Gönderen Konu: CuMA NotLaRý/9  (Okunma sayısı 555 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMA NotLaRý/9
« : 29 Ocak 2010, 01:45:01 »
Büyük velilerden Þakik Belhi bir kýtlýk senesinde, herkesin kara kara düþündüðü bir ortamda, zengin bir adamýn kölesinin þakýr þakýr oynadýðýna þahit oldu.
Yanýna yaklaþtý ve sordu:
"Herkes kýtlýkla, açlýkla karþý karþýya olmaktan inler dururken sen neye güvenerek böyle oynayabiliyorsun?"
Köle cevap verdi:
"Herkesten bana ne? Benim için bir tehlike söz konusu deðil. Benim efendimin 7-8 tane köyü var, her ihtiyacýmýz o köylerden saðlanýyor."
Bu açýklama Þakik'i adeta bir þamar gibi sarstý. Çünkü kendisi de kýtlýktan dolayý endiþe içindeydi. Ama köle onu uyandýrdý ve kendi kendine þöyle dedi.
Hey Þakik, kendine gel! Þu köle nihayet bir insan olan efendisine bunca güveniyor, kendini emniyet içinde hissediyor. Sen ki bütün canlýlarýn rýzkýný garanti eden ALLAH'a inanýyor, tevekkül ediyorsun. Bu nice tevekküldür ki rýzýk endiþesi içindesin?"


bölüm/2


ve içeriye doðru kalabalýklarý yara yara aðýr aðýr ilerliyorsunuz... rivayet olunur ki, kabeyi ilk gördüðnüzde ettiðiniz dua kabul edilir. bu yüzdendirki, kabenin görülebileceði yere varmadan önce hacýya -umreciye- tembih ediyoruz. "gözlerinizi kapayýn ve sakýn biz size deyinceye kadar gözlerinizi açmayýn" ve kabeyi henüz görmeden önce onlara dua yaptýrýyoruz... "Ya Rabbi, senin beytinde yapacaðýmýz dualarýmýzý kabul eyle... dünyamýzý ve ahiretimizi aziz ve güzel eyle... þu an içinde bulunduðumuz aþk halini son nefesimizde de bize nasip eyle...." bu minval üzre duamýzý yaptýktan sonra... 'açýn gözlerinizi' diyoruz...

ve açýyorlar... o an'ýn kelimelerle tarifi yok... aczimi baðýþlayýn. sadece, gözyaþlarýnýn hýçkýrýklarla boþalan bir rahmet saðanaðý gibi geçmiþin kirlerini adeta yýkayýp temizleyecek kadar samimiyetle boþandýðýný hissediyorsunuz. bugüne kadar hep resimlerde gördüðümüz ruhlarda esrarengiz bir muamma olan görüntü artýk gerçektir... ve bir ok mesafesinden daha yakýndýr; bir ömür kendisine yöneldiðimiz kýblemiz, kabemiz. onu seyretmek ne müthiþ bir zevk ya Rabbi... insana nasýl da büyük bir huþu veriyor öyle... adeta iliklerinize kadar titrer bir vaziyettesiniz...

ve bu yoðun duygu selinin arkasýndan toplu halde ve görevli eþliðinde hacerü-l esved köþesine doðru ilk umre tavafýnýzý yapmak üzere ilerliyorsunuz... ve yeþil ýþýk hizasýndan niyyetinizin akabinde 'bismillahi ALLAHu ekber' diyerek dönmeye -tavaf- baþlýyorsunuz... þayet ilk kez giden birisiyseniz, haceru-l esved köþesinin çok yoðun ve adeta büyük bir itiþ-kakýþ yaþandýðýný görerek 'neler oluyor?' acaba diye þaþýrabilirsiniz. Rabb-i Teala tarafýndan cennet'ten yeryüzüne, insanlýða armaðan edilen bu sembol taþý öpebilme yarýþýdýr bu... inanýlýr ki, cennetten yeryüzüne ilk gönderildiðinde kaðýt gibi bembeyaz olan bu taþ, bilahare onu sürekli öpen insanlarýn günahlarýyla kirlenmiþ ve sipsiyap hale bürünmüþtür... size þunu söylemek isterim, Rabbim tam dört kez bu fakiri orada bulunma þerefi ile þerefyab kýldýðý halde o mübarek taþý öpebilmek nasip olmadý. tam 24 saat boyunca orada hiç boþluk göremezsiniz... oraya girebilmek için büyük fedakarlýklarý göze almalý, saðlýðýnýzý dahi riske etmek durumunda kalmalýsýnýz. yetmez, nicelerini itip kalkmak, erkekseniz kadýnlarla, yahut kadýnsanýz nice erkeklerle o an için itiþ-kakýþ içinde olmak gerçekten de çok nahoþ bir durum ortaya çýkarmaktadýr. o kadar istediðim, arzu ettiðim... hatta, hasretiyle yanýp tutuþtuðum o mübarek taþý görebilme, öpebilme hayalimi bu yüzden hiçbir zaman gerçekleþtirebilme imkanýna kavuþamadým. hz. ömer'in (ra) bu manzarayý gördüðünde "ey taþ, eðer ALLAH Resulunun seni öptüðünü görmemiþ olaydým seni oradan çýkarýr ve atardým" dediði rivayet edilir.

