Gönderen Konu: CuMa NoTLaRý/3  (Okunma sayısı 800 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMa NoTLaRý/3
« : 17 Aralık 2009, 21:57:34 »

sevgili kardeþlerim,

bu üçüncü cuma sohbetimiz günahlardan korunma üzerine olmasýný arzu ettim. Geçmiþ devirlerde insanlarla günahlar arasýnda aþýlmasý güç duvarlar örülmüþ, toplumu tehdit eden kötülükler böylece bir çember içine hapsedilmiþti.

Bu yüzden insanlar günün her saatinde günahlarla yüz yüze, göz göze gelmiyor; kalplerinde, gönüllerinde kötü duygular filizlenmiyordu. Tertemiz bir kalp ve gönülle günlük hayatýný rahatça sürdürüp gidiyordu.

Zaman içinde durumlar deðiþmiþ, günahlarla insanlarýn arasýndaki duvarlar yýkýlmýþ, artýk insanlar günün her saatinde günahlarla yüz yüze, göz göze yaþamak zorunda kalmýþtýr. Hatta toplumun günahlara karþý tepkisi de sýfýrlanmýþ, böylece kötülüklerden koruyacak baþka bir engel de kalmamýþtýr.

Günah nedir? Günah ruhumuzu hastalandýrýp ALLAH’ý göremeyecek (veya görmenin netliðini azaltacak) hale getiren amellerdir. Ruhani yolculuðu zorlaþtýran, engelli hale getiren amellerdir.

Böyle amellerden bazýlarý maddi olup bazýlarý da ruhanidir. Maddi olanlarýn birçoðunun zararý açýktýr, ortadadýr. Örneðin yalan söylemek, adam öldürmek vs.

Ýslamiyet “günah oluþtuktan sonra tedavi yöntemi nedir?” sorusundan önce “günahýn hiç oluþmamasý için ne yapabiliriz?” sorusunu gündeme getirmiþtir. Hiç þüphe yoktur ki bu sorunun cevabý günah sýkýntýsýndan kurtulmak için bir anahtar gibidir. Kumaþ kirlendikten sonra onu yýkamaktansa hiç kirletmemek mümkünse bu daha iyi deðil mi? Muhakkak ki en önemli ve güzel baþlangýç noktasý budur.

Dolayýsýyla görüyoruz ki Ýslamiyet diðer dinler gibi sadece oluþmuþ olan günahý yok etmenin yöntemlerini deðil, hiç oluþturmamaya yönelik tavsiyeler de beyan etmiþtir. Ama ne yazýktýr ki Kuran-ý Kerim ilgimizi bu noktaya çevirmesine raðmen ve bazý evliyalarýn da bu konuya dikkat çekmelerine raðmen ümmet ve kavim olarak Müslümanlar bunu pek önemsememiþlerdir. Günahýn tohumlarýnýn reþit olma yaþýndan çok önce atýldýðýný tamamen göz ardý etmiþlerdir.

Ýnsanlar “falanca kiþi þimdi günahý iþleyecek” deyince aslýnda bu cümlenin gerçek anlamý “içine çok önce atýlmýþ olan günah tohumu þimdi büyüyüp bir aðaç olmuþtur. Artýk kendisini göstermeye hazýrdýr” þeklindedir. Tohum olmadan aðaç olur mu?  Kesinlikle hayýr. Eðer reþit olmadan önce gizli günah kabiliyeti olmasaydý birden bire nereden oluþurdu? Gerçek þudur ki her tür günah aslýnda çocukluk döneminin sonucudur. Her tür kötülük ergenlik çaðýndan önce insanýn kalbinde yerleþir, yeþerir. Hatta bazý durumlarda bazý kötülükler doðumdan önce bile yerleþirler. Ergenlik çaðýna geldikten sonra ulemalarýn “þimdi bunu günahtan kurtar” demesi abestir.

