Gönderen Konu: Ferayi'dir Kýzýn Adý  (Okunma sayısı 536 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Ferayi'dir Kýzýn Adý
« : 29 Eylül 2011, 16:59:10 »


Þu bizim Milâs, tarih boyunca iki uygarlýða baþkentlik etmiþtir. Ýlkin Halikarnassos'tan (Bodrum'dan) önce Karya Krallýðýna; daha sönra da Menteþe Beyliðine.

Menteþe beylerinden Yakup'un oðlu Ýlyas, av meraklýsý, daðlar sevdalýsýymýþ. Silahýný omuzladýðý gibi, daðlara düþermiþ. O dað senin, bu dað benim. Hani, bizim Muðla'mýzýn daðlarý da daðdýr ha. Adam, avcý olmasa bile aç kalmaz Muðla daðlarýnda. Mevsimine göre çýntar (mantar) toplar, közde kebap edip yer. Mersindi, çilekti, geyik elmasýydý, haruptu, incirdi; doyurur karnýný. Sözün akýþýný deðiþtirmiyelim; Ýlyas Bey'den anlatýyorduk: Bu Ýlyas Bey, bir ilkyaz günü Muðla daðlarýnda av ardýnda koþuyormuþ. Göktepe dolaylarýnda olacak; dünya güzeli bir Yörük kýzýna rasgelmiþ. Bilinir ki; Yörükler yazý yaylada, kýþý yazýda (ovada) geçirirler. Ýlyas Bey; bu becene(ýssýz) dað baþýnda bir güzeller güzeliyle karþýlaþýnca þaþýrmýþ:

- Ýn misin, cin misin? diye sormuþ. Kýz:
- Ne in'im, ne cin! Sencileyin bir insaným.
- Peki, ne arýyorsun bu dað baþýnda?
- Kuzularýmý, oðlaklarýmý güderim. Ya sen?
- Ben mi? av avlayýp kuþ kuþlardým ki; bugün bahtým karþýma seni çýkardý. Adýn ne senin?
- Ferayi.
- Ferayi. Ferayi. Ferayi...
- Benim Türkmen adýmý Beyenmedin yalým "galiba"?
- Yoo. Çok Beyendim de, Beyendiðimden, düþürmem adýný dilimden.
- Ya senin adýn ne? Neyin nesi, kimin fesisin?
- Adým Ýlyas. Yakup beyin oðlu.
- Ooo. Beyimizin oðlu beyimiz onurlandýrmýþ obamýzýn konduðu yerleri. Ne mutluluk canýmýza. Hadi, çadýrýmýza buyur da, bir tas ayran sunayým sana. Açsýndýr, çökelek çýkarayým.

Ýlyas Bey, Ferayi'nin sunduðu çökeleði bazlamaya sarýp yemiþ, tas tas ayran içmiþ. Bir yadan da, Ferayi'yle evlenmeyi kafasýna koymuþ, içini açmýþ:

- Benle evlenir misin Ferayi?
- Bunu anam-atamla konuþman gerek bey..

Ýlyas Bey dönmüþ Milas'a. Anasýna iletmiþ kararýný:

- Ana can, hep, benim evlenmemi ister durursun deðil mi?
- Hemde nasýl! Hayrola, buldun mu yoksa gönlünün sultanýný?
- Buldum ana. Senden dileðim odur ki; dileðimi bey babama açasýn.
- Olur oðul. Kim ki gelinimiz olacak kýz?
- Göktepe'de oba kurmuþ Yörük kýzý Ferayi.

Yakup bey, adamlarýndan birkaçýný yanýna alýp, varmýþ, Ferayi'nin obasýna. Hoþ-beþten sonra da çýkarýnýþ aðzýnda baklayý:

- Geliþimiz þundandýr ki; diye söze baþlamýþ... "Bahçenizdeki gülü dermeye geldik, sizinle kardeþlik olmaya geldik... Oðlum bir Beyenmiþ Ferayi'yi, ben iki Beyendim..."

Bey bu, sözü buyruktur. Ferayi'nin babasý da mýrýn-kýrýn etmemiþ:
- Civan oðlun Ýlyas'a kýz vermek, obamýza þan verir, demiþ.

Düðün hazýrlýklarýna tezelden baþlanmasý kararlaþtýrýldýktan sonra konuklar daha oturmamýþlar. Muþtuyu Ýlyas'a ve halka vermek için, Milâs'a doðru yola koyulmuþlar.

Onlar obadan uzaklaþýrken, Ferayi'nin aðabeyi Mýstýk dönmüþ sürüyü yaylatmaktan. Neler olup bittiðini sormuþ babasýna. Babasý:
- Obamýzýn baþýna devlet kuþu kondu oðul! diye girmiþ söze; "Yakup Beyoðlu Ýlyas Bey, bacýn Ferayi'ye gönül koymuþ ki; babasý Ferayi'yi istemeye gelmiþ..."

Mýstýk:
- O Ýlyas olacak beyoðlu Ferayi'yi nerde görmüþ? demiþ ve "Anlaþýlan Ferayi onunla yavuklanmadan (niþanlanmadan) görüþmüþ. Ben bunu ar ederim. Ýlyas kendine baþka kýsmet arasýn" diye eklemiþ. Nice ýsrar etmiþlerse de, "nal" demiþ, "mýh" dememiþ Mýstýk.

- Ferayi, bakmýþ ki baþka yol yok; haber salmýþ Ýlyas Bey'e:
"- Beni falan gün Kanlý Kapuz'un (kanyonun) aðzýnda bekle. Ben çeyizimi sarý mayaya (diþi deveye) yükler gelirim. Ordan da kaçarýz birlikte..." Ýlyas Bey, atlamýþ atýna, kavil (buluþma) yerine doðru yola düzülmüþ. Gelin görün ki; Mýstýk sezmiþ olan biteni. Ýzlemiþ Ferayi'yi. Kanlý Kapuz'un baþýnda yakalamýþ. "Demek Ýlyas'la kaçacaksýn ha?" diyerek, çekmiþ býçaðýný, delik-deþik etmiþ biricik bacýsýný. Sonra da kendini, kapusun kara derinliklerine atmýþ. Ýlyas bey kavil yerinde, çeyiz yüklü sarý mayayý baþýboþ görünce, yüreði aðzýna gelmiþ. Az sonra da Ferayi'nin, al kanlar içindeki ölüsünü bulmuþ. Bunun üzerine Ýlyas Bey ne yapmýþ, bilmiyoruz. Bildiðimiz bir yey var: Halk usta, bu acýlý öyküyü türküleþtirmiþ, dünya durdukça çýðrýlsýn; sevenlerin arasýna kimse girmesin diye:

Ferayidir gýzýn adý Ferayi de yandým aman
Esmer yarim de aman da Ferayi
Türkmen de gýzý,katarlamýþ mayayý of yandým aman
Esmer yarim de aman da mayayý
Ninni ninna,ninni ninnana,nininih,ninaynam
Aman da aman Ferayi

Demirciler demir döðer,tuncolur öf yandým aman
Esmer yarim de aman da tuncolur
Sevip sevip ayrýlmasý,gücolur öf yandým aman
Esmer yarim de aman da gücolur