Gönderen Konu: Mehmet zahid kotku efendi'den güzel sözler  (Okunma sayısı 808 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Mehmet zahid kotku efendi'den güzel sözler
« : 26 Mart 2010, 17:26:57 »
MEHMET ZAHÝD KOTKU EFENDÝ'DEN GÜZEL SÖZLERÖmrünü boþ yere zevk ü sefâ ile, para pul budalasý olarak mahv etme Son piþmanlýk kimseye fayda vermemiþtir(Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 2/99)

Asýl hüner her þeyi yerli yerine yapabilmektir Bu da kuvvetli bir ilim ve maðlup olmaz nefislerle mümkündür Azgýn nefislerde her ne kadar ilim olsa da o kiþi yine nefsinin esiri olmaktan kendini kurtaramaz Onun için herkese ve bahusus her ilim sahibine tasavvuf þarttýr Tasavvufsuz ilimler hep hebâen mensûrdur Zühd, takvâ, hilim, sabýr, vesair ahlaklar hep tasavvufun mahsulüdür (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak,1/153)

Çok aziz ve muhterem kardeþim, sen de kat’iyyen ihmal etme de Kur’an-ý Kerim’i hem kendin oku, hem de bütün aile fertlerinin titizlikle üzerinde durarak, onlarý da okut Yalnýz dünya bilgilerini vermek için çalýþýyorsan, nafile Asýl ebediyyen faydasý olacak olan bu Kur’an-ý öðret ve üzerinde durarak tatbikine sa’y ve gayret eyle (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 4/240)

"Aziz evlat, sevgili kardeþ, sen daima temiz kalpli, güzel ahlaklý, âlim ve fâzýl, âbid ve mütevâzî; zâhid ve dünyaya iltifatý olmayanlarý ve insaný kâmil olanlarý ara, bul ve onlara kul, köle ol Mâlen ve bedene hizmetlerinde kusur etme; yaramazlardan da daima kaç, vesselâm" (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 5/100 )

Aziz kardeþ, hilkatten maksad, Hâlýk’ý tanýyýp, O’na kulluk etmektir O’nu tanýmak ve kulluðunu yapabilmek için de, dînî bilgilerini artýrmak gerekir Yoksa kahve, sinema köþelerinde, zevk ve sefâ peþinde dolaþmak çok yanlýþtýr Ýnsan kendisini dinsiz kafirlere veya hayvanlara benzetmektense, Peygamberler yolunu, salihler, âbidler izini seçip, dünyadan tertemiz olarak, göz yumup göçmesi ne büyük bahtiyarlýktýr (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 5/148)

Ey aziz kardeþim, çok uyanýk ve müteyakkýz olmak gerekir Nefesleri boþa geçirme, hevây-ý hevesini kapýlma Bir gün vade gelip de Haydi gel denilince, artýk durmak mümkün deðildir Sonra bu hayatýn mesuliyet sorgularý var Sakýn bunlara inanmamazlýk etme (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 5/164)

Aziz kardeþim; sakýn kimseyi hakir ve hor görme Sakýn kimseyle istihza etme ve bu gibi hallere ne alýþ, ne de çoluk çocuðunu alýþtýr Çünkü bu alýþýlan þeyleri terk etmek kadar zor bir þey yoktur (Mehmet Zait Kotku, T Ahlak,5/174 )

Aziz kardeþ, kiþi þahsî hayatýnda gayet mütevâziâne ve oldukça kanaatkar bir hayat ile her türlü cefalara, açlýklara karþý sabýrlý, metin olmalý ve ölümünü gözünün önünden ayýrmamalýdýr( Mehmet Zait Kotku, T Ahlak, 5/224)

Ýþte Müslümanlýðýn çökmesine en büyük amil, müslümanlarýn hakiki müslüman olmayýp servet ve bilgilerine maðrur olarak, fukara ve zuafânýn, bahusus iþçinin hakkýna riayet etmeyip, onlara Ýslamî ve insânî muamele yapmadýklarýndan dolayý; hem ahiret saadetlerinden mahrum olurlar, hem de Ýslamiyet’in çökmesine sebeb olduklarýndan, en büyük kabahat bunlara teveccüh eder" (Mehmet Zait Kotku, M Vasýflarý, 17)