Bu aþamada o artýk tamamen þeytanýn pençesindedir. Ben “her tür günaha karýþmýþtýr” demiyorum. Günahýn kabiliyeti ve onlara yenik düþmenin meyli oluþmuþtur diyorum. Anlattýðým gibi tüm ahlaklar maddenin bazý özelliklerinden oluþurlar. Bunlarýn dengesi küçük yaþta bozulursa çocuk son derece masum durmasýna raðmen, günah iþlemenin tüm kabiliyetlerini barýndýrýyor olacaktýr. Bir düþününüz; günah nereden geliyor? Genetik yollar da yollardan birisi deðil mi? Belli konularda belli özellikleri olan kavimlerin evlatlarý da ayný özellikleri taþýr. Nesiller boyunca korkak davranan bir kavime cesaret eðitimi verilse bile zor anlarda korkaklýk gösterecektir. Ya da en azýndan cesur kavimler gibi davranamayacaktýr. Islahý mümkün olsa da genetik etkilerin varlýðý þüphesizdir.Sonra hýrs, öfke, korku, sevgi, arzular, bunlarýn hepsi günahý doðuran þeylerdir. Þimdi bir inceleyin.

Bahsedilen konularýn hepsi çocukken öðrenilir. Önemsenmeyecek kadar küçük hatta þirin gibi görünen hareketlerinin arkasýnda tüm bunlar yer almýyor mu? Anne baba “çocuktur, yapar” derler ama en derin etkiler ve izlenimler çocukluk dönemine ait olmazlar mý? Birisinin malýný alýp götüren birisi eðer çocukken nefsine hakim olma konusunda eðitilseydi bunu yapar mýydý? Cihat için giden birisi savaþ meydanýndan korkarak kaçarsa “ne alçak birisidir” deriz ama bir düþünün; onu oradan kaçýrtan çocukluk döneminde annesi tarafýndan ona anlatýlan ve korkaklýk yaratan hikâyeler deðil mi? Öfke de ayný þekildedir.

Anne baba dikkat etmezler ve çocuk büyüyünce kavgacý oluverir, her þeyde ses tonunu yükseltir. Sonra günah irade gücünün zayýflýðýndan da oluþur. Peki, bunun bir sebebi yok mudur? Ýnsan neden sürekli “bu sefer yapacaðým” desin ama kýsa süre sonra vazgeçsin, bir þeyi baþaramasýn? Bu irade eksikliði bir günün ürünü deðildir. Bilin ki bu da çocukluk döneminin bir mirasýdýr. Olmasaydý neden tüm iyi niyetine raðmen bir türlü yapamaz olurdu? Eðer çocukluk döneminin terbiyesi eksik olmasaydý büyüyünce sadece “þunu yapma, bu iyi deðildir” demesi yeterli olacaktý. Bunu duyan genç söylenen þeyi yapmayacaktý. “Bu da iyidir, bunu yap” deyince de doðrudan yapacaktý.Þimdi de çocuklarda oluþan bu eksikliklerin ilacýný anlatayým.

Ýlk günah kapýsýný açan çocuðun doðumundan önceki dönemlerde anne babanýn düþünceleridir. Her þey den önce bu kapýnýn kapanmasý gerekir. Bu sebepten çocuklarýnýn iyiliði için anne baba düþüncelerini pak ve tertemiz hale getirmek zorundadýrlar. Bunu sürekli yapamýyorlarsa en azýndan Ýslamiyet’in sunduðu ilaçtan faydalansýnlar ki evlatlarý bir yere kadar korunmuþ olsun.

"Hepiniz çobansýnýz ve mesuliyetiniz altýnda olanlardan sorumlusunuz. Baba eþinin ve çocuklarýnýn çobanýdýr ve onlardan sorumludur…" (Sahihi Müslim, c. 3 hadis 1459)

Yüce Rabbimiz temiz bir toplumun nasýl olmasý gerektiði noktasýnda esaslarýný Yüce kitabýmýz Kur’an da bildirmiþ. Resulü de onlarý sözleriyle tek, tek izah ederek ümmetine nakletmiþtir.