iþte bu minval üzre dönerken yanýnýzdakilerin birçoðunun kaybolduðunu farkedersiniz. çünkü bu mahþeri kalabalýk içinde öyle rahat yürüyebilmek adeta muhaldir. hele bir de -hassaten nijeryalý ya da iranlý- bir grup yanýnýzdan geçmiþse kopmamak, ayný birlik içinde yürüyebilmek imkansýz hale gelir. bu yüzdendirki, kabeye ilk girdiðizde þayet eþiniz veya bir yakýnýnýz sizinle beraber ve ondan asla ayrýlmak, kopmak istemiyorsanýz kabe içinde mevcut birçok sembol veya iþaretten birini belirliyor ve tavafý bitirenin oraya gitmesini kararlaþtýrýyorsunuz. din görevlileri bu hususu özellikle mutlaka hatýrlatýrlar... þayet bütün bu tedbirlere raðmen yine de kaybolduysanýz korkmayýn... mutlaka ülkemizden bir din görevlisi göreceksinizdir. onu eðer hacda iseniz, özellikle giydirilmiþ olan özel tip elbisesinden, kýlýk kýyafetinden tanýrsýnýz. o size mutlaka yardýmcý olacaktýr... bu sebeple gitmeden evvel size verilmiþ olan yaka kartlarýnýzý mutlaka boðazýnýzda taþýmayý ihmal etmemelisiniz; çünkü bütün kimlik bilgileriniz ve otel adres ve telefonlarý orada yazmaktadýr.

þayet erkekseniz ve bu sizin ilk tavafýnýz ise, ilk üç þavt içinde 'ýztýba' yapmalýsýnýz. yani... sað omuzunuzu açýkta býrakmalý ve gösteriþli yürümelisiniz. dördüncü þavt'a baþlarken omuzunuzu kapatýrsýnýz. bu durum sadece sonunda sa'y olan umre tavaflarý için geçerlidir. yani ihramlý iken yapýlan bir uygulamadýr bu...

her dönüþünüzde hacerü-l esved köþesine gelince yeniden selamlar ve diðer þavta girmiþ olursunuz. tavafa baþladýðýnýzda telbiye de sona ermiþtir artýk. bol bol dua etmelisiniz, tavafýnýz süresince... her ne kadar size verilen kitapta yazýlý olan standart tavaf dualarýný okuyabilsenizde size tavsiyem, en makbul olanýný yani içten, taa yüreðinizin içinden gelen dualarý göndermelisiniz etrafýnda döndüðünüz kabenin sahibine...

ve tabiiki böylesi mahþeri bir kalabalýk içinde bazýlarýnýn size sýkýntý verecek þekilde yürüdüðünü, size belkide tosladýðýný görürsünüz ve iþte tam da o an... þeytanýn ruhunuzda nasýl da bir tazyik fýrtýnasý kopardýðýný belkide farkedemeyebilirsiniz. ve... vitesten çýkmanýz iþten bile deðildir. sakýn! o an kabe huzurunda olduðunuzu asla aklýnýzdan çýkarmayýn. o topraklarýn sýkýntý demek olduðunu da... ve bir sýnav ile karþý karþýya olduðunuzu da elbette... dönüþ yolunda "keþke böyle davranmamýþ olaydým" diyebileceðiniz bir hatadan korunmak için kendinizi sürekli frenleyecek bir otokontrol mekanizmasý geliþtirmelisiniz. hiç unutmuyorum, bir defasýnda yaþlý bir hacý karýsýndan ayrý düþmemek için öylesine sýký sýkýya yapýþmýþki sormayýn gitsin! ama gelin görünki yandan gelen nijeryalý bir grup adeta buldozer gibi ortalýðý kasýp kavurduðu bir halde nineyi koparýp yaþlý ihtiyardan ayýrdýlar... bizim ihtiyar o an frenleri patlamýþ bir küheylana döndü adeta... öyle bir hiddet bürüdüki herþeyi unuttu adeta... aðzýný açtý ve "ulan sizin ananýzý avradý..." sözünü tamamlayamadan elimi aðzýna tuttum ve "sakýn! dedim, sakýn ha... bak, kabenin yanýndayýz... ALLAHtan kork ve müeddep ol. korkma ben senin nineni bulurum birazdan" zor sakinleþtirmiþtim bizim ihtiyarý...

tam yedi þavt tamamladýktan sonra... tavaftan çýkar ve uygun bir yer bulup iki rekat tavaf namazýný kýlarsýnýz. ve artýk iþin tavaf kýsmý bitmiþtir. hemen her yere konmuþ olan zemzem bidonlarýndan kana kana zemzem içer ve oradan da yeþil ýþýk hizasýndan geçerek safa tepesine doðru yol almaða baþlarsýnýz... sýra artýk sa'y kýsmýna gelmiþtir.

haftaya sa'yin hem hikayesini, hem de yapýlýþýný anlatmaya çalýþacaðým inþaALLAH.


