Gönderen Konu: O Zehirli Çamur Tuna`ya Karýþýyor! .  (Okunma sayısı 554 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
O Zehirli Çamur Tuna`ya Karýþýyor! .
« : 08 Ekim 2010, 11:57:04 »
Macaristan`da bir alüminyum fabrikasýndan çevreye yayýlan kimyasal kýzýl çamurun yayýlmasý sürüyor.

 

Avrupa Birliði kimyasal kýzýl çamurun çevre ülkelerde de bir çevre felaketine yol açabileceði uyarýsýnda bulundu.

 

Macaristan`ýn batýsýndaki Ajka kentinde bir alüminyum fabrikasýndaki iki setin yýkýlmasýyla, yüzlerce metreküp kimyasal kýzýl çamur çevreye yayýlýrken, 4 kiþi öldü, 120 kiþi yaralandý, kayýp 7 kiþi ise aranýyor.

KiMYASAL ÇAMUR TUNA`DA

Macaristan`ýn batýsýndaki bir alüminyum fabrikasýnda iki setin yýkýlmasýyla sýzan kimyasal çamur, Avrupa`nýn en büyük ikinci nehri olan Tuna`yý tehdit ediyor. 4 kiþinin hayatýný kaybettiði, 120 kiþinin de yaralandýðý sýzýntý, Tuna`nýn uzandýðý Karadeniz ile Boðazlar için de büyük tehlike oluþturuyor.

BiR MiLYON METREKÜP ATIK

Yetkililer, 1 milyon metreküp zehirli atýðýn sýzdýðýný söylerken, bölgedeki bitki ve hayvanlarýn çamurdan dolayý telef olmasýndan korkuluyor. Macar hükümeti, sýzýntýyý temizlemenin milyar dolarlara mal olacaðýný belirtiyor. Greenpeace ise, atýðýn deriyle temas etmemesi konusunda uyarýyor.

MACARÝSTAN BAÞBAKANI BÖLGEDE

Macaristan Baþbakaný Viktor Orban, tüm Avrupa`yý paniðe sevkeden kimyasal zehirli kýzýl çamurun etkilediði bölgeye gitti.

Orban, bölgede yaþamýný yitiren ve yaralanan ailelerin yanýsýra kýzýl çamur yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere maddi yardým sözü verdi.

Baþbakan Orban, kazanýn yaþandýðý alüminyum fabrikasýnýn incelenmesini isterken, suçlularýn biran önce ortaya çýkarýlmasý doðrultusunda emir verirken, bölgede temizleme çalýþmalarýnýn devam ettiðini, zehirli maddenin birkaç güne kadar tamamen temizleneceðini açýkladý.
Macaristan`ýn Ajka þehrinde 2 gün önce Macaristan Alüminyum Fabrikasý`nda iki setin yýkýlmasýyla birlikte alüminyum üretiminde kullanýlan 700 bin metreküp kimyasal zehir taþýyan kýzýl çamur 7 yerleþim birimine yayýlmýþ, zehir 4 kiþinin ölümüne 120 kiþinin yaralanmasýna yol açmýþtý.
AA