Muhakkak temiz bir toplum, temiz ailelerden meydana gelir. Temiz bir ailenin nasýl kurulacaðýný Hz Peygamber efendimiz þu sözleriyle izah etmiþtir. “Baba yaþlandýðý zaman nasýl çocuklarý üzerinde hakký varsa, çocuklarýn da babalarý üzerinde muhakkak ki haklarý vardýr. (Buhari, Edebül Müfret, 94)

Çocuklarýn babalarý üzerindeki en önemli hakký, þüphesiz çocuklarýna seçeceði annedir. Niçin? Çünkü anne çocuðu karnýnda taþýr, emzirir ve terbiye eder.

Geleceðimizin teminatý yavrularýmýzýn, ilk tohumu anne karnýnda baþlar. Çocuk anne ve babadan aldýðý genlerle, ilk kiþiliðini oluþturmaya baþlar...

deðerli kardeþlerim, hülasa bütün mes'ele hep iþin temeline gidiyor ve her mü'min bu fani alemdeki hayat macerasýnýn temelini çok saðlam temeller üzerine inþa etmekle sorumludur...

Rabbim cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile hemhal eylesin. ve cümle inþirah.com ailesinin, dostlarýnýn cuma'sý mübarek olsun, aziz kardeþlerim. var edene emanet olun, sevgi ve muhabbetle kalýn...
Büyük velilerden Þakik Belhi bir kýtlýk senesinde, herkesin kara kara düþündüðü bir ortamda, zengin bir adamýn kölesinin þakýr þakýr oynadýðýna þahit oldu.
Yanýna yaklaþtý ve sordu:
"Herkes kýtlýkla, açlýkla karþý karþýya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun?"
Köle cevap verdi:
"Herkesten bana ne? Benim için bir tehlike söz konusu deðil. Benim efendimin 7-8 tane köyü var, her ihtiyacýmýz o köylerden saðlanýyor."
Bu açýklama Þakik'i adeta bir þamar gibi sarstý. Çünkü kendisi de kýtlýktan dolayý endiþe içindeydi. Ama köle onu uyandýrdý ve kendi kendine þöyle dedi.
"Hey Þakik, kendine gel! Þu köle nihayet bir insan olan efendisine bunca güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Sen ki bütün canlýlarýn rýzkýný garanti eden ALLAH'a inanýyor, tevekkül ediyorsun. Bu nice tevekküldür ki rýzýk endiþesi içindesin?"


« Son Düzenleme: 19 Kasım 2011, 23:43:15 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: CuMa NoTLaRý/3
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2009, 22:11:03 »
Doyurucu bir sohbetti abim...ALLAH razý olsun.... :gul:

Sohbeti noktalayan kýssa meselenin özü..! Ona güvenmek ,inanmak  iman etmek ve gereðini yapmak...

ALLAH var,problem yok..!
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2009, 22:31:15 Gönderen: Bevadih »
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Ynt: CuMa NoTLaRý/3
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2009, 22:30:11 »
Sohbeti okurken yaptýgým bazý yanlýþlarýn günah olabilecegini gördüm evlat yetiþtirmek çok zor sagolasýn MÝM hocam
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: CuMa NoTLaRý/3
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2009, 23:26:43 »
HakiKat vuruyor yüzüme...

tesekkür ederim DegerLi insan ...
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMa NoTLaRý/3
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2009, 23:59:55 »
ALLAH cc. razý olsun hocam..

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: CuMa NoTLaRý/3
« Yanıtla #5 : 18 Aralık 2009, 22:14:30 »
Severek okuyorum ve Yorum yazýlmadýðýnda falan sakýn ilgi olmuyor sanýp bölümü kaldýrmayýn olur mu abim...Bir kere kestiniz ya sohbetleri nbi daha kesilir korkusu mu var ne bende...

Doyum olmaz size ve sizin kaleminizden hakikatlere...

Rabbim eksik etmesin bilgi daðarcýðýnýzý bizlere sunmaktan sizleri...

Ne denir ki...
Yüreðinize,bilginize,anlatýmdaki zerafetinize,bizlerin ihtiyacýna göre olan konularýn güzelliðine,emeðinize,kaleminize kuvvet ve bereket ve ALLAH razý olsun..(Çok düþük bir cümle oldu ama affola)

Eksik olmayýn...
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))