Gönderen Konu: CuMA NotLaRý/8  (Okunma sayısı 935 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMA NotLaRý/8
« : 22 Ocak 2010, 02:04:46 »


Sâlihâ bir kadýnýn güzel bir alýþkanlýðý vardý. Bir iþe baþlarken daima besmele çekerdi. Bu kadýncaðýzýn dinine pek baðlý olmayan ve dinle alay eden bir kocasý vardý ki, o da karýsýnýn her iþinde besmele çekmesine içerler: “Ne lüzûmu var, her zaman ‘bismillâh’ deyip durmanýn..” derdi kendi kendine.

Bir gün: “Ona bir oyun yapayým da öðrensin besmelenin her zaman iþe yaramadýðýný.” diye düþündü ve karýsýna bir kese altýn verip saðlam bir yere saklamasýný tembih etti. Kadýn keseyi alýrken yine: “Bismillâh” dedi, sandýða doðru yürüdü. Kocasý da onu takip ediyordu. Kadýn besmele ile keseyi sandýða koyup aðzýný kapattý.
Aradan bir-iki gün geçtikten sonra adam gizlice sandýðý açtý ve keseyi alýp dýþarýdaki su kuyusuna attý. Sonra da gelip karýsýna: “Haným para lâzým oldu, keseyi getirsene.” dedi. Adam karýsýnýn parayý bulamayacaðýný ve dolayýsýyla besmele çekmenin bir yararý olmadýðýný anlayacaðýný düþünüyordu. Kadýncaðýz besmele ile sandýðý açtý, keseyi aldý; ancak kese ýslaktý. “Bu keseye sandýðýn içinde ne oldu da ýslandý?” diye þaþýrdý. Fakat kocasý ondan daha fazla hayret içinde kalmýþtý. Çünkü para kesesini kuyuya bizzat kendisi atmýþtý. Vaziyeti gördükten sonra adam meseleyi kadýna anlattý: “Karýcýðým, keseyi ben kuyuya atmýþtým; fakat besmelen seni mahcup olmaktan kurtardý. Artýk ben de besmelenin kerâmetine inandým...”bölüm/1


