Gönderen Konu: CuMA NotLaRý/7  (Okunma sayısı 959 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMA NotLaRý/7
« : 15 Ocak 2010, 02:43:44 »Ýhlâs, amelleri sýrf rýzâ-yý ilâhîyi kasdederek îfâ etmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini düþürmemektir. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs da o mesâbededir. Ýhlâssýz amel, özden mahrum kuru bir yorgunluktan ibârettir.

Ýhlâs, Cenâb-ý Hakk’a yakýnlaþabilme gâyesiyle her türlü dünyâ menfaatlerinden kalbi koruyabilmektir.

Ýhlâs, amellerin, baþta riyâ ve ucub olmak üzere her türlü mânevî kirden arýnmasýdýr. Zîrâ bunlar, ihlâsý bulandýran ve onu yok eden kalbî hastalýklardýr.

Cenâb-ý Hakk’ýn rýzâsýndan gayri bütün emelleri gönülden söküp atmak, müslümanýn îfâsýna mecbûr olduðu büyük bir vazîfedir.

Lâkin þuna dikkat etmek lâzýmdýr ki, ihlâs sâhibi kimseler her an nefsâniyetin galebesi neticesinde bu güzel hâllerini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar. Zirvede durmak nasýl zor ise, ihlâsý muhâfaza edebilmek de o derece güçtür.

Bütün zorluðuna raðmen ihlâsý muhâfaza edebilen kullar ise pek çok ilâhî lutuflara mazhar olurlar. Ezcümle:

Ýhlâs, kullarý en büyük hayýr olan ilâhî rýzâya nâil eyler. Çünkü Allâh’ýn, insanlarýn amellerinden murâdý, ancak kendi rýzâsýnýn hedeflenmiþ olmasý, yâni ihlâstýr. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) Þüphesiz ki Kitâb’ý Sana hak olarak indirdik. O hâlde Sen de dîni Allâh’a has kýlarak ihlâs ile kulluk et!” (ez-Zümer, 2)

“De ki: Ben, dîni Allâh’a has kýlarak ihlâslý bir þekilde O’na kulluk etmekle emrolundum.” (ez-Zümer, 11)

Ýhlâs, mü’mini, en büyük düþmaný olan þeytanýn tasallutundan kurtarýr. Zîrâ o, ancak ve ancak ihlâsta zaaf gösterenlere musallat olabilmektedir. Âyet-i kerîmede þöyle buyrulur:

“(Þeytan) dedi ki: Ey Rabbim! And olsun ki, beni azdýrmana karþýlýk ben de yeryüzünde onlara (günahlarý) süsleyeceðim ve onlarýn hepsini mutlakâ azdýracaðým. Ancak onlardan ihlâsa erdirilmiþ kullarýn müstesnâ!”(el-Hicr, 39-40)

Ýhlâs sâhibi olanlar, cehennem azâbýndan âzâd olurlar. Cenâb-ý Hakk’ýn: “(Azaptan) ancak Allâh’ýn hâlis kullarý istisnâ edilecektir.” (es-Sâffât, 40)

buyruðu bu hakîkati müjdelemektedir.

Ýhlâsla yapýlan amel, az da olsa, sâhibinin kurtuluþuna kâfîdir. Nitekim Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Dîninde ihlâslý ol! Böyle yaparsan az amel bile sana kâfî gelir.” buyurmuþtur. (Hâkim, IV, 341)

Ýhlâs, ilâhî nusreti celbeder. Peygamber -aleyhissalâtü vesselâm-:
“Allâh bu ümmete, zayýflarýn duâsý, namazlarý ve ihlâslarý sebebiyle yardým eder.” buyurmuþtur. (Nesâî, Cihâd, 43)

Ýhlâsýn gâlip geleceðinden þüphe etmemek lâzýmdýr. Zîrâ ihlâslý gayretler korunur ve hiçbir zaman zâyî olmaz. Târih boyunca ihlâslý ve sabýrlý fertlerden oluþan nice az sayýdaki ordular, sayý ve techizat bakýmýndan kendilerinden katbekat fazla olan ordulara Allâh’ýn izniyle gâlip gelmiþlerdir. Bu durum da gösteriyor ki ihlâs, zaferlerin temelidir.Bir gazâda Hazret-i Ali, bir düþman neferini altýna almýþ, onu öldürmek üzereydi. Bu esnâda adam, iðrenç bir davranýþa meylederek ansýzýn Hazret-i Ali’nin nurlu ve mübârek yüzüne tükürdü.

Ehl-i Beyt’in bahâdýr bir ferdi ve “Allâh’ýn Arslaný” olan Hazret-i Ali için savaþ meydanýnda alt ettiði o kâfirin kafasýný bir hamlede uçuruvermek, iþten bile deðildi. Fakat o, sýrf Allâh için olan gazâ niyetine, o anda nefsinin müdâhalesinden endiþe ederek birdenbire durdu ve elindeki Peygamber armaðaný olan Zülfikâr isimli kýlýcýný yavaþça yere indirip düþmanýný öldürmekten vazgeçti.

