Gönderen Konu: CuMA NotLaRý/10  (Okunma sayısı 952 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMA NotLaRý/10
« : 05 Şubat 2010, 02:16:00 »“Ey akýllý kimse! Ýyi olsun, kötü olsun, kimsenin hakkýnda kötü söz söyleme. Kötülüðünü söylediðin kimse gerçekten kötü ise, onu kendine düþmen edersin. Eðer iyi ise, sen kötü bir iþ yapmýþ olursun.
Sana birisi “Filân kimse kötüdür” derse, iyice bil ki, o kendi ayýbýný söylemiþ olur. Çünkü filânýn iþi þöyledir denildiði zaman sadece söylenmek olmaz, ispat etmek de gerekir. Yoksa söz yalnýz gýybet derecesinde kalýr.
Gýybet ise kötü bir iþtir. Birini gýybet ettiðin zaman, doðru da söylesen, sen kötüsün!”bölüm/3

ve artýk safa tepesindesiniz... daha önce anlatýlmadý ise, merak sarýyor insaný, bu uzun yolu yedi defa niye, neden yürüyeceðiz? bunun sebebi hikmeti ve hikayesi nedir acaba? diyorsunuz! Elbette bunu merak edenler vardýr ve onlara bunu anlatmalý ki, yapacaðý bu ibadetin kadr-i kýymeti olsun, þuurla, bilinçle yapýlmýþ olsun... Ve baþlýyoruz anlatmaya, büyük bir merakla dinleyen sevdalýlara...

"Bak hacý efendi, hacý abla... sa'y, çalýþma, gayret etme demektir... þimdi size bunun hikayesini ve hikmetini anlatmaya çalýþacaðým... Hz. Ýbrahim (as)'ýn 120 yaþýna kadar çocuðu olmamýþtý... ama bir çocuk sahibi olma arzusu onun naif yüreðinde hiç dinmeyen bir sýzý olarak kaldý içinde... O'nun bu hasret ve özlemini bugüne kadar karþýlayamamýþ olan 90 yaþýndaki eþi Sare annemiz, bir çocuk sahibi olabileceði umudunu artýk tamamen kaybedince onu, ona çocuk verebileceðine inandýðý bir hanýmla evlendirmek ister. Ama o da her kadýn gibi kýskançtýr ve kendisi kadar güzel olmayacak bir haným bulma gayesiyle siyahi bir genç kadýn olan Hacer annemizi bulur ve onunla evlendirir kocasýný... ve ondan bilahare peygamber olacak olan Hz. Ýsmail dünyaya gelir... yani arap ýrkýnýn ve tabii sevgili efendimizin atasý olan Ýsmail peygamber... ve elbette bu durum þeytan-ý aleyhillane'nin de iðvasýyla kýskandýrýr SARE annemizi... istemez artýk onlarý yanýnda... uzaklaþmalarýný ve bu ellerden çok uzaklara gitmelerini ister kocasýndan. Bu durum elbetteki Rabb-i Teala'nýn yazgýsýdýr, bir kaderdir bu... ve baba Ýbrahim (as) alýr küçük oðlu Ýsmail'i kucaðýna ve Hacer annemizle çook uzun yollar teperek gelirler Mekke'ye... O gün için boþtur Mekke, kimsecikler yoktur orada... kabe çok eskilerde sel felaketiyle yýkýlmýþ ve yeri de kaybolmuþtur. kayalýklar arasýndaki bu bomboþ vadiye býrakýr biricik yavrusunu, onun garip ve çilekeþ annesiyle beraber, ibrahim aleyhisselam...

Býrakýr ve döner... Hem de hiç arkasýna bakmadan... Bakamaz çünkü, yüreðinde derin bir hicran yarasý vardýr... Onlarý getirmesindeki sebep zahiren kýskançlýk gibi görülse de, bu bir takdir, bir yazgýdýr bu... Dönerken seslenir arkadan Hacer annemiz: "Ey ibrahim, bizi býrakýpta nereye gidiyorsun, yoksa ALLAH böyle mi istedi?"