Mukaddes beldelere yolculuða baþlarken 'sabýr' kuþanmalýsýnýz! Normal hayatýnýzda gösterdiðiniz reaksiyonlarýnýzý beraber götürecekseniz, hiç gitmeyin daha iyi derim.
***
Eðer sabýr libasýný heybenize koydunuzsa henüz havaalanýnda iken giymeniz gerekebilir çünkü! Muhtelif kuyruklara girip sýra bekleyebilirsiniz, ya da biri acele olduðunu söyleyerek önünüze geçebilir. Ýlk sýnavýnýz ile karþýlaþtýðýnýzý anlarsýnýz.
***
Þayet Suudi Havayollarý ile uçuyorsanýz mütesettir hostesleri gördüðünüzde Türkiye'den ayrýldýðýnýzý ilk o anda anlayabiliyorsunuz. Sonra ikram baþladýðýnda ekþimsi kokusuyla arap yemekleri gittiðiniz ülkenin ve topraklarýn ilk kültürel 'merhaba'sý gibi oluyor adeta...
***
Cam kenarýnda oturuyorsanýz kalkýp-inerken þehirleri, daðlarý, ovalarý... kýsacasý bulunduðunuz coðrafyayý kuþ bakýþý ile seyretmenin hazzýyla bir de bulutlarýn üzerine çýktýðýnýzý hissediyor, Rabb-i Teala'nýn yarattýðý kainatýn ihtiþamýný seyrederken tatlý bir uykuya dalabiliyorsunuz.
***
Cidde Havaalanýna indiðinizde -çok kez gidip gelmiþ olsanýz bile- sizi neyin ve nasýl bir muamelenin beklediðini hiç bilemezsiniz. Çünkü Suudilerin tuhaf bir bürokrasi anlayýþý vardýr ve orada batýlý ülkelerde olduðu gibi standart prosedürler yoktur. Mesela görevli memur þayet iyi bir günündeyse, iþiniz çok çabuk ve güleryüzlü bir muamele ile de bitebilir ya da içinizden birine kýzmýþtýr ve sonra gelenler için -þeytan azapta gerek- sürprizleri hazýrlayabilir. Nihayetinde birkaç saatlik deðiþik muamelelerden sonra prosedürleri tamamlar ve otobüslerinizin gelmesini beklersiniz ve sonra da ver elini Mekke...
***
Yaklaþýk 80 km.lik yolculuðunuz boyunca din görevliniz size nasihatlerde bulunacak, sizi o aþk yurdunun atmosferine sokmaya çalýþacaktýr. Bir defasýnda bu otobüs yolculuðu yaparken yaptýðým ve birçok hacýmýn hiç unutmadýðý konuþmamdan ufacýk bir pasajý hatýra olarak sunmak isterim. "Muhterem hacý adaylarý, size çok önemli birþey söylemek istiyorum: Þimdi sizler merak edersiniz, 'acaba bunca yapacaðýmýz ibadetlerimizi Rabbi-i Teala kabul buyurup, dualarýmýzý müstecap kýlar mý acep?' diye... Kabul edip etmediðini dönerken kendinizi test ederek anlayabilirsiniz. yani bunu anlamanýn yolu çok kolay! Buraya gelirken ve dönerken þayet muhasebe defterinizin aktif ve pasiflerinde müspet manada bir deðiþiklik bulamazsanýz, bu seyahatinizden hiç umudunuz olmasýn... ALLAH ve Resulunu sevindirecek davranýþlarýnýzda bir fazlalýk ve þeytaný sevindirecek hallerinizde de bir azalma söz konusu olmazsa tabii..." Hiç unutmuyorum, Amasya ilçelerinden birinin Devlet Hastanesi Baþhekimi olan bir haným, dönüþ yolunda bunu hatýrlattý ve "asla unutmayacaðýný ve hayatýnda bu söylem'in çok müessir olacaðýný" söylemiþti.
***
Ve otelinize geldiniz... az bi durun hele! Henüz içeri giremezsiniz! Çünkü asansörler çok yoðundur, sýra bekleyeceksiniz, sabýr göstereceksiniz. Biliyorum, yorgunsunuz ve bir an önce odanýza yerleþmek, þöyle rahat bir nefes almak istiyorsunuz ama burasý kendi eviniz deðil ve ayný rahatlýðý aramanýz beyhudedir. Sabýr gösterecek ve bekleyeceksiniz. ve nihayetinde sýra size gelmiþ ve asansöre siz ve eþyalarýnýzý yükleyebilme sýrasý gelmiþtir. Artýk odanýzdasýnýz ve kalacaðýnýz kiþi sayýsýna göre yataðýnýzý, dolabýnýzý belirliyor ve yerleþiyorsunuz. Rahat bir nefes aldýnýz ve duþ'unuzu alýp biraz dinlendikten sonra önce yemekhaneye, akabinde de hayatýnýzýn en büyük rüyalarýndan, hayallerinden biri olan 'Kabe'yi görmeye artýk hazýrsýnýz ve görevlinin talimatýna göre belirlenen saati bekliyorsunuz, topluca hayallerinizin merkezine gidebilmek için...
***
Otelinizin önünde toplandýnýz ve 'Lebbeyk' ile baþlayan telbiye getirerek yola revan oluyorsunuz... heyecanýnýz son haddindedir. ama...
***
henüz yoldasýnýz ve pekte sevmeyeceðiniz manzaralarla karþýlaþacaksýnýz. yollarýn çöplerle dolu olduðunu, iþportacý satýcýlardan yol bulmakta zorlandýðýnýzý ve çok miktarda dilenci ile karþýlaþacaðýnýzý göreceksiniz. bu durum elbette hiçte hoþunuza gitmeyecek ve bu mahþeri kalabalýk içinde þikayetleriniz baþlayacaktýr. üstelik bir de aþýrý sýcaðýn da etkisiyle þeytan içinizde fýsýltý halinde konuþmaya, sizi bu uhrevi hal'in üzerinizdeki te'sirini azaltmaya ve sizdeki kabe coþkusunu elinden geldiðince yok etmeðe gayret edecektir.
***
Unutmayýn ki, orasý dünyanýn onlarca ülkesinden, onlarca, belki yüzlerce ýrk ve kültürden kopup gelmiþ milyonlarca insanýn harman olduðu yerdir. Yetiþtiði kültür ortamý sebebiyle temizlik nedir bilmeyen ve sizler kadar medeni þartlarda yaþama imkaný bulamamýþ onca insanýn akýp gittiði bir trafik içinde gördüðünüz olumsuzluklara kafanýzý takar ve bu gibi nahoþ görüntülerle muhayyilenizi meþgul ederseniz þeytan aleyhillaneyi çok sevindirmiþ, belki imtihaný kaybetmiþ, hatta artýk kabe heyecanýný bile yitirmiþ olabilirsiniz... Eðer oraya niçin gittiðinizi, ne amaçla burada bulunduðunuzu, Rabbi Teala'nýn size burada bulunma þerefini ihsan buyurduðunu aklýnýzdan çýkarmaz ve iç dünyanýzý sadece kabe'nin o muhteþem ve olaðanüstü kozmik ve uhrevi güzelliðini tahayyül eder... kýsacasý, sadece güzellikleri görme gibi peygamberani düþünce yolunu seçerseniz amacýnýza ulaþmýþ olursunuz.
***
Ve artýk kabeye ulaþtýnýz. ve dýþ avluda mahþeri kalabalýkla beraber bu uhrevi heyecanýn girdabýnda kalbinizin küt küt attýðýný hissediyorsunuz. Az sonra kabenin kendisini görmek üzere içeriye doðru kapýlarýn birinden -ayaklarýnýzdaki terlikleri çýkararak- giriþ yapýyorsunuz...
***

