Gönderen Konu: baas çöktü!  (Okunma sayısı 463 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
baas çöktü!
« : 26 Ekim 2010, 01:53:01 »
Eminim, Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu’na seçilenler bile böyle bir sonucu beklemiyordu. Taraflý tarafsýz herkesin zihninde oluþan “güç” algýsý, “sürpriz” ihtimalini kendi içinde barýndýrýyordu.

Nedeni açýk...

Sesi daha çok çýkan yüksek yargýdaki 300 hakim ve savcýya bakýp tüm yargý alanýnýn onlardan ibaret olduðunu sanýyorduk.

Bir de tatlý bir düzen kurmuþlar. HSYK üyelerini Yargýtay ve Danýþtay belirliyor, Yargýtay ve Danýþtay üyelerini HSYK belirliyordu. 300 kiþi, alaný biraz daha daraltýrsak 60 kiþi kendi arasýnda top çevirip duruyordu.

Anadolu’nun her köþesine yayýlmýþ kürsü hakimlerini, savcýlarýný biz de onlar da pek kale almamýþ anlaþýlan. Meðer gördüklerimiz, iþittiklerimiz koca bir yalanmýþ. YARSAV sadece bir tabelaymýþ. Kimi baðýranlar üç beþ kiþinin alkýþladýðý sahte kahramanlarmýþ.

Oyun, playstation versiyonuymuþ. Azýnlýk, Suriye’deki Baas rejimi gibi iktidarmýþ. Bir ufak hamleyle kaðýttan kule, kumdan kale gibi yýkýlýverdiler üst üste.

Bakýyorum mazeret arayýp duruyorlar. Efendim, Adalet Bakanlýðý liste yapmýþ, yürütme seçime müdahale etmiþ, seçim böyle sonuçlanmýþ!

Referandum sonuçlarýný CHP ve MHP nasýl anlamadýysa, HSYK sonuçlarýný da anlamakta zorlananlar var.

Velev ki, Adalet Bakanlýðý sürece müdahale etmiþ olsun. 12 bin civarýnda hakim ve savcýnýn oy kullandýðý sandýklara etkisi yüzde 60’ý aþabilir mi? Ne yaptýlar? Hakim ve savcýlara kömür mü daðýttýlar, patates çuvalý mý emanet ettiler?

Onlar da mý yüzde 58 gibi gaflet, delalet hatta hýyanet içindeler? Hepsi Aziz Nesinlik mi yoksa? Göbeðini kaþýyan, bidon kafalýlar mý?

Sizi kendini bilmezler sizi...

Sandýða mahkum oldukça halka küfretmeyi, hakaret etmeyi kendinize þiar edindiniz, saçmalýklarýnýzý ülkenin düþleri olarak yutturmaya çalýþtýnýz.

Ýbrahim Okur 6 bin 742 oy alýyorsa, YARSAV’ýn en iddialý adayý Osman Kaçmaz sonuncu bile olamýyorsa, bu sonuçlarý siyasi etkiyle açýklamaya çalýþmak, baþýmýzý kuma gömmekten öte anlam taþýmaz.

Kazananlara bakýn, geçmiþlerini araþtýrýn. Farklý düþüncede isimler olduðunu görürsünüz. Selden kütük çalmaya çalýþýrken “hop” dendiði için YARSAV’ýn dümen suyuna giren sözde demokrat derneðin sözcüsüne bakmayýn siz. Hakim ve savcýlarýn yüzde 60’ýndan fazlasý YARSAV ve türevlerine set çektiler, 3 Kasým 2002’deki gibi bir nevi ihtilal yaptýlar. Mutlu azýnlýðýn yargýdaki kast sistemini tepe takla ettiler.

Bu gerçeði herkesin iyi okumasý gerekir.

Bir gün Ýsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy rezidansýnda öðle yemeðine davet edip Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin geleceðini sorduðunda, Baþbakan Erdoðan’ýn Ýsrail Cumhurbaþkaný Perez’e “one minute” çýkýþýnýn tüm dünyada yankýlanmasýnda sihirli sözcüklerin deðil Ýsrail öfkesinin önemli rol oynadýðýný hatýrlatýp þöyle demiþtim: “Tüm dünya neden bizden nefret ediyor diye hiç düþündünüz mü?”