-Evet bu O'nun emri diyebilmiþti sadece, yüzünü dönmeden. Yüreði onlarla beraber kalmýþtý çünkü, korkuyordu geriye bakmaktan, belki bir daha gidemem diye...

-Git ey Ýbrahim dedi, hacer annemiz... Madem bu ALLAH'ýn emri, öyleyse o bizi zayi etmeyecek, yalnýz býrakmayacaktýr, diye de ilave etmiþti...

Cenab-ý Hakk'ýn çaðrýsýna cevaben göçe katlanan hz. Hacer, kendini O'na teslim eder. Þehirden, hayatýn içinden ayrýlarak bu ýssýz, susuz ve çorak vadiye yerleþmeye de O'nun emri olduðu için katlanacaktýr.  O katýksýz bir tevekkül ve iman gücüyle bütün ince hesaplarý, kupkuru mantýðý bir tarafa býrakmýþ ve yalnýzca ona sarýlmýþtýr. O'nu sevmiþ, gönlünü bütünüyle O'na vermiþ ve yalnýzca O'na dayanmýþtýr.

Fakat hz. Hacer açlýktan aðlayan bebeðinin yanýnda, mucize bekleye bekleye oturup durmaz... Görünmez yerlerden bir el'in uzanýp birþeyler yapmasýný, gökten bir zenbil inmesini, cennet'ten bir ýrmaðýn akmasýný beklemez. Tevekkülü boþ ve gayretsiz bir bekleme olarak anlamaz. Yavrusunu ALLAH'a emanet eder, kendisi de derin bir itimat duygusuyla doðrulur; Safa-Merve arasýnda koþmaya, çýrpýnmaya durur; ve derin bir tevekkül ile arayýþa koyulur...

Ve hz. Hacer'in hiç ummadýðý bir anda, hiç beklemediði bir yerden, niyazýn gücü ve ALLAH'ýn yardýmýyla ilahi lütuf gelir. Cebrail aleyhisselam asýrlar sonraki bir kutlu doðumun þerbetini, o viladetin beþiði Mekke'nin ilk sakinlerine takdim eder. Ýsmail'in ayaklarýnýn önünde melek kanatlarýyla açýlan öteler kaynaklý ark'tan su fýþkýrmaktadýr.

þimdi burada birþeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hacer anamýz burada suyun olmadýðýný görünce diðer tepeye koþtu... bulamadý, tekrar geri geldi... yok! peki iyi de neden ikinci defa ayný tepeye doðru gitti... olmadýðýný bile bile neden üçüncü, dördüncü defalar gitti geldi? neden beþinci altýncý defalar, su olmadýðýný gördüðü halde býkmadan, usanmadan gitti geldi? neden? niçin? bunu hiç düþündünüz mü?

iþte bu gidiþ-geliþlerin kýyamete kadar cümle ALLAHa iman etmiþ insanlara bir hatýra olarak ibadet niteliðinde býrakýlmýþ olmasýnýn sýrrý bu sualde yatýyor! çünkü hacer anamýz Rabbine öylesine inanmýþ ve tevekkül etmiþti ki, ona sýðýnan, býkmadan, usanmadan ondan isteyen bir sevdalýsýna ilanihaye 'hayýr' demezdi... ve iþte dememiþti de... sabrýnýn, tevekkülünün, ona bütün kalbiyle baðlanmýþ olmanýn semeresini görmüþ ve yüreðinden akan coþkun seller gibi niyazlarýna mukabil çaðlayanlar gibi fýþkýran mucizeye kavuþmuþtu... hatta o kadar ki, bu kadar gür fýþkýrmasýndan korkup "zem, zem" 'dur, dur' diyecek kadar... aþk dediðiniz þey buydu iþte, iman dediðiniz sihirli kudret böylesine destanlar yazdýrýrdý, tarihin altýn sayfalarýna; taa kýyamete kadar gelecek bütün aþýklara anlatýlacak olan..."

