlamaya baþlar. Aslýnda orada herkes efelerin aðlamadýðýný bilir. Ancak Mustafa, arkadaþýnýn bu durumuna dayanamamýþtýr.
Gerçekten de biraz sonra Tevfik, hayata gözlerini kapar. Mustafa, en yakýn arkadaþýný öldürdüðü için polise teslim olur, Bu olay üzerine dört yýl ceza yer. Ceza. evindeyken her gece Tevfik rüyasýna girer. Ancak Ormancý'ya kini gittikçe artar. Bu acý olaydan sonra köyde kalamayacaðýný anlayan Ormancý, tayin ister.
Kavaklýdere Orman Müdürlüðüne atanýr. Aslen Marmarislidir. Emekliliðinden sonra oraya yerleþir. Doksanlý yýllarýn baþýnda, kendi memleketi olan Marmaris'te ölür.

Mustafa Þahbudak cezaevinden çýktýktan sonra, anýlarla dolu o köyde yaþayamayacaðýný anlayýp, Muðla merkeze yerleþir.

Çok sevdiði, günlerini birlikte geçirdiði arkadaþýný Muhtar Tevfik Cezayirli'yi tek
kurþunla öldürdüðünde arkada yirmi beþ yaþýnda bir eþ ve üç çocuk býrakýr. Muhtar'ýn eþi Pembe, bu acýya dayanamayýnca birkaç yýl sonra aklý dengesini yitirir. Oðlanýn biri Ýzmir'e yerleþir. Diðer oðlanla kýz, köyde evlenirler ve hayatlarýný orada sürdürmeye devam etmekteler.

Yýllardýr her þeyi unutmaya çalýþan Mustafa'ya bir gün arkadaþlarý, Tahir Usta adýnda bir deðirmenciden bahsederler. Bu deðirmenci, annesinin akrabasýdýr. Deðirmenci Tahir Usta ayný zamanda türkü de bestelemektedir. Ýþte Gevenes köyünde yaþanan bu acý olay da bu kiþi tarafýndan bestelenmiþtir. Düðünlerde okunan, herkesin diline düþen türkü ''Ormancýdýr.'' Bir gün, radyodan duyduðu bu türkü ile unutmak istediði olaylarý, tekrar yaþar gibi olur. Radyoyu kapatýr, bu türküden çok incinmiþtir.

Ormancý türküde Ormancý adý ile, Mustafa Þahbudak ise ''Bay Mustafa" adý ile yer almýþtýr.Ormancý Mehmet'in bir anlýk sarhoþluðunun musibetini, yýllarca piþmanlýk
duyarak ve memleketinde barýnamayarak ödedi demek yanlýþ olur.
Çünkü o türkü yaþadýðý müddetçe kötü adam olarak anýlacaktýr ve tarihe öyle geçecektir.*


ORMANCI TÜRKÜSÜ


Çýktým Belen kahvesine baktým ovaya
Bay Mustafa çaðýrdý, dam oynamaya,
Ormancý da gelir gelmez, yýkar masayý,
Söz dinlemez Ormancý, çekmiþ kafayý
Aman Ormancý, caným Ormancý
Köyümüze býraktýn yoktan bir acý

Gevenes' in ortasýnda, deðirmen döner,
Deðirmenin sularý, daðýndan iner,
Ormancý'ya atýlan kurþun, Tevfik' e döner,
Tevfik' in feryatlarý, yürekler deler,
Aman Ormancý, caným Ormancý
Köyümüze býraktýn yoktan bir acý

Gevenes' in sularý hoþtur içmeye,
Üstünde köprüsü var, gelip geçmeye,
Tevfik' imi vurdular, hiç mi hiç yere,
Yazýk ettin Ormancý, köyün iki gencine
Aman Ormancý, caným Ormancý
Köyümüze býraktýn yoktan bir acý*Derlemeyi yapan Kemal Erdinç.

Nuran Baygül
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Okutmanýibrahim tatlises -- ORMANCI
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2009, 13:49:55 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı se_fa

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 137
 • Teþekkür 4
Ynt: Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün Doðuþu
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2009, 13:49:31 »
BU TÜRKÜNÜN  HÝKAYESÝNÝ ÇOK ÝYÝ BÝLÝYORUM.ÇOK ACIKLI BÝR HÝKAYESÝ VARDIR.TÜRKÜDE VE HÝKAYEDE DE GEÇTÝÐÝ GÝBÝ KÖYÜN 2 GENCÝNE HÝÇMÝ HÝÇÝNE YAZIK OLUYOR.3.KÝÞÝYÝ DE ARTIK ALLAH AFFETSÝN.MÜZEYYEN SENARDAN DÝNLEMESÝ ÇOK LEZZETLÝDÝR.  :goz_kirptim:
Haya(utanmak) güzeldir fakat;haya kadýnlarda daha güzeldir!!!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün Doðuþu
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2009, 14:00:34 »
Muzeyyen Senar-Ormanci

öyleyse dinleyelim sevgili se_fa, müzeyyen senardan...
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2009, 14:03:32 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı se_fa

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 137
 • Teþekkür 4
Ynt: Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün Doðuþu
« Yanıtla #3 : 14 Aralık 2009, 14:15:49 »
oooo hocam naptýnýzz...  :goz_kirptim:  ALLAH RAZI OLSUN...
Haya(utanmak) güzeldir fakat;haya kadýnlarda daha güzeldir!!!

Çevrimdışı se_fa

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 137
 • Teþekkür 4
Ynt: Çýktým Belen Kahvesine: Ormancý Türküsünün Doðuþu
« Yanıtla #4 : 14 Aralık 2009, 14:16:49 »
ANAMMMM  :Kotu: HOCAM AÇILMIYOR...  :Kotu: TÜRK TELEKOM KAPATMIÞ...
Haya(utanmak) güzeldir fakat;haya kadýnlarda daha güzeldir!!!