Gönderen Konu: Bugün aslýnda ne yaptýn?  (Okunma sayısı 533 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Bugün aslýnda ne yaptýn?
« : 17 Ekim 2009, 20:08:12 »
Dürüst olun, her akþam evinize o ‘çok iþ halletmiþ hissiyle’ dönmüyorsunuz. Verimsiz baþladýðýnýz gününüzün ellerinizin arasýndan kayýp gitmesine izin vermeyin. Ýþte yöntemi...

Öyle günler vardýr ki erken kalkar, öðle arasýna kadar tonlarca iþ yapar ve akþam eve döndüðünüzde önemli iþlerin üstesinden gelmiþ olmanýn rahatlýðýný hissedersiniz. Ancak sandýðýmýzýn aksine böyle günler verimsiz geçen günlerin yanýnda bir elin parmaklarýný geçmiyor. Üstelik yaz aylarýnýn neden olduðu rehavet bu durumu hiç de kolaylaþtýrmýyor.

Belki yine öyle verimsiz bir günün tam ortasýndasýnýz bir þeyler yapamamanýn sýkýntýsýyla internette gezinirken bu yazýyý buldunuz ve okuyorsunuz. Bu hala sizi bekleyen bir sürü küçük ama acil iþi ertelediðiniz anlamýna geliyor.

Aslýnda günü kurtarmak için hala yapabileceðiniz bir þeyler olabilir. Gününüzün ellerinizin arasýndan kayýp gitmesine izin vermeyin. Ýster çalýþýyor olun ister boþta, dolu dolu geçecek bir günün vereceði mutluluk için Pickthebrain kiþisel geliþim sitesinin önerileri dikkate deðer…

1- Durun ve durum deðerlendirmesi yapýn

Böyle günlerde çoðu zaman reaksiyon moduna geçeriz. Panik bir halde konu üzerinde fazla düþünmeden gelen iþlerin üstesinden gelmeye çalýþýrýz. Bu çalýþmak için etkili olmayan bir yöntemdir, çünkü günün sonunda daha cazip geldiði için nispeten önemsiz iþleri yapmýþ olursunuz. Asýl iþler ise bir gün daha ertelenmiþtir.

Gününüzün elinizden kaydýðýný hissettiðinizde sadece beþ dakikalýðýna hiç bir þey yapmadan durun. Outlook’unuzu, açýk olan tüm dosyalarýnýzý kapatýn, hatta tamamen bilgisayar ekranýnýzý kapatýn. Bugün hangi iþi sonuçlandýrmak istediðinizi düþünün. Doðru yolda mýsýnýz? Eðer deðilseniz yanlýþlýk nerede ve iþi yoluna sokmak için ne yapmanýz gerekiyor? Bunlara odaklanýn.

2- Önemli bir proje ya da iþi seçin

Verimsiz geçen böyle bir günde durum deðerlendirmesi yaptýktan sonra üzerinde çalýþmak için bitirmek istediðiniz büyük bir iþi seçin. Öyle bir iþ seçin ki o gününüze anlam ve amaç kazandýrsýn. Örneðin önemli bir yazýþma ya da e-posta gibi bugüne kadar sürekli ertelediðiniz bir iþi seçebilirsiniz.

Ya da bir süredir gitmeyi düþündüðünüz yeni bir kursa ya da seminere yazýlmak için ilk adýmý atarak kayýt formunu doldurun. Seçtiðiniz iþ bir þekilde sizi önemli bir hedefe ulaþtýracak bir þey de olabilir. Þirketinizin web sitesini online hale getirmek gibi…

3- Bir saat kadar sadece o iþe odaklanýn

Gün içinde ilerleme saðlamak için bir seçtiðiniz konu üzerine bir saate yakýn odaklanmak yeterli olacaktýr. Bir saat için o konu dýþýndaki her iþi bir kenara býrakýn. Bu zamaný sadece ve sadece önemli olan iþinize konsantre olarak geçirin.

O bir saat geçene kadar e-postalarýnýz da bekleyebilir çalan telefonlar da… Alarmýnýzý kurmanýn da faydasý olabilir. Eðer iþinizin kapsamýnda yazý yazmak varsa yazý yazdýðýnýz program dýþýndaki her þeyi kapatýn. Outlook’unuz kesinlikle kapalý olsun ve hatta gerekirse bilgisayarýnýzýn internet baðlantýsýný kesin.

4- Dikkatinizi daðýtacak her þeyden kurtulun

Seçtiðiniz iþe kendinizi adamak için gerekli olan o bir saati bulmak adýna mücadele etmeniz gerekebilir. Üretken bir gün geçirmek istiyorsanýz dikkatinizi daðýtan her þeyden kurtulun. Bu belki de neredeyse mesai saatinizin sonuna kadar e-posta kutunuzu kapalý tutmanýz anlamýna gelebilir.

Belki telefonunuzu sesli yanýt sistemine aktarmanýz da gerekebilir. Ýþ arkadaþlarýnýza gerçekten acil olmayan durumlar dýþýnda rahatsýz edilmek istemediðinizi bildirin. Ya da eðer evden çalýþýyorsanýz ailenize rahatsýz edilmeden çalýþmanýz gereken belirli bir zamana ihtiyacýnýz olduðunu açýklayýn.

5- Üretken olmak için kendinize kafa tutun

Verimsiz olduðumuz bazý günlerin nedeni sadece eðlenceli þeylere teslim olmamýz deðildir. Dýþ etkenler tarafýndan da etkilenebilirsiniz. Belki de o güne ayarlanmýþ birçok toplantý, ailesel görevler ya da yapýlmasý gereken birçok angarya olabilir.

Daha üretken çalýþabilmek için kendinizi elinizden geldiði kadar zorlayýn. Bankada sýra beklerken iþinizle ilgili aklýnýza gelenleri not alabilir, evde yapmanýz gereken angaryalar varsa onlarý yaparken sesli kitaplarý ya da podcast yayýnlarý dinleyebilirsiniz. Bu gününüzün içinde biraz öðrenme katmak için en iyi yöntemlerden biridir.

6- Gününüzü gözden geçirin

Verimsiz geçen böyle günlerde vaktinizi ve enerjinizi kendinizi suçlu hissederek harcamayýn. Aksine bunu en verimli olabildiðiniz þartlarý öðrenmek için bir fýrsat olarak deðerlendirin. Kendinize aþaðýdaki sorularý sorarak sadece 10 dakikada gününüzün nasýl geçtiðini gözden geçirebilirsiniz:

- Ýþler ne zaman rayýndan çýkmaya baþladý? (geç kalktým, önce e-postalarým baktým vs. )
- Ýþimi bölecek hangi eðlenceye karþý koyamadým?
- Neyi farklý yapabilirdim?
- Odaklanmak için neyin yardýmý oldu?

Hüsniye Güngör