Ýþte bütün bunlarý anlattýktan sonra, niyyetlerinizi yapýyor ve Safa tepesinden Merveye doðru akmaða baþlýyorsunuz... içinizden geldiði gibi dua edebilir ya da size verilen kitapçýklardan okuyabilirsiniz. Biraz gittikten sonra yeþil ýþýklar karþýlar sizi... 50 metre uzunluðundaki bu vadide yürürken erkekler hervele dediðimiz hýzlý ve gösteriþli þekilde yürürler... iki tepe arasýndaki mesafenin 350 metre olduðunu düþünürsek bu elli metre hýzlý koþmak adeta hayatýmýzýn ritmini andýran bir özellik taþýdýðýný düþünürsünüz. bazen hýzlý koþarken sonra yavaþlamak, nefeslenmek ve yeni koþular için dingin hale gelmek için... hepimizin hayatý da böyle deðil midir? bazen hýzlý koþar, bazen dinlenirsiniz... bu arada þunu da hatýrlatmýþ olalým, sa'y daima ihramlý olarak yapýlmak zorundadýr... vacip olan bir menasiktir... gidiþ ve dönüþ yollarý ayrýdýr. ortasýnda yaþlý ve özürlüler için tahsis edilmiþ araba yolu vardýr. hani þu sakat arabalarýný bilirsiniz, birinin arkadan sürüp götürdüðü... iþte o arabalarýn yolu... þayet yürüyemeyecek kadar yaþlý ya da hasta -veya sakat olabilir- iseniz, sizin için iki yol vardýr. birincisi, safa tepesinde bekleyen paralý arabacýlar... onlarla sýký pazarlýk yapmalýsýnýz. hac döneminde 250-300 riyal arasý bir ücretle, umre dönemlerinde ise takriben -pazarlýða göre- 50-100 riyal arasý bir fiyata anlaþýrsýnýz ve o sizi alýr arabasýna ve yedi þavt'ýn arkasýndan sizi Merve tepesinde býrakýr. ikinci yol ise, bab-u selam kapýsýnýn karþýsýna düþen duvar dibinde kabe hizmetleri vakfý tarafýndan kurulan bir kulübeye gidiyor, orada kimliðinizi býrakmak suretiyle ücretsiz olarak arabanýzý alýyor ve refakatçinizin yardýmý ve eþliðinde ibadetlerinizi yapmaya baþlýyorsunuz. 7 þavt demek, safa tepesinden merve tepesine dört gidiþ üç geliþtir... þayet siz sa'y yaparken ezan okunursa olduðunuz yerde durur, kabeye karþý dönerek namazýný eda eder ve sonra sa'yinize kaldýðýnýz yerden devam edersiniz.

Çok yorulmuþ olacaðýnýzdan hiç þüphem yok. ama yol boyu konmuþ olan zemzem bidonlarýndan istediðiniz yerde kana kana içer, adeta güç toplar ve yeniden yola revan olursunuz. (Bu arada iþin içine biraz mizah katarsak umarým fakiri mazur görürsünüz demi? :D bizim ihtiyarlardan biri 5. þavtý zor bela tamamladýktan sonra bitkin bir vaziyette þöyle az bir dinleneyim diye durduðu bir an o gözü önünde adeta hiç bitmeyecekmiþ gözüken koca iki seferi nasýl yapacaðýný kara kara düþünürken birden þöyle demez mi! "Yav hacer ana, n'olurdu ki, 5 defa gidip gelseydin sen de olmaz mýydý yani! :D ) valla duyanlar yorgunluðunu unutup kahkahalara boðuldular adeta)

ve son iki gidiþ geliþinizde yorgunluktan bacaklarýnýzý sürüye sürüye yürüyorsunuz adeta... burada özel bir parantez açmam gerekiyor... her kim, hac ya da umreye niyetlenir, gelmek ister... geliþ gününden en az onbeþ gün önceden çalýþmalara baþlamalý ve her gün artan bir tempo ile yürüyüþler hatta koþular yapmalý ve kendini buralara hazýrlamalýdýr. aksi halde iþte böyle dökülür ve gövdenizi taþýyamaz hale gelebilirsiniz. bu da sizin en az bir hafta kadar ibadetten büyük ölçüde mahrum kalmanýza yol açabilir. ve elbetteki bu öngörüm genelde yaþlandýktan sonra o topraklara gitmeyi adet edinmiþ olan bizim memleket insaný için söylüyorum. gençken gidenler elbette çok daha avantajlýdýr...

ve sonunda safa tepesinde sonlanan 6. þavt'ýn ardýndan son þavt için merve tepesine doðru akarken son sefer olmasý hasebiyle sanki biraz canlanma meydana geliyor insanda... bu biraz da psikolojik bir doping gibidir. ve nihayetinde yeþil ýþýklarý koþma taklidi yaparak -ilk turlarda koþarken, son turlar genelde koþma taklidi ile geçer!  :D - geçtikten sonra nihayetinde merve tepesine varýyorsunuz... doðrusu o an mutlu bir an'dýr diyebilirim. çünkü zorlu bir iþ baþarýlmýþ, bütün yorgunluklar adeta mutlu bir rahatlýða dönüþmüþtür. o an sanki hacer annemizin suya kavuþtuðu anki mutluluðun resmi gibidir. zaten bütün bu gayretler hep onun hatýrasýný yaþatmak için deðil midir?

Merve tepesinde duanýzý din görevlisi eþliðinde topluca yapýyor ve artýk otelinize doðru yol almaya baþlýyorsunuz. gidecek traþ olacak ve ihramýzýndan çýkacaksýnýz... yemek ve duþ'un ardýndan öylesine bir uykuya dalýyorsunuz ki... sanki bu kadar rahat ve derin bir uykuyu hiç uyumamýþ gibi hissediyorsunuz kendinizi... öylesine mutlusunuz ki... kabenin o ruhlara inþirah veren deruni ezanýyla uyanacak, ve ilk sabah namazýnýzý ALLAH'ýn o muhteþem beytinde tarifi imkansýz bir huþu içinde ve her renk ve ýrktan, dillerini bilmeseniz bile sizinle ayný sevdanýn yangýnýyla yanan onbinlerce mü'min kardeþinizle beraber kýlacak olmanýn hayaliyle derin bir uykuya dalýyorsunuz...

haftaya efendimize doðru uzanan yoldayýz inþaALLAH...

« Son Düzenleme: 05 Şubat 2010, 21:36:48 Gönderen: LâL-ü Ebkem »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2010, 15:49:16 »
* AMÝN * AMÝN * AMÝN *

Hocam ALLAH gani gani razý olsun..
Bunu nasýl baþarýyorsunuz bilmiyorum ama sanki tekrar gidip geldim ve yaþadýðým ayný
olaylarý tekrar yaþadým gibi oldum okurken mubarek yOLcuðu..
Aman dostlar ne olur kýnamayýn { ben çok kýzar ve kýnardým (?) }
Bir kere giden dualarýnda ALLAH 'ým ne olur tekrar gitmeyi nasip et dedikçe gidenler
Bende içimden ne arsýzsýnýz gitmiþsiniz iþte bir kere býrakýnda bide gitmeyenler gitsin  :amanhaa:
derdim.!
ama hiçte öyle olmuyormuþ   :duvar:
giden hep tekrar tekrar gitmek istiyormuþ, yetmiyormuþ bir kere gidip görmek.!!!
doymuyormuþ Ýnsan, doyamýyormuþ... :(
Hocam da öyle bir anlatmýþki ALLAH razý olsun.. gitmiþ gibi oluyor gerçekten Ýnsan.
Evet Hocam bende çok merak edenlerdenim neden yedi kere dönülüyor "Kabe" nin etrafýnda. ?
Tavaf dan sonra kýlýnan o 2 rekat namaz neyi ifade ediyor - yada etmeli bize. ?
Ne anlatýyor ==>> ne anlatmalý..?
Hatta sormuþtum da bulduðum hocalarýn hemen hemen çoðuna.
Ama sizin sayy için anlattýðýnýz kadar tatmin olmadý yüreðim.
Bilimsel ve Peygamberimizin öðrettiði anlamda tamam amenna, ama bunun mutlaka
baþka bir açýklamasý daha olmalý.
Neden 7 kere == >> nefsin 7 mertebesinden bahs edilir hep onunla alakalý olabilirmi ki.
çok merak ediyorum hazýr sizi bulmuþkenden hemide konuda açýlmýþken sormuþ olayým

