Gönderen Konu: 'Araplar sizi seviyor, Osmanlý'yý deðil'  (Okunma sayısı 551 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
'Araplar sizi seviyor, Osmanlý'yý deðil'
« : 07 Ocak 2011, 09:57:18 »
Mýsýrlý ünlü gazeteci Fahmy Howeidy, Baþbakan Erdoðan'ýn Arap dünyasýnda 'yýlýn kiþisi' seçilmesinin bölgedeki liderleri utandýrdýðýný düþünüyor. Howeidy, Davutoðlu'nun Osmanlý'ya atýf yapmasýný ise doðru bulmadý.

Þenay Yýldýz'ýn röportajý


Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun konuþmalarýnda Osmanlý'ya atýf yapmasýný ise, 'Neo Osmanlýcýlýk'tan bahsetmeseniz daha iyi olur. Araplarýn Osmanlý algýsý olumlu deðil. Çok önemli bir ülke olabilirsiniz, ama henüz bir þey çözmediniz. Türkiye süper güç deðil' sözleriyle eleþtirdi.

Baþlarken...


Arap dünyasýnýn önde gelen köþe yazarlarýndan Fahmy Howeidy, köþe yazýsýna sansür uygulandýðý için El Ahram'daki 50 yýllýk kariyerine veda etmiþ, Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek ve mevcut yönetimi eleþtirdiði için resmi televizyonlara çýkmasýna yasak getirilmiþ bir isim. Ýran Ýslam Devrimi sonrasý Tahran'a giderek Humeyni'yi tebrik eden ilk Arap gazeteci olduðunu vurgulayan Howeidy, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Mýsýr ziyareti sýrasýnda görüþmek için seçilen 10 gazeteci arasýnda yer aldý. Ancak, kendilerine haber verilmeden bir Ýsrailli gazetecinin de toplantýya çaðrýlmasý üzerine Howeidy, 'Ýsrailliler Arap dünyasýný temsil etmiyor' diyerek, toplantýya katýlmadý. 'Baðýmsýz gazeteci olmaya çalýþtýðým için çok çektim' diyen ve Mýsýr'da basýna uygulanan sansürden þikayetçi olan Howeidy Irak, Afganistan ve Irak gibi bölgesel konularýn da aralarýnda olduðu toplam 17 kitabýn yazarý. Gazetecilikte 52 yýlýný doldurmuþ olan Mýsýrlý gazeteci Howeidy, Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðü'nün davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ýstanbul'da kaldýðý Conrad Oteli'nde bir araya geldiðimiz Howeidy ile Türkiye'nin Ortadoðu'da artan rolü, Arap dünyasýnýn buna bakýþý ve deðiþen Ortadoðu dengelerini konuþtuk...

Mýsýrlý gazeteci Fahmy Howeidy, Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðü'nün davetlisi olarak birkaç gündür Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Howeidy'nin AKÞAM'ýn sorularýna yanýtlarý þöyle:


- Türkiye'nin Ortadoðu'da üstlendiði yeni rolü nedeniyle 'eksenin kaydýðý' yorumlarýný sýkça duyuyoruz. Siz bu konuyu nasýl görüyorsunuz?


Bu noktada AKP hükümeti ile baþlayan dönemden bahsediyoruz. Arap dünyasýna yönelik mesajlar Turgut Özal döneminde verilmeye baþladý. Necmettin Erbakan döneminde ise yakýnlaþma devam etti. Ancak, bunlar sadece mesajlardý. Asýl deðiþim, 2002 sonrasý AKP hükümeti ile geldi. Ayný zamanda çok da þanslýydýlar. Neden? Baský altýndaki Araplar model arýyorlardý ve bir anlamda tarihteki lider Mýsýr modeli geri geldi. 11 Eylül sonrasý ABD Müslümanlarý 'siyasal Ýslam' etiketi altýnda saldýrmaya baþladý. AKP hükümeti ise, 'siyasi' Ýslam'ý deðil, 'sivil' Ýslam'ý göstermek için Ortadoðu'ya geldi. Sivil Ýslam deyince, müezzinin minareye çýkýp vaaz vermesini deðil, yol, su, insana hizmeti kastediyorum. AKP hükümetinin kendi strateji ve vizyonu var. 'Biz sadece Doðu ile Batý arasýnda sadece köprü deðil, karar merkezi olmalýyýz' diyorlar. Davutoðlu, Büyükelçiler Konferansý sýrasýnda 'Dünyanýn her yerinde olabilecek sorunlarý öngörüp, çözümüne yardýmcý olmalýyýz' dedi.

- Türkiye'nin dünyanýn her yerinde aktif olarak sorun çözücü olmasý stratejisi gerçekçi ve eriþilebilir bir strateji mi?


Davutoðlu'nun bu sözleri biraz fazla ama yine de umutlu ve vizyon sahibi olmak güzel diyelim. 8 senede tarih yazýlmaz. Güçlü bir ülke olabilirsiniz ama dünyada bir numara deðilsiniz. Bazý þeylerin abartýlmamasý önemli. Türkiye'den Afrika'da, dünyanýn öbür ucundaki problemleri çözmesi beklenmiyor. Ama Türkiye'nin artan rolü memnuniyet yaratýyor. Burada iki þey oldu. Birincisi, Türkler Arap bölgesine ekonomik bölgeye geldiler. Türkiye Ýpek Yolu'nun üzerinde bize geldi. Siyaset veya din deðil, geliþme, ekonomi, ticaret konuþuyorlar. Sünni olduðu için de Ýran'dan farklý. Böylece dengeye oturdu. Erdoðan'ýn kendisine seçtiði 'inançlý hizmet' yolu, pek çok insanýn yýllardýr beklediði þeydi. AKP'nin modeli vaaza deðil, hizmete, yol, su, baraj yapmaya yönelik bir model. Davos'taki birkaç dakika tüm tabloyu deðiþtirdi.

- Baþbakan Erdoðan'ýn, Arapça CNN tarafýndan yýlýn kiþisi seçilmesi Arap liderlerince nasýl algýlandý?

Arap liderlerinin utandýklarýný tahmin edebiliyorum. Bunun anlamý, Arap liderleri baþarýsýz oldu insanlarýn umut ve güvenini kazanmakta. Türkiye'nin hiçbir resmi belgesinde 20 yýl boyunca Arap dünyasýndan bahsedilmediðini hatýrlarsak, Türkler bugün Arap dünyasýný reddetmekten, Arap halkýnýn kalbine girdi.

- Türkiye'nin Osmanlý ruhunu yeniden canlandýrmaya çalýþtýðý yorumlarý yapýlýyor. Bu Arap dünyasý için ne anlama geliyor?

Davutoðlu bunu yakýn zamanda yine tekrarladý. Batý'nýn Türkiye'nin Arap dünyasýnda oynadýðý rolden memnun olmadýðýna eminim. Çünkü eskiden Türