Gönderen Konu: Avþar Beyleri Türküsünün Hikayesi  (Okunma sayısı 1985 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Avþar Beyleri Türküsünün Hikayesi
« : 21 Eylül 2010, 16:25:56 »


Selçuklu Ýmparatorluðu’nun yýkýlmasýyla birlikte Anadolu’da Türk Beylikleri kuruldu. Beylikler zamanýnda Burdur ve civarýnda Hamitoðullarý Beyliði kurulmuþtu. Osmanlý Beyliði ile Germiyanoðullarý arasýnda bir kýz alýþveriþi sebebiyle Osmanlýlar Acýpayam/Yeþilova bölgesindeki Eþeler yaylasýný çeyiz olarak Germiyanoðullarý na verdiler. Bunun üzerine bölgeyi kontrol altýna almak isteyen Germiyanoðullarý 5-6 bin civarýndaki atlý kuvvetlerini bölgeye gönderdi.

Hamitoðullarý da bu durumdan rahatsýz olup kuvvetlerini bu bölgeye sevk etti. Yine bu arada Karaaðaç Bey kontrolundaki Avþar Aþireti de bu bölgeyi beðenip daha önceden yerleþmiþti. Avþar Aþireti nin kuvvetleri sayý olarak 500-600 civarýndaydý. Germiyanoðullarý nýn kuvvetlerine karþý kendilerini savunmak için sayýca çok azdýlar. Ancak konakladýklarý bölgeyi Germiyanoðullarý na býrakmaya niyetleri de yoktu. Aþiretin ileri gelenleri gözü kara Karaaðaç Bey’e savaþmamasý için ne kadar telkinde bulunduysa da dinletemediler.

Karaaðaç Bey Germiyanoðullarý’yla savaþa tutuþup az sayýdaki adamlarýyla Germiyan güçlerini daðýtarak savaþtan zaferle çýktý. Burasý sonralarý Avþar Aþireti’nin merkezi oldu ve “Asi Karaaðaç” dendi. Bir diðer ismi de “Garbi Karaaðaç” týr. Daha sonralarý badem aðaçlarýnýn çok olmasý sebebiyle buraya "Acýpayam" adý verilmiþtir. Avþar Beyleri’nin Germiyanoðullarý na karþý verdiði savaþta yaptýklarý kahramanca çarpýþmalarda obanýn ozaný tarafýndan destansý bir þekilde türkü halinde söylenmiþtir. Daha sonralarý Teke Yöresinde sevilen ve günümüze kadar gelen bir türkü haline gelmiþtir..

Türkünün Sözleri

Adýný sevdiðim Avþar Beyleri
Size bir vezirlik yakýþýp durur
Topla dizgini de taný (aman of) kendini
Garþýnda düþmanlar bakýþýp durur (efendim)

Gar mý da yaðmýþ þu Avþar’ýn (aman of) düzüne
Sýzýlar mý girmiþ gýr atýmýn (of of) dizine (efendim)
Selam söylen (aman of) þu Avþar'ýn kýzýna
Kendi gülüp bizi aðladýp durmasýn
(Aman durmasýn efendim)

***

(Farklý kaynak)

Adýný sevdiðim Avþar Beyleri
Size bir vezirlik yakýþýp durur
Topla dizginini taný kendini
Karþýda Germiyen bakýþýp durur

Hani benim ekmeðimi yiyenler
Samur kürkümle kýr atýma binenler
Germeyenler fermanýna uyup da
Dövüþelim Avþar Beyi diyenler

Avþar Beyi derler bize ezelden
Bülbül yuva yapmýþ gülden gazelden
Sarý topraklar gitmesin tez elden
Çarpýþalým der Avþar Beyleri

Çekilen Bayraðý oyuncak mý sandýn
Avþar Beyini kancýk mý sandýn
Kaçmayý dövüþelim der Avþar Beyleri