(antiparantez bu ara biraz sorularým ve yorumlarým sýra dýþý olabilir affýnýza sýðýnýyorum
daha önce belirttiðim gibi farklý bir atmosferdeyim ama sizlerden ayrý da kalamadým daha fazla)

varlýðýnýz için Rabbe namütenahi Hamd ve Þükür,,
bütün emek ve gayretlerinize güzelliklerinize de namütenahi teþekkür ederim Sevgili Hocam..


 
:gul:     :Senin_icin:     :gul:

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #2 : 07 Şubat 2010, 10:55:44 »


Evet Hocam bende çok merak edenlerdenim neden yedi kere dönülüyor "Kabe" nin etrafýnda. ?
Tavaf dan sonra kýlýnan o 2 rekat namaz neyi ifade ediyor - yada etmeli bize. ?
Ne anlatýyor ==>> ne anlatmalý..?
Hatta sormuþtum da bulduðum hocalarýn hemen hemen çoðuna.
Ama sizin sayy için anlattýðýnýz kadar tatmin olmadý yüreðim.
Bilimsel ve Peygamberimizin öðrettiði anlamda tamam amenna, ama bunun mutlaka
baþka bir açýklamasý daha olmalý.
Neden 7 kere == >> nefsin 7 mertebesinden bahs edilir hep onunla alakalý olabilirmi ki.
çok merak ediyorum hazýr sizi bulmuþkenden hemide konuda açýlmýþken sormuþ olayým

sevgili namütenahi,
herþeyden evvel candan, yürekten, gönülden yaptýðýnýz ve yazýnýn deðerini yücelttiðiniz bu müstesna yorumunuz için sonsuz teþekkür ediyorum, Rabbim razý olsun. ne diyebilirim ki, aciz kalýyorum gerçekten...
size söz söyleyebilmeye...

sualininiz ilk bölümünü hac bölümüne ilave ettiðimiz þu yazýda bulabilirsiniz...

TýKLaYýN


diðer kýsmýna gelince...

yani tavafý müteakiben kýlýnan iki rekat namaz...

tamam, bu bir sünnet gereðidir... peygamberler sünneti diyelim....
peki kýlýnýþýnýn arkasýndaki sýr nedir?
sanýrým sormak istediðiniz konu bu!
***
1. bilirsiniz, kâbede bulunan biri için nafile tavaf, nafile namazdan daha üstündür. þuna dikkattinizi çekerim. biz müslümanlar, farz, vacip, sünnet... hangi ibadeti yaparsak yapalým, onun yanýna mutlaka derece yönüyle yakýnýyla tezyin ederiz. bu bir süslemedir, güzelleþtirme, takviye etmedir. asýl olanýn kusurlarýný kapamak için belkide...meselâ, her farz namasýn önünde ve arkasýnda sünnetlerle tezyin ve takviye vardýr. her ramazan orucu arkasýndan þevval orucu ile, verdiðimiz her zekâtýn yanýnda verdiðimiz sadakalarla... vs..

2. iyi bilirsiniz ki, o kutsal beldeye gidebilmek normalde bir insan ömründe ancak bir kez -istisnalar hariç- olabiliyor... ve bu ancak çaðrýldýðýna inanýlan çok az sayýdaki bahtiyar mü'mine kýsmet olabiliyor. zengin olduðu halde bile gitmeyen/gidemeyenleri düþünün... iþte bu bahtiyarlardan kýlmýþ büyük Rabbimiz bizi... sadece orada yapýlabilen bir ibadet olan tavafý yapýnca bu namazý arkasýndan adeta bir þükür olarak ilâve ediyoruz... ki, bize bu muhteþem bahtiyarlýðý bahþettiði için...

