Gönderen Konu: Kaz göndersem yolar mýsýn?  (Okunma sayısı 518 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
Kaz göndersem yolar mýsýn?
« : 24 Haziran 2010, 18:00:46 »
Çok soðuk bir kýþ günü padiþah, tebdil-i kýyafet gezmeye karar vermiþ. Yanýna baþvezirini alýp yola çýkmýþ. Bir dere kenarýnda çalýþan yaþlý bir adam görmüþler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklýyormuþ. Padiþah, ihtiyarý selamlamýþ:'Selamunaleykum ey pir'i fani...'

'Aleykümselam ey serdar'ý cihan...'

Padiþah sormuþ:

'Altýlarda ne yaptýn?'

'Altýya altý katmayýnca, otuz ikiye yetmiyor...'

Padiþah gene sormuþ:

'Geceleri kalkmadýn mý?'

'Kalktýk... Lakin, ellere yaradý...'

Padiþah gülmüþ:

'Bir kaz göndersem yolar mýsýn?'

'Hem de ciyaklatmadan. ..'

Padiþahla baþ vezir adamýn yanýndan ayrýlýp yola koyulmuþlar. Padiþah baþ vezire dönmüþ:

'Ne konuþtuðumuzu anladýn mý?'

'Hayýr padiþahým...'

Padiþah sinirlenmiþ:

'Bu akþama kadar ne konuþtuðumuzu anlamazsan kelleni alýrým.'

Korkuya kapýlan baþvezir, padiþahý saraya býraktýktan sonra telaþla dere kenarýna dönmüþ. Bakmýþ adam hala orada çalýþýyor.

'Ne konuþtunuz siz padiþahla?'

Adam, baþveziri þöyle bir süzmüþ:

'Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altýn söyleyeyim.'

Baþ vezir, yüz altýn v ermiþ.

'Sen padiþahý, serdar-ý cihan, diye selamladýn. Nereden anladýn padiþah olduðunu.'

'Ben dericiyim. Onun sýrtýndaki kürkü padiþahtan baþkasý giyemezdi.'

Vezir kafasýný kaþýmýþ.'Peki, altýlara altý katmayýnca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?...'

Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altýn daha almýþ.

'Padiþah, altý aylýk yaz döneminde çalýþmadýn mý ki, kýþ günü çalýþýyorsun, diye sordu. Ben de, yalnýzca altý ay yaz deðil, altý ay
da kýþ çalýþmazsak, yemek bulamýyoruz dedim. (32 ise aðýzdaki diþten kinaye, boðaz)'

Vezir bir soru daha sormuþ...'Geceleri kalkmadýn mý ne demek?'

Adam bir yüz altýn daha almýþ.

'Çocuklarýn yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kýz. Evlendiler, baþkasýna yaradýlar, dedim....'

Vezir gene kafasýný sallamýþ.

'Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek...'

Adam gülmüþ.

'Onu da sen bul...
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.