Gönderen Konu: Yüz Ýfadesindeki Psikolojik Mesaj  (Okunma sayısı 656 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Yüz Ýfadesindeki Psikolojik Mesaj
« : 13 Ekim 2009, 08:30:30 »
Alýn, burun, çene, kaþ, göz ve dudaklar kiþilik özellikleri hakkýnda bilgi veriyor.
Yýllar boyunca beden yapýsý ile psikoloji arasýnda ilgi kurmaya çalýþan Çinli bilginler, yüz okuma sanatý olan ´fizyonomi´yi geliþtirerek yüz hatlarýna göre karakter tiplerini sýnýflandýrdýlar.

Bu yönteme göre özellikle alýn, burun, çene, kaþ, göz ve dudaklar esas alýnarak kiþilik özellikleri hakkýnda tahminler yapýlýyor. Ýþte yüz hatlarýnýn simgelediði kiþilik özellikleri…

ALIN

 Kiþilerin düþüncelerini geliþtirme yöntemi hakkýnda bilgi veriyor.

Geniþ alýn, güçlü bir hayal gücü ve entelektüel kiþilik yapýsýný simgeliyor.

Dar alýn ise kiþinin dikkatli, zamanlamaya önem veren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduðunu anlatýyor. Bombeli bir alna sahip kiþiler ise inisiyatif sahibi, uyumlu ve paylaþýmcý olarak kabul ediliyor.

GÖZLER

Hayata bakýþ açýsýný ve stres karþýsýndaki davranýþ þeklini anlatýyor.

Çukur gözlü kiþiler ciddi ve gizemli olurken, Gözleri yakýn olanlar titiz, kararlý ve detaycý kiþilik yapýsýna sahip oluyorlar.

Büyük gözler, açýk sözlülüðü, kibarlýðý ve sözüne güvenilirliði, Küçük gözler ise dikkatini kolay toparlamayý ve kapalýlýðý simgeliyor.

Düþük gözlü kiþiler hayata iyimser bakmayý sevmezken, Patlak göz þekline sahip olanlar hayata karþý hevesli ve alýngan oluyorlar.

BURUN

Ýþ hayatýndaki tercihleri ve para konusuna bakýþý simgeliyor.

Geniþ burun, iþ hayatýnda kendine güvenen ve sosyal yapýyý

Dar burun, kontrolcülüðü ve garanticiliði, Büyük burun, idealistliði ve lider olma isteðini

Düþük burun, insanlarla iyi iletiþim kurabilme yeteneðini,

Yuvarlak ve þiþ burun ise para konusunda baþarýyý ve tasarruf düþkünlüðünü gösteriyor.

DUDAKLAR

Düþünceleri ifadeyi ve cinselliðe bakýþ açýsýný simgeliyor.

Geniþ ve düþük dudaklar kiþinin cömert olduðunu ve cinsel yaþamýný geniþ hayal gücüyle renklendirebildiðini,

Ýnce dudaklar, az ve öz konuþmayý, hýrsý ve muhafazakarlýðý simgeliyor.

Aþýrý büyük alt dudak ise kiþinin tembel ve zevke düþkün olduðunu anlatýyor.

ÇENE

Kendini savunma yöntemini ve saldýrganlýk düzeyini belirliyor.

Geniþ çene otoriterliði, acýmasýzlýðý ve enerjiyi, Sivri çene, çabuk sinirlenen yapýyý gösteriyor.

Ýkiye ayrýlmýþ çene, kararsýzlýðý

Yuvarlak çene, enerjikliði ve tez canlýlýðý

Ýleriye doðru çýkýk çene, inatçýlýðý ve hoþgörüsüzlüðü simgeliyor.

KAÞLAR

Hayata dair önemli kararlarýn nasýl alýndýðý hakkýnda bilgi veriyor.

Aþaðýya doðru kaþlar, kiþinin iliþkilerini ciddiye aldýðýný ve sahiplendiðini,

Kalkýk kaþlar hýrslý biri olduðunu ve kolay sinirlendiðini,

Uzun kaþlar güçlü ve mücadeleci kiþilik yapýsýný,

Ýnce kaþlar kolay vazgeçen ve esnek yapýyý,

Birleþik kaþlar maceracýlýðý,

Düz kaþlar ise iyimserliði simgeliyor.

KULAKLAR

Çevresindekileri etkileme ve onlardan etkilenme düzeyini belirliyor.

Büyük kulaklar, müziðe olan yeteneði,

Normal kulaklar, ciddiyeti,

Baþa yapýþýk kulaklar, toplum kurallarýna baðlýlýðý simgeliyor.

Büyük ve kepçe kulaklý kiþilerin ise konuþmayý çok sevdiði belirtiliyor.

YÜZ ÞEKLÝ

Kiþinin duygusal ve zihinsel düzeyini belirliyor.

Aþýrý uzun yüzlü kiþiler kibirli,

Þiþman yüzlüler maddiyatçý, eðlenceye rahatýna düþkün,

Kemikli yüze sahip olanlar çalýþmayý seven ve ürkek,

Zayýf yüzlüler, derin düþünceli ve dikkatli olarak kabul ediliyor.