devamý haftaya, inþaALLAH...Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/8
« Yanıtla #1 : 22 Ocak 2010, 02:06:55 »
sevgili kardeþlerim, bu yazýyý geçen nisan ayýnda eþimle beraber yaptýðýmýz umre'nin arkasýndan yazmýþtým. bi iki hafta kadar devam edecektir, bi iznillah...

sora kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz inþaALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMA NotLaRý/8
« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2010, 17:10:36 »
sevgili kardeþlerim, bu yazýyý geçen nisan ayýnda eþimle beraber yaptýðýmýz umre'nin arkasýndan yazmýþtým. bi iki hafta kadar devam edecektir, bi iznillah...

sora kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz inþaALLAH.Medineye gitmek üzere býraktýðýnýz bu yazýyamý devam ediceksiniz....
Yoksa , diyer "Cuma sohbetleri"ne mi ?
 
:hmm:

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/8
« Yanıtla #3 : 22 Ocak 2010, 18:28:58 »
Medineye gitmek üzere býraktýðýnýz bu yazýyamý devam ediceksiniz....
Yoksa , diyer "Cuma sohbetleri"ne mi ?
:hmm:

bu yazý serileri zaten cuma sohbetleri içinde yer almýþtý. medine bölümünü de yine cuma sohbetleri içinde takdim etmeðe gayret ettikten sonra, akabinde elimiz elverdiðince bu sohbletler devam edecektir inþaALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: CuMA NotLaRý/8
« Yanıtla #4 : 23 Ocak 2010, 00:49:39 »
HOCAMMMM
ALLAH SÝZDEN SONSUZ SAYISIZ SINIRSIZ RAZI OLSUN ÝNÞALLAH


Ben bu serinin neden piyasaya çýktýðýný biliyorum, ama nasýl dua edeceðimi nasýl teþekkür edeceðimi bilemiyorum.
Cuma sohbetlerinizin hepsini çok seviyorum, hepsinden ayrý feyz alýyorum ama bu mubarek
beldelerde olan yazý seriniz bir baþka
Ruhen bizleri götürüp getiriyorsunuz adeta..
Yazacak çok sözüm var ama SuS geldi,, þimdilik sus/uyorum. SuSadým ==> adým adým SuS/acaðým


Varlýðýnýz için Rabbe namütenahi Hamd ve Þükür,,
Sizede Sevgili Hocam namütenahi teþekkürrr..      :gul:HAYýrlý Cumalar

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/8
« Yanıtla #5 : 23 Ocak 2010, 01:18:59 »
eyvALLAH can abisi, güzel yüreðinize saðlýk.
geçen yýl bu yazýlarý yazma cesaretinde bulunmamýn en büyük nedeni sizdiniz. bana büyük bir moral motivasyon saðlamýþtýnýz, yazdýðýnýz o güzel destek yorumlarýnýzla...

ve tabii hiçte layýk olmadýðým bu nazik ve teþvik edici yorumlarýnýz bizi çok daha büyük bir vebal ve sorumluluk altýna itiyor. Rabbim utandýrmasýn inþaALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!