Gönderen Konu: Nasihat  (Okunma sayısı 1261 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı aynur

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 50
 • Teþekkür 0
Nasihat
« : 25 Mart 2010, 11:39:52 »
Nefsini:Kardeþin senle irtibatý kestiðinde onunla irtibata,sana yüz çevirdiðinde lütfa,pintiliðinde cömertiðine,
uzaklaþtýðýnda yakýnlýða,þiddetlendiðinde yumuþaklýða,suç iþlediðinde özür dilemeye sevk et.
Sakýn bu hareketi yersiz olarak yapma.Yahut ehil olmayanlara yapma.Dostunun düþmanýný dost edinme ki,
dostuna düþmanlýk etmiþ olursun.
Kin ve kýzgýnlýðýný hazmet.Çünkü ben,sonu bundan daha tatlý bir lokma görmedim.
(Hz.Ali)

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #1 : 25 Mart 2010, 13:06:41 »Kin ve kýzgýnlýðýný hazmet.Çünkü ben,sonu bundan daha tatlý bir lokma görmedim.


(Hz.Ali)


Tabi bütün GÜZEL þeyler gibi ,yapmasý ZOR...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #2 : 25 Mart 2010, 13:25:27 »
güzel bir konu baþlýðý açmýþsýn sevgili ablam, teþekkür ederim. sabitledim. bundan böyle sahabi efendilerimizin güzel sözlerini fýrsat buldukça yazarýz buraya inþALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı aynur

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 50
 • Teþekkür 0
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #3 : 25 Mart 2010, 13:27:25 »
Teþekkür ettim Abim

Çevrimdışı aynur

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 50
 • Teþekkür 0
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #4 : 25 Mart 2010, 13:40:48 »
Doðruluk keramettir.Yalan aþaðýlýktýr.Kurtuluþ doðruluktandýr.Yalancý ve hileci
þeytandýr.
Boþ laflar ve þakalar zarara yol açar;ömrü boþ geçirir.Gýybet ve koðuculuktan
sakýn ki,bunlar insanýn halktan ve Hak'tan uzak eder.
Dil insanýn terazisidir.Alim ve cahili ayýrýcýdýr.Çok selam ve tatlý dil sevgiye sebepdir.Büyüklerin yolu güzel sözlü olmak ve açýk selam vermektir.Dili tatlý olanýn dostu çok olur sözü tatlý olanýn muhabbeti lazýmdýr.
(Ýbrahim Hakký)

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #5 : 25 Mart 2010, 14:37:44 »
“Size her iþte, her durumda ALLAHü teâlâdan korkmanýzý nasihat ederim. Hoþunuza giden
iþler kadar, size zor gelen durumlarda da hakikate sarýlýn. Þunu bilin ki, doðru söz dýþýnda hiçbir
kelam hayýr ve yarar getirmez. Yalan söyleyen, yaradýlýþ hikmetini saptýrmýþ, bunu yapan ise,
helâk olmuþtur. Büyüklenmekden sakýnýn. Topraktan yaratýlýp, yine topraða dönecek olan bir
varlýðýn kibirlenmesi de, ne demek oluyor? Bugün var, yarýn yok olan bir varlýðýn kendini
beðenmesi ne kadar anlamsýz!.."

Hz. EbuBeKiR (ra)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: Nasihat
« Yanıtla #6 : 25 Mart 2010, 15:09:34 »
ÖnceLikLe böyLe güzeL bir konu basLigi iLe güzeLLigi payLasan Aynur abLama tesekkür ederim...
Oðul;

Ýnsan vardýr þafak vaktinde doðar, gün batarken ölür!
Unutma ki dünya sandýðýn kadar büyük deðildir!
Ýki parlak güneþe aldanýp, sonra da karda, ayazdan kavrulup gitme!

Güçlüsün, akýllýsýn, söz sahibisin.
Ama, bunlarý nerede, nasýl kullanacaðýný bilemezsen, sabah rüzgarýnda savrulur gidersin!
Öfken ve benliðin bir olup aklýný yener.


Daima sabýrlý sebatlý ve iradene sahip olasýn!
Azminden dönme!
Çýktýðýn yolu, taþýyacaðýn yükü iyi bil!
Her iþin gereðini vaktinde yap!

Açýk sözlü ol! Her sözü üstüne alma!
Gördüðünü söyleme, bildiðini bilme!
Sözünü unutma, sözü söz olsun diye söyleme!

Ananý ataný say! Bereket büyüklerle beraberdir.

Sevildiðin yere sýk gidip gelme, muhabbetin kalkar itibarýn kalmaz.

Üç kiþiye acý; cahiller arasýnda alime, zenginlikten fakir düþene, hatýrlý iken itibarýný kaybedene.

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar aþaðýdakiler kadar emniyette deðildir!

Ulularla, düþmaný hor görme!

Düþmanýný çoðaltma, düþmanlýðýn baþýný da sonunu da sen belirle!

Haklý olduðunda kavgadan korkma!
Bilesin ki, atýn iyisine doru, yiðidin iyisine deli derler.


Ey oðul, artýk Bey’sin!
Bundan sonra öfke bize, uysallýk sana.
Güceniklik bize gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Acizlik bize hoþgörmek sana,
Anlaþmazlýklar bize, adalet sana,
Haksýzlýk bize, baðýþlamak sana.

Osman! Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn.
Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn…


Ey oðul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.

Þunu da unutma ve insaný yaþat ki devlet yaþasýn.

Ey oðul, iþin aðýr, iþin çetin, gücün kýla baðlý.

ALLAH yardýmcýn olsun
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı £laf

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 116
 • Teþekkür 21
Nasihat
« Yanıtla #7 : 29 Mart 2013, 22:16:32 »
ABDÜLHALIK GUCDUVANÝ HAZRETLERÝNÝN NASÝHATLERÝNDEN
 
Oðulcuðum!
 
Sana bütün hallerde ilim, edeb ve takvâ öðrenmeni tavsiye ederim.
 
Ehl-i sünnet ve cemâatten ayrýlma.
 
Fýkýh ve hadîs öðren.
 
Câhil mutasavvýfdan uzak dur.
 
Namazlarý dâimâ cemâatle kýl.
 
Þöhretten sakýn, çünkü þöhret âfettir.
 
Kimseye kefîl olma, insanlarýn vasiyet mesuliyetini üzerine alma.
 
Sultanlara ve sultan çocuklarýna yakýn olma.
 
Az konuþ, az ye, az uyu.
 
Çocuklar ve kadýnlarla arkadaþlýk yapma.
 
Bid’atçýlar ve kibirli zenginlerle arkadaþ olma.
 
Helalden ye, þüphelilerden sakýn.
 
Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kahkaha ile gülme.
 
Herkese þefkatle bak, kimseyi hakir görme.
 
Dýþýný süslemekle uðraþma. Çünkü zâhiri süslemek bâtýnýn harap olduðunu bildirir.
 
Halk ile mücâdele etme.
 
Kimseden bir þey isteme.
 
Kimseye hizmet emretme.
 
Hz. Peygamberin vârisi olan âlimlere malýnla, bedeninle ve ruhunla hizmet et, onlarýn fiillerini, yaptýklarýný beðenmemezlik etme. Çünkü onlarýn kusurlarýný gören ebedî iflâh olmaz.
 
Dünyaya ve dünya ehline aldanma.
 
Gözün yaþlý, amelin ihlaslý olsun.
 
Allâhü Teâlâ’ya yalvararak dua et.