önemli not: þimdi siz bana "yav hocam, siz genelde hep olumsuz þeyler yazdýnýz, zorluklardan bahsettiniz. iyi ama bu biraz hani oralarý, insanlarý kötülemek gibi olmadý mý?" ben size olaný, olacak olaný anlatmaya çalýþtým. gidecek olanlar bunlarý bilmelidir. hac için hep sürekli olarak "sabýr" denmesinin nedeni de budur iþte. insana sabýr eðitimi veren bir okul gibidir hac. kýyamet günü diriltildiðinizde çekeceðiniz sýkýntýlarýn ufak bir provasý ve alýþtýrmasý olarak düþünebilirsiniz. bir de þurasý var... insan ne kadar sýkýntý çekerse onun hazzý ve hatýrasý da o kadar büyük ve kalýcý olur. dikkat edin bir insanýn hayatýnda hiç unutamadýðý iki büyük hatýrasý vardýr... askerlik ve hac... çünkü ikisi de zor ve sýkýntýlý olduðu içindir. bir iþte ne kadar büyük bir sýkýntý çeker ve yaþarsanýz o kadar sizin olur ve o nispette unutulmaz bir hatýra olarak yad edilmeye layýk olur. kolay olan þeylerin çok çabuk unutulduðunu ve bir kaç günden sonra hiç hatýrlanmadýðýný unutmayýn.


« Son Düzenleme: 29 Ocak 2010, 14:47:56 Gönderen: LâL-ü Ebkem »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SaBa_YeLi

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMA NotLaRý/9
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2010, 12:23:25 »
Sevgili hocam nefesim kesildi okurken Rabbim bizlerede nasip eder inþ...
Ellerinize yüreðinize saðlýk kalbimden geçenleri kaleme dökememenin sýkýntýsýný çekiyorum...
Görsellik SÜPER Rabbim sizden gani gani razý olsun inþ... :gul:

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: CuMA NotLaRý/9
« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2010, 15:03:29 »
SevgiLi MiM Hocam,

DegerLi  insan Babam,cok önemLi bir konuya deginmisin...
ve okurken sona geLdigimi fark ediyorum ve devami varmi diye ariyorum yazdikLarinizin...
Rabbim Razi OLsun güZeL Insan...

Gercektende sabirLi oLmak gerekiyor ,heLede Hac da iken..
Cok duymustum,EsLerin burdayken GüLLüK GüListanLIk oLdugunu...
ve oraya gittikLerinde seytana uyup,ayriLdikLarini...
yani bir anLik sinir öfke..seytana uyma..SabirsizLIk.. neLere yol aciyor.....
Rabbim uzak etsin diyorum seytanin nefsinden ve serrinden .. kem gözden...
ve Haccimizi en güzeL sekiLde.. oLmasi gerektigi gibi yapip dönebiLenLerden eyLesin...
Ve birgün bizLerede nasib oLur diyorum insaALLAH o Mübarek yerLere ayak basmak...
Tesekkür ediyorum payLasimin icin Canim Babam...

VesseLam..
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: CuMA NotLaRý/9
« Yanıtla #3 : 29 Ocak 2010, 15:18:44 »
ALLAH razý olsun deðerli abi..!

Hac rehberlerinde bulamayacaðýmýz sýcaklýkta ve özgünlükte  anlatýmýz ile inþALLAH  birgün bizede nasip olursa çok  faide saðlayacaðýmýzý biliyorum ...

Çýktýlarýný alýp  derliyorum ..teþekkür ederim ...emeðine ,güzel yüreðinize eyvALLAH...

Rabbim  Haccýnýzý kabul  buyursun inþALLAH... :gul:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: CuMA NotLaRý/9
« Yanıtla #4 : 05 Şubat 2010, 15:24:46 »
* AMÝN * AMÝN * AMÝN *

Sevgili Hocam ne kadar özlem çekiyorum sizin bu cuma sohbetlerinize
Ýnanmayacaksýnýz ama geçen hafta teyzem musalla taþýnda yatarken bile aklýma geldi
Ýnþirah buldu Kalbim.. Üzülme dedim üzülme gönlüm güzel bir yere gitti o herkezden
daha çok sahip çýkacaðý herkezden çok seven Rabb -Teala 'ya gitti mahsun olma yüreðim
ömrünce ALLAH demiþ bir Ýnsan 'ý mahzun etmez ALLAH..
Dua lar ettim MiM Hocam size ve görmeden sevdiðim þimdiye kadar katýldýðým tüm Forum
Ailemdeki can kardeþlerime - dostlarýma - tüm ALLAH diyen Dillere - Gönüllere..
AÞK ile anlattýðýnýz manen götürdüðünüz o mubarek beldelere gidip gidip geldi caresiz ve dermansýz yüreðim.

ALLAH hepimize ==>> ALLAH ALLAH diye diye canýmýzýn çýkmasýný nasip eylesin inþALLAH.." ALLAH " sayýsýz sýnýrsýz sonsuz razý olsun HocaM

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)