Gönderen Konu: Muhsin Yazýcýoðlu (1954 - 2009)  (Okunma sayısı 1700 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

  • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
  • MüDaViM
  • ***
  • İleti: 929
  • Teþekkür 11
  • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Muhsin Yazýcýoðlu (1954 - 2009)
« : 30 Mart 2010, 17:18:18 »


Muhsin Yazýcýoðlu

1954 yýlýnda, Sivas'ýn Þarkýþla ilçesi Elmalý Köyü'nde doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Þarkýþla'da, üniversite eðitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yaptý.

1968'de cemiyetçilik çalýþmalarýna baþlayan Yazýcýoðlu, Þarkýþla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katýldý. Muhsin Yazýcýoðlu, üniversite eðitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi'nde görev yapmaya baþladý; sýrasýyla Ülkü Ocaklarý Genel Baþkan Yardýmcýlýðý ve Ülkü Ocaklarý Genel Baþkanlýðý'nda bulundu (1977-78).

Yazýcýoðlu, 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneði'nin kurucu Genel Baþkaný oldu. 1980 yýlýna kadar MHP'de Genel Baþkan Müþavirliði görevinde bulunan Muhsin Yazýcýoðlu, 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluþlar Davasý'nda yargýlandý. 7,5 yýl Mamak Cezaevi'nde kalan Yazýcýoðlu, bu davadan herhangi bir ceza almadan berat etti.

Yazýcýoðlu, cezaevinden çýktýktan sonra, cezaevindeki ülkücüler ve onlarýn ailelerine yardým amacýyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eðitim Vakfý'nýn baþkanlýðýný yaptý.

Yazýcýoðlu, 1987'de Milliyetçi Çalýþma Partisi'ne (MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevinde bulundu. 20 Ekim 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde, Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalýþma Partisi (MÇP) ve Islahatçý Demokrasi Partisi'nin (IDP) oluþturduðu ittifak bünyesinde milletvekili adayý olan Muhsin Yazýcýoðlu, Sivas'tan milletvekili seçildi.

Yazýcýoðlu, 7 Temmuz 1992'de, "içinde bulunduðu partinin siyasi anlayýþýyla uyuþamadýðý" gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaþý ile beraber MÇP'den ayrýldý.

Muhsin Yazýcýoðlu, 29 Ocak 1993'de, MÇP'den ayrýlan bir grup arkadaþý ile beraber Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu ve partinin Genel Baþkaný oldu.

24 Aralýk 1995'te yapýlan erken genel seçimlerinde ANAP-BBP ittifakýndan 20. Dönem Sivas milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Yazýcýoðlu, 28 Þubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.

Muhsin Yazýcýoðlu, 26 Nisan 1998'de yapýlan 3. Büyük Kurultay ve 8 Ekim 2000 tarihindeki 4. Büyük Kurultay'da tekrar BBP Genel Baþkanlýðýna seçildi.

Temmuz 2007'de yapýlan genel seçimlerde Sivas'tan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

BBP Genel Baþkanlýðý görevini sürdürürken geçirdiði helikopter kazasýnda vefat eden Muhsin Yazýcýoðlu, evli ve iki çocuk babasýydý.

Helikopter Kazasý
Yazýcýoðlu 25 Mart 2009 günü seçim çalýþmalarýný yürütmek üzere kiralanan özel bir firmaya ait helikopterle Kahramanmaraþ'ýn Çaðlayancerit Ýlçesi'nden Yozgat'ýn Yerköy Ýlçesi'ne giderken kaza geçirdi ve helikopteri düþtü.

Enkaza ulaþýldý

Enkaza uzun süre ulaþýlamamýþ ve arama çalýþmalarý zor þartlarda devam etmiþtir. Kazadan yaklaþýk 47 saat sonra 27 Mart 2009 günü enkaza ulaþýlabilmiþtir.

Göksun Ýlçesi’nde enkazýn yeri belli olmasýna raðmenolumsuz hava koþullarý nedeniyle görevlilerin ulaþmasý da büyük sorun oldu. Enkaz bölgesine giden görevlilere dün enkazý bulan bulan köylüler kýlavuzluk yaptý.

Genelkurmay, Doðal Afetler Arama ve Kurtarma (DAK) timleri helikopterle indirilerek, enkaz bölgesinde tahliye iþlemi baþlattý. BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu ve beraberindekileri taþýyan helikopterin enkazýnýn bulunduðu bölgede ulaþýlan cesetler, helikopterle kahramanmaraþ'a getirildi.

Yazýcýoðlu'nun cesedi aðabeyi tarafýndan teþhis edildi.

Ölüm haberi ilk olarak Yazýcýoðlu'nun eþi Gülefer Yazýcýoðlu'na Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay tarafýndan verildi. Doktor konrolündeki Gülefer Haným sakinleþtirici ilaç aldý. 87 yaþýndaki annesi Fidan Yazýcýoðlu da geliþmeyi doktor kontrolünde öðrendi. Anneye tansiyon hapý verildi. Fidan Yazýcýoðlu, kýz kardeþleri Naziye Soysal ve Mavuþ Ocak ile diðer yakýnlarýnýn bulunduðu evin önünde saðlýk ekipleri hazýr bekletiliyor. BBP'liler ise acý haberi Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'ten aldý.Rabbimin rahmeti sarsýn seni ey degerLi insan...
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…