Yerde periþan vaziyette ölümü bekleyen adam, bu hâle pek þaþýrdý. Zîrâ o, tükürmek sûretiyle yaptýðý çirkin hareket neticesinde, Hazret-i Ali’nin, öncekinden daha þiddetli bir mukâbele göstererek daha büyük bir hiddet ve öfkeyle kendisini öldüreceðini düþünmüþtü. Fakat düþündüðü gibi olmadý; hayâl edemeyeceði bir hakîkatle karþýlaþtý. Ýslâm ve gönül kahramaný olan Hazret-i Ali’nin bu davranýþýna akýl erdiremeyen o düþman, hayret ve merakla sordu:

“–Yâ Ali! Beni tam öldürecekken niye durdun? Beni öldürmekten niçin vazgeçtin? Ne oldu ki þiddetli bir hiddetten târifsiz bir sükûna geçtin!.. Bir þimþek gibi çakmakta iken bir anda fýrtýnasýz, sâkin bir hava gibi duruluverdin…”

Hazret-i Ali -radýyallâhu anh- þöyle dedi:

“–Ben Hazret-i Peygamber’in bana armaðan ettiði bu Zülfikâr’ý, ancak Allâh yolunda kullanýrým. Allâh düþmanlarýnýn baþýný yine O’nun rýzâsý için vururum. Buna da aslâ nefsimi karýþtýrmam… Sen yüzüme tükürmekle beni kýzdýrmak ve hakâret etmek istedin. Ben o an hiddete kapýlsaydým, seni, nefsime tâbî olmak gibi, bir mü’mine aslâ yakýþmayan âdî bir sebeple öldürecektim. Hâlbuki ben, gurûrumu tatmin için deðil, Allâh için gazâ ederim.”

Neticede o düþmanýn gönlü, öldürmeye geldiði bir insanýn ulvî ahlâk-ý hamîdesi karþýsýnda âdeta yeniden hayat buldu. Hazret-i Ali’nin îmâný, nefse mukâvemeti ve ihlâsýndan hisse alarak îmân ile þereflendi.
Bir gün Nemrut, Ýbrahim (a.s)'ý ateþe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateþ yakar ki bu sefer kendisi ateþe yaklaþamaz. Bir mübarek zat, bakmýþ bir karýnca aðzýna su alýyor, uzaktan getiriyor ateþi söndürmek için. Fakat yaklaþamýyor, yakýn bir yere býrakýyor. Evliya zat sormuþ:
- Ne yapýyorsun sen?
Karýnca, demiþ ki:
- Sorma, ALLAH'ýn Peygamberini yakacaklar. Ateþi söndürmeye çalýþýyorum.
O zat sormuþ:
- Senin bu küçük cüssenle taþýdýðýn bir damla su ile bu koca ateþ söner mi?
- VALLAHi Cenab-ý ALLAH herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. Öbür taraftan bir yýlan da devamlý ateþi körüklüyor. Demiþ ki :
- Böyle ne yapýyorsun?
Yýlan demiþ ki :
- Bugün bayram! Bir Peygamber yanacak.
Bu da gücü nispetinde elinden gelen kötülüðü yapmaya çalýþýyor.

Demek ki yüce ALLAH hayvanlarý nasýl iki grupta yaratmýþsa, insanlarý da iki grupta yaratmýþ :
Birisi ateþi körükleyenler, diðeri ateþi söndürenler.
Cenab-ý Hak bizi ateþi söndürenlerden eylesin!

Tarafsýzlýk iyi birþey deðil. Ýyiden yana olmak lazým . . .
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2010, 07:32:59 »
Emeðinize saðlýk hocam, ALLAH cc. razý olsun..
"Ýhlas nefis teskiyesi ile kulun saflaþmasý demektir. Ruhun nefsini kaplamasý ;ÝHLAS aþk demektir. Yapýlan ubidiyeti tutkuyla yapmak demektir. "
Rabbim ÝHLASa eren kullarýndan eylesin cümlemizi..
 

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2010, 09:04:44 »
eyvALLAH, teþekkür ederim abisi... valla sizde olmasanýz bizim cuma notlarý gariplikten kurtulamayacak!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2010, 09:56:20 »
Demek ki yüce ALLAH hayvanlarý nasýl iki grupta yaratmýþsa, insanlarý da iki grupta yaratmýþ :
Birisi ateþi körükleyenler, diðeri ateþi söndürenler.
Cenab-ý Hak bizi ateþi söndürenlerden eylesin!

Tarafsýzlýk iyi birþey deðil. Ýyiden yana olmak lazým . . .

Amin...ALLAH razý olsun emeðinize saðlýk hocam... :Senin_icin:
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #4 : 15 Ocak 2010, 13:21:08 »
Bizide iki gruptan yaratan Rabbim ...Çamur  ve kendi ruhundan üflediði ruh..
,Aklýma  kendinden üfürülen kýsmý açýða çýkarmak ihlasý yaþamak diye  geldi :)

Abim dünyada  ne garip kalmýþ ki O olduktan sonra...O'nun rýzasýný  kazanmak maksadýmýz....Garip kalmaz merak etemyin siz:)

Rabbim  herþeyi kayýt altýna alýyor ,hanenize ecir olarak yazýldý inþALLAH...

ALLAH razý olsun...
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2010, 14:06:23 »
Amin...ALLAH razý olsun emeðinize saðlýk hocam... :Senin_icin:

eyvALLAH, teþekkür ediyorum hezaren ablam, Rabbim sizden de razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #6 : 15 Ocak 2010, 14:10:19 »

Abim dünyada  ne garip kalmýþ ki O olduktan sonra...O'nun rýzasýný  kazanmak maksadýmýz....Garip kalmaz merak etemyin siz:)

saðolasýn ablam. ufacýk bi takýlmaydý sadece... ama iyi de olmuþ hani! ablamýn dikkatini çekmeyi baþarmýþým demek ki! :haha: :goz_kirptim:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: CuMA NotLaRý/7
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2010, 14:23:54 »
Hep "dikkatimdesiniz" :))   :gul:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî