Gönderen Konu: Mehmet Oruç Kimdir?  (Okunma sayısı 729 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Mehmet Oruç Kimdir?
« : 27 Ekim 2010, 11:55:51 »

1953 yýlýnda, “Akþemseddin hazretlerinin diyarý” olarak anýlan Bolu’nun Göynük ilçesinde doðdu. Ortaokulu Adapazarý’nda, liseyi Ankara’da okudu. Bu arada, Hafýz Ýsmail Efendi, Hafýz Ýbrahim Efendi gibi hocalardan eski usulde tahsil gördü. “Hakikat Kitabevi” yayýnlarý, dini inancýnýn ve yaþayýþýnýn saðlamlaþmasýnda etkili oldu.

Liseyi bitirdikten sonra, eðitimi, öðretmenliði çok sevdiði için, Selçuk Üniversitesi Eðitim Fakültesini bitirdi. Askerliðini Manisa-Kýrkaðaç’ta yaptý. Manisa, Konya, Ýstanbul’da görev yaptýktan sonra 1987 yýlýnda 12 yýllýk resmi görevinden istifa ederek, ilk okuldan beri meraklý olduðu gazetecilik mesleðine geçti. Daha önceleri de zaman zaman çeþitli gazete ve dergilerde makaleleri yayýnlanmaktaydý.

 Uzun yýllar Türkiye Gazetesinde, “Günün Sohbeti” ismi ile günlük yazý yazdý. Daha sonra ayný gazetede, “Gönül Bahçesi” ve “Hikmetler” köþesinde, günlük, aktüel konularý; dini, tarihi, sosyal yönden ele alarak yorumlayan yazýlar yazmaya devam etti. Türkiye Gazetesi’nin okuyucularýna hediye olarak verdiði 8 cildlik “Anadolu Evliyalarý” ný hazýrlayan tertip heyetinde bulundu.

Yazarýn "Kâinatýn Efendisi", "365 Gün Dua", "Dinlerarasý Diyalog Tuzaðý" ve "Huzurun Kaynaðý Aile" isimli kitaplarý yayýnlanmýþtýr.

Yazýlarýnda, Ehli sünneti savunarak, dinin naklî olduðunu, vahye dayandýðýný, dinde þahsî yorum yapýlamayacaðýný, Ehli sünnet alimlerinin bugüne kadar bildirdiklerinin esas alýnmasý gerektiðini özellikle vurgulamýþtýr. Günümüzde dinin, en doðru þekilde öðrenilmesinin ancak ve ancak, Ehli sünnet alimlerinin yazdýðý fýkýh ve ilmihal kitaplarýndan mümkün olacaðýný; bunlarýn devre dýþý býrakýlýp, doðrudan, meal, tefsir ve hadis-i þeriflerden din öðrenilmeye kalkýþýldýðýnda, açýk olmayan konularda iþin içine þahsi yorumlarýn gireceði ve böylece müslümanlarýn büyük zarar göreceðini yazýlarýnda, kitaplarýnda ýsrarla dile getirmiþtir.

Gençlere çok deðer veren yazar, gençlerin karþýlaþtýklarý, dini ve sosyal problemlerin çozümünde, hayata hazýrlanmalarýnda onlara rehberlik yapmayý kendine vazife addetmiþtir. Onlara; Ýslamý ve Ýslamýn bozulmadan, ilk zamanki saflýðý ile bizlere ulaþmasýna vesile olan Ýslam büyüklerini tanýtmayý, sevdirmeyi þerefli bir görev bilmiþtir. Yýllardan beri, gençlere, ailelerinin bile göstemeyeceði samimi, sýcak ilgiyi göstermiþ, dertleri ile dertlenmiþ ve bu uðurda hiçbir fedakarlýktan kaçýnmamýþtýr. Bu yüzden, gençlerin her türlü meselelerini çekinmeden açabildikleri “Dert Babasý’” olmuþtur.

Evli ve iki çocuk babasý olup, halen gazeteci - yazar olarak Türkiye Gazetesi'nde çalýþmalarýný sürdürmektedir.NOT: Yazarýn, Ýzmir Yeni Asýr Gazetesinde dini yazýlar yazan ve 1995 yýlýnda vefat eden Mehmet Oruç ile uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi olmadýðý gibi inanç ve fikir yönünden de bir benzerliði yoktur. Çünkü Ýzmirli Mehmet Oruç, Ýslamiyette reformu savunan, dini kendine göre yorumlayan birisiydi.

Çevrimdışı Renanet

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1959
  • Teþekkür 15
Ynt: Mehmet Oruç Kimdir?
« Yanıtla #1 : 27 Ekim 2010, 14:19:00 »
doðrudan, meal, tefsir ve hadis-i þeriflerden din öðrenilmeye kalkýþýldýðýnda, açýk olmayan konularda iþin içine þahsi yorumlarýn gireceði ve böylece müslümanlarýn büyük zarar göreceðini yazýlarýnda, kitaplarýnda ýsrarla dile getirmiþtir.
Bunun aksini savunan o kadar çok kiþi türemiþki insanlarýn kafalarýný karýþtýrmak için el birliði yapýyorlar ve en elveriþli ortamda net alami :(
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....