3. biz bu namazý -imkânlar elverdiðinde- makam-ý ibrahim denen yerde kýlýyoruz. sünnet olan bu çünkü... Makam-ý Ýbrahim, hz. Ýbrahim (as)'ýn kâbeyi yeniden inþa etmek için basamak olarak kullandýðý taþýn olduðu yerdir. biz bu namaz ile diyoruz ki, "ey Rabbimiz, senin þu mübarek beytinin inþaýnda dostun halil ibrahim peygamber ayaðýný basmýþtý, ben de oraya baþýmý koyarak sana secde ediyor ve bizi insanlýða hidayet rehberi olarak gönderdiðin dostun ibrahim peygamberinin hanif olan yoluna ilettiðin için þükrediyorum"

bütün bu nedenler bir araya gelince bu iki rekat namazý kýlmak biz müslümanlara adeta hakkýn âl-i bir ikramý haline gelmiyor mu abisi?!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #3 : 08 Şubat 2010, 14:14:41 »
Hocam
ALLAH razý olsun

Belki çok okumuþumdur, belki çok duymuþumdur, belki zaten bilinmesi gerekenlerdir.!
ançak ben her zaman herkezden alabilenlerden deðilim..
sizden duyunca þimdi Kalbim mutmain derecesinde kabul edip tastikledi..
çok çok teþekkür ederim.
Hocam inþALLAH sizi üzüp yormuyorumdur böyle sorularým ile..
Hakkýnýzý helal edin :(

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #4 : 08 Şubat 2010, 14:55:28 »
Hocam
ALLAH razý olsun

Hocam inþALLAH sizi üzüp yormuyorumdur böyle sorularým ile..
Hakkýnýzý helal edin :(

þþþþþt!
duymadým böyle biþey demi? :amanhaa:
kaldý ki, sorulan sual sadece soraný ilzam etmez, cevap verenden diðer okuyanlara kadar herkese faydasý vardýr demi abisi...
ve dünyadaki bizleri üzenlerin en kötüsü keþki siz olsaydýnýz, dünya ne kadar güzel olurdu!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #5 : 08 Şubat 2010, 15:37:35 »
Sevgili Hocam,,
Hikmeti nedir bilmiyorum ==> ceza mý, mükafat mý, sýnav mý, sabýr testi mi ? ? ?
verdiðiniz linki týklayýp tam okumaya baþlýyorum pc 'm kapanýyor :(
en can alýcý heyecanlý yerinde.
tekrar açýp üye oluyorum tam yeniden baþlýyorum okumaya yine aynýsý oluyor
bu beþ kere oldu, elinden oyuncaðý alýnmýþ çocuklar gibi oldum her defasýnda
yine olucak endiþesi ile buraya yazýyorum..
henüz tam olarak okuyamasam bile okuduklarým kadarý ile o kadar mutmain oldumki
Nasýl teþekkür edeceðimi bilmiyorum.

RABBÝM nihayetsiz razý olsun
BEN senden razý yým,,,, sende BENDEN razý olarak gir cennetime
CEMAL 'imde mükafatýn olacak
dediði KULLARINDAN
eylesin
ÝNÞALLAH


SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMA NotLaRý/10
« Yanıtla #6 : 08 Şubat 2010, 16:12:54 »
abisi, valla bu arýza niyedir anlamadým ama, bu muhtemelen pc'de olan teknik bir sorun olmasý gerek...
bizlerde böyle birþey söz konusu deðil çünkü... madem týklayýnca kopuyor baðlantý o halde, siz o yazýyý linkten giderek deðil, bizatihi açarak okuyun...

yazý hac bölümüne yazýlmýþtý. siz onu ibadetlerimiz=>hac bölümünden bulup öyle okuyun. sanýrým arýza olmaz bi daha...

dualarýnýz için amin diyorum ve Rabbim sizden de ebeden razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!