Gönderen Konu: Ailece Müslüman olan Yunus aþýðý ABD'liler...  (Okunma sayısı 586 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Ailece Müslüman olan Yunus aþýðý ABD'liler...
« : 25 Aralık 2009, 10:56:37 »
Yaklaþýk 35 yýl önce Müslümanlýðý seçen Amerika'lý Van Hattum ailesi, hayatlarýný Ýslam'ý öðrenmeye ve anlatmaya adadý. Türkiye ve Yunus Emre aþýðý Amerikalý aile, Avrupa ve Amerika'yý Yunus Emre ilahileri okuyarak Ýslam'a davet ediyor.


Amerika'lý Van Hattum ailesi, bundan 35 yýl önce fark ettikleri manevi eksiklikleri için arayýþa baþladý. Türkiye'ye gelerek Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi mütüfekkirleri inceleyen Amerikalý çift Müslüman olmayý tercih etti. Müslüman olduktan sonra Bünyamin ve Rabia adýný alan Van Hattum çifti hayatýný Ýslam'ý anlatmaya adadý.

Geçtiðimiz hafta Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yýldönümü Þebi-i Arus törenlerini izlemeye gelen Van Hattum çifti ardýndan aþýk olduklarý Ýstanbul'a geldi. Van Hattum ailesi 3 çocuklarýndan en büyüðü Semiha ile birlikte Ýstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Dünyanýn dört bir yanýný gezen Bünyamin ve Rabia Hattum üniversitelerde verdikleri konferans ve Türkçe seslendirdikleri Yunus Emre ilahileriyle Ýslam'ý anlatýyor.

Kendilerini ruhsal anlamda boþlukta hissettiklerini ve arayýþa girdiklerini söyleyen Ýsrail asýllý Amerikan vatandaþý Rabia Van Hattum, eþi Bünyamin Van Hattum'un dini bilimler akademisinden mezun olduðunu ve bu Ýslamiyet hakkýnda araþtýrma yapmaya baþladýklarýný belirtti. Sufizm konusunu araþtýrmaya baþladýklarýný ve Türkiye'ye geldiklerini belirten Rabia Van Hattum, Mevlana, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi mütefekkirleri araþtýrdýklarýný belirtti. Sufizm konusunda yaptýklarý araþtýrma sonucunda ailece Müslümanlýðý tercih ettiklerini aktardý.

Ýslam'ý tercihinin ailesi tarafýndan kolay kabul edilmediðini aktaran Rabia Van Hattum, "Aslýnda yeni bir dini kabul etmek ve benim ve ailem için zordu. Çünkü Yahudi bir aileydik. Günümüz modern dünyada Ýslam hakkýnda korkutucu hikâyeler duymuþtuk. Ancak sufizmi ve Ýslam'ý tanýdýkça bu güçlüðün üstesinden geldik." Dedi.

Ýslam'ýn her konuya gerçek cevabý verdiðini belirten Bünyamin Van Hattum, ailesini ikna etmenin zor olmadýðýný vurguladý.

"DÜNYAYI YUNUS EMRE ÝLAHÝLERÝYLE ÝSLAM'A DEVET EDÝYORLAR"

Ýslam'ý tanýdýktan ve anladýktan sonra Kur'an-ý Kerim'i okumayý öðrenin Van Hattum ailesi hayatýný Ýslam'ý anlatmaya adadý. Amerika ve Avrupa'da okullarda Ýslam dini üzerine bilgilendirme toplantýlarý yaptýklarýný aktaran Bünyamin Van Hattum, "Çok fazla takipçimiz vardý, müziðin de etkisi oldu. Ýnsanlarýn kalplerine hitap ettik. Çok müzik çaldýk. Ýslam hakkýndaki sorulara yanýt verdik. Amerikan halkýna gerçek Ýslam'ý anlatmaya çalýþtýk. Amerikan halký gerçek cevaplar arýyor ve onlarla yüz yüze görüþerek bunlarý onlara vermeye çalýþtýk. " diye konuþtu.

Türkiye'yi ve Ýstanbul'u çok sevdiðini belirten Rabia Van Hattum, "Türkiye çok güzel bir ülke. Çok güzel bir misafirperverlikle karþýlanýyoruz. " ifadelerini kullandý. Bünyamin Van Hattum ise, "Bizim için müzikal anlamda Türkiye çok ilham verici. Amerika'da direkt halk için çalmýyorduk, ancak burada Türk halkýyla iç içe olduk. Harika bir tecrübe ve zevk aldýk." Þeklinde konuþtu.

"11 EYLÜL AMERÝKA'DA ÝSLAM'A ÝLGÝYÝ ARTIRDI"

11 Eylül saldýrýlarý sonrasýnda Amerika'da halkýn ilk aþamada Ýslam'a karþý olumsuz bir etkiye sebep olduðunu belirten Bünyamin Van Hattum, þöyle konuþtu "Bir süre sonra insanlar Ýslam'ý merak etmeye baþladý. Pek çok insan bize Ýslamiyet hakkýnda soru sordu ve onlara gerçek cevaplar verdik. 11 Eylül'den sonra Ýslam diniyle ilgilenenlerin ve soru soranlarýn sayýsý artý. Ýnsanlar Ýslam hakkýnda okumaya baþladýlar ve Müslüman olmaya baþladýlar. Ýslam hakkýnda hiçbir fikri olmayanlarýn gözleri açýldý. Ýslam özellikle gençler arasýnda yayýlmaya baþladý. Ýslam ABD'de çok dinamik."

Dünya'da yaygýnlaþan Ýslamafobia'ya raðmen Ýslam'ýn hýzla yayýldýðýný belirten Bünyamin Van Hattum " Müslümanlar olarak örnek davranýþlar sergilemeliyiz. Peygamberimizin (sav) yaptýðý gibi size saldýrsalar dahi, hakaret bile etseler karþýlýðýnýz þiddetli olmamalý, her zaman iyi ve doðru olaný anlatmalýsýnýz. Bütün zorluklara raðmen dünyanýn her yerinde Ýslam hýzla yayýlýyor. Demek ki, inanýlmaz bir þeyler gerçekleþiyor. " ifadelerini kullandý


CÝHAN
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2009, 11:00:45 Gönderen: M@lcom_X »

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Ailece Müslüman olan Yunus aþýðý ABD'liler...
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2010, 21:30:23 »

Gayrimüslimlerin ÝSLAM ile þereflendikten sonra aileleriyle ve yaþadýklarý çevreyle iletiþimleri gayet zorlu bir süreçten geçiyor..
Ama ,Yahudi kökenli insanlar için galiba durum çok daha zor olmalý..

ALLAH sayýlarýný ve inançlarýný yaþama azimlerini arttýrsýn inþaALLAH..

Ýslama dönen insanlarýn DAVAlarý uðruna verdikler savaþlar ve çalýþmalar beni utandýrýyor..ALLAH islam toplumunda doðma þansýna sahip  bizlere/de uyanma bilinci versin inþaALLAH..