Gönderen Konu: Pakistan ordusundan çocuklara infaz  (Okunma sayısı 908 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« : 25 Eylül 2010, 08:55:23 »
Pakistan Ordusundan inanýlmaz katliam.
 
Pakistan askerleri gözlerini baðladýklarý çocuklarý ormanlýk bir bölgeye götürerek sorguluyor ve sonra infaz ediyorlar.
 
Görüntülerin bir Pakistan askeri tarafýndan gizlice çekildiði sanýlýyor.
 
Yaþlarý 12-15 arasýnda olduðu görülen çocuklarýn Taliban Hareketini destekledikleri ya da ailelerinin Taliban direniþçisi olduklarý için cezalandýrýldýðý sanýlýyor.
 
Konuyla ilgili olarak Pakistan Hükümetinden henüz bir açýklama gelmez iken, Taliban sorumlularýn cezalandýrýlacaðýný duyurdu.
 
Görüntülerde infaz sonrasý henüz ölmeyen çocuklarýn aðlamalarý ve inleme sesleri duyuluyor.
 
Bir Pakistan askeri elinde uzun namlulu silahla infazý bitiriyor.
 
Þarjörü bitene kadar çocuklarýn üzerine boþaltan asker ayaklarýyla da kontrol yapýyor.


pressmedya.com


Katliam görüntüleri

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2010, 16:00:36 »
Gerçekliðine inanmak istemiyorum..doðrusunu ALLAH (cc) bilir..
Binbir çeþit, senaryo yazýlýp, binbir çeþit de oynanýyor...eðer öyle deðil ise Rabbim cezasýný verir...
Pakistan ordusunun nasýl birþey olduðunu bilmiyorum..."bildiðimiz ordu" gibiyse yapmýþtýr...
Her sakallý dedemiz deðil ya! Ýslam'la ilgisi yoksa herþeyi yapar!

Görüntüler üzücüydü...Ama kesinlikle görüntüler gizlice çekilmiþ deðil..kesinlikle...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #2 : 25 Eylül 2010, 18:03:19 »
kýymetli ablam, pakistan demografik yönden dünyanýn en karýþýk bölgelerinden biridir. bir yönüyle de bize benzerler!
pakistanýn bugünkü devlet baþkaný olan kiþi "bay %10" ismiyle maruf biri. yani bu isim ona kendi halký tarafýndan verilmiþtir.
ve bu adam butto ailesinin damadýdýr. alevi kökene mensuplar. ve tabii alevi denince orada durmak gerekiyor. bizimle benzerlik kurduðum noktada iþte tam burasý.
öncelikle alevi kavramý üzerinde ufacýk bir tarih analizi yapmak gerekiyor. bu toplum her nerede yaþadý ise tarih boyunca hep devlet karþýtý bir tutum almakla ünlenmiþtir. bu bizde de böyledir, oradada.
bu durum onlarý sürekli olarak ezilmiþlik psikozuna sürüklemiþtir. dolayýsýyla devleti elinde bulunduran hakim unsurlara karþý içlerinde sürekli bir intikam, gizli bir hýnç duygusunu hep canlý tutmuþlardýr.
bunu en iyi ülkemizdeki yargý ve askeri müesseselerdeki yapýlanmalarýna bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. haliyle durum orada da aynýdýr. ve þu an onlar iktidardalar pakistanda. tasvip edersiniz, etmezsiniz ama sünni bir yapýlanma olan taliban hareketinden ölesiye korkuyorlar ve can düþmanlarý olarak hedefe koymuþlardýr. þimdi o katliamý yapan aþaðýlýk mahlüklar bu güruhun intikam hisleriyle büyütülmüþ kanlý elleridir. o yüzden ben bu yaptýklarýný onlar adýna normal karþýlamaktayým. sizi temin ederim eðer ayný grup türkiyde de iktidarý tam olarak ellerine geçirsinler, daha beterini yapmaktan asla geri kalmayacaklardýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #3 : 26 Eylül 2010, 00:18:55 »
 sizi temin ederim eðer ayný grup türkiyde de iktidarý tam olarak ellerine geçirsinler, daha beterini yapmaktan asla geri kalmayacaklardýr.

Tam geçirseler...he..beterin-beteri durumu!!!..zaten beter..hep de bir müslüman grubun üstüne yýkarlar suçu..yakýn geçmiþte Ýzzettin Yýldýrým'ýn (abimiz) þehid edilmesi..Hizbullah'ýn üstüne yýkýlmýþtý..biz de salaktýk (afedersiniz) inandýk...hiç iyi bir duada bulunamayacaðým..Rabbim karþýlýðýklarýný versin cehennem odunlarýnýn...

Alevi iliþkisini anlayamadým tam olarak...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #4 : 26 Eylül 2010, 00:29:36 »

Alevi iliþkisini anlayamadým tam olarak...

alevi iliþkisi þu ki, orada iktidar alevi bir hanedana mensup. o katliamý yapan aþaðýlýk herzeller onlarýn kendinden olan seçme askerleri. sahiden müslüman olsalardý o yaþta çocuklara kýyabilirler miydi hiç?

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #5 : 26 Eylül 2010, 00:34:12 »
Yani "Aleviliðin" Ýslam ile alakasý yok mu?

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Pakistan ordusundan çocuklara infaz
« Yanıtla #6 : 26 Eylül 2010, 00:59:35 »
Yani "Aleviliðin" Ýslam ile alakasý yok mu?

vardý!
ama eskilerde... ehli sünnet itikadýnda olmayan hangi hizip ve fýrka varsa mutlaka oraya sýzmalar olur, ve kimyasýný bozarlar... çok eskilerde bizdeki aleviler beþ vakit namazlarýný kýlarlardý. ama bugün? içlerinden biri camiye yolunu düþürse arkasýndan taþ yaðmuruna tutarlar... bizdekilerin kahir ekserisi tam bir din düþmaný olup çýktýlar, ne yazýk ki...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!