Kýssadan hisse...

Pazar günü sandýða gömülen yargýnýn mutlu azýnlýðý, bahane aramak yerine bu öfke kabarmasýnýn nedenini sorgulasa daha yararlý olur. Ve þu soruyu yüksek sesle dillendirip tekrarlasýnlar: Neden çuvalladýk?

Sonra çýkarýn baþýnýzý kumdan, sandýk sonuçlarýný bir daha okuyun...þamil TAYYAR

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: baas çöktü!
« Yanıtla #1 : 26 Ekim 2010, 02:10:02 »HSYK'nýn geçici baþkanvekili Danýþtay üyesi Ahmet Hamsici'nin seçildiðini söyledi. ...

Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve 21 asýl üyenin katýlýmýyla yapýlan HSYK'nýn ilk toplantýsý sona erdi.

Bakan Ergin, HSYK'nýn yeni binasýnda düzenlenen ve yaklaþýk 2.5 saat süren toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Ergin, toplantýnýn 'güzel bir atmosferde' gerçekleþtirildiðini söyledi.

Toplantýda kurulun geçici baþkanvekilliði seçimi yapýldýðýný belirten Ergin, ''HSYK ile ilgili uyum yasalarý yapýlýncaya kadar'' Danýþtay üyesi Ahmet Hamsici'nin kurulun geçici baþkanvekilliðine seçildiðini bildirdi.

Ergin, toplantýda HSYK üyesi Ali Suat Ertosun ve Hüseyin Serter'in de aday olduðunu açýkladý.

Bakan Ergin, kurulun önceden olduðu gibi salý ve perþembe günleri toplanmaya devam edeceðini, bu çerçevede yeni üyelerden oluþan kurulun yarýn toplanacaðýný ve gündemindeki konularý ele alacaðýný kaydetti.

Sadullah Ergin, HSYK uyum yasalarýnýn da Bakanlar Kurulunda imzaya açýldýðýný bildirdi.

Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSKY) toplantýsýna katýlmak üzere, saat 14.10'da kurul binasýna gelmiþti.

Geliþinde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ergin, bugün HSYK üyeleriyle ilk toplantýyý yapacaklarýný söylemiþti.

Ergin, gazetecilerin ''gündemin ne olacaðýna'' iliþkin sorusu üzerine, ''Toplantýda kurulun çalýþma takvimi ve gündemi konuþulacak. Ayrýca Anayasamýzýn geçici maddesinde kayýt altýna alýnmýþ hükümlerin gereði olarak baþkanvekili seçilmesi de söz konusu olabilecek'' yanýtýný vermiþti.

Bir baþka gazetecenin ''138 unvanlý hakim ve savcý atamasý var, bununla ilgili bir deðerlendirme yapar mýsýnýz?'' þeklindeki sorusuna ise Ergin, bugün yapýlacak ilk toplantýda üyelerle bunlarý konuþacaðýný belirtmiþti.

Daha sonra HSYK üyelerinin de gelmesiyle toplantýya geçilmiþti.

17 Aðustos tarihinden bu yana fiili olarak görev yapamadýklarýný söyleyen HSYK Baþkanvekili Kadir Özbek ile birlikte 2'si yedek 6 üye, görevlerinden 11 Ekim'de istifa etmiþti.
  AHMET HAMSÝCÝ
   

1963 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Baþkent Lisesini bitirmiþ, 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuþtur. Sýrasýyla Sason Hakimliði, Sulakyurt Hakimliði, 19 Mayýs Hakimliði, Adalet Bakanlýðý Tetkik Hakimliði, Personel Genel Md. Yardýmcýlýðý, Müsteþar Yardýmcýlýðý görevlerinde bulunmuþtur.

19 Eylül 2008 tarihinde Cumhurbaþkaný tarafýndan Danýþtay Üyeliðine seçilen Ahmet Hamsici Danýþtay 3 üncü Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 10.02.2009 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Baþkaný olarak görevlendirilmiþtir.

Ahmet HAMSÝCÝ 16.02.2009 tarihinde Akademi Baþkanlýðý görevine baþlamýþtýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!