Gönderen Konu: PANORAMA MÜZESÝ 1453  (Okunma sayısı 1333 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
PANORAMA MÜZESÝ 1453
« : 19 Ocak 2010, 14:22:29 »
Ýstanbul'un Fethine DavetlisinizTürkiyenin Ýlk Panoromik Müzesi Panorama 1453-

Tarih Müzesi Ýstanbul'da 14 yýl önce Topkapý'daki Trakya Otogarý'nýn olduðu, bugün ise "Topkapý Þehir Parký"nýn bulunduðu yerde Baþbakanýn katýlýmýyla açýldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan gerçekleþetirilen Topkapý Fetih Parký ise Anadolu ve Trakya bölgeleri olarak iki kýsýmdan oluþmakta.Ýçindeki “Panorama 1453-Tarih Müzesi” ile 147.5 milyon TL'ye mal olan Topkapý Fetih Parký'nda, otopark, sosyal tesis, dükkanlar, süs havuzu, gölet, çocuklar için oyun alanlarý yer alýrken. Park alanýnda ayrýca restorasyonu tamamlanan bazý tarihi binalar da bulunmakta

Solunuza bakýnca Edirnekapý'daki surlarý, karþýya bakýnca Topkapý Surlarý'ný yani Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiði kapýyý ve saðýnýza dönünce de Silivrikapý'daki surlarý görüyorsunuz. 3.000 m² 'lik bir alan içerisinde çerçevesi yani sýnýrlarý olmayan 360 derecelik bir resim düþünün. Resmin en temel özelliði ona bakýldýðýnda üç boyut etkisi uyandýrmasý olmuþ becede. Üç boyut etkisinin saðlanmasý için izleyici resme ancak 14 metre uzaklýktaki bir platformdan bakýlýyor. Resmin 650 m²'lik alaný gerçekten üç boyutlu ve alanda kuþatmada kullanýlan toplarýn, top arabalarýnýn, barut fýçýlarýnýn imitasyonlarý var. 2350 m²'lik iki boyutlu resim alaný ise üç boyutlu bölgenin hemen arkasýndan baþlýyor. Çalýþma öylesine detaylý ki birebir insan büyüklüðünden baþlayýp bütün detaylarýyla ince ince iþlenerek ufka doðru küçülüyor. Eserdeki figürlerin sayýsý 10 bin civarýndaymýþ. Dünyada þu anda yaklaþýk 30 kadar panoramik müze bulunmaktaymýþ.
ÝSTANBUL 1453 Panoramik Müzesindeki resmin dünyada mevcut 30 kadar panoramik müzeden ayrýlan tarafý ise hem yatay hem de dikey olarak tam panorama olmasýymýþ. Buradan Büyükþehir Belediye Baþkaný'ný ÝBB Kültür A.Þ. çalýþanlarý tebrik ediyor, böylesine deðerli bir park'ý ve müzeyi istanbul'a kazandýrdýklarý için teþekkür ediyorum kendilerine.Panaromikmüze adlý web sitesinde müze ile ilgili detaylý bilgileri bulabilirsiniz. En kýsa zamanda Fetih Park'ýný ve müzeyi gezmenizi o farklý duygularý ve Ýstanbul tarihine'e tanýklýk etmenin heyecanýný yaþamanýzý tavsiye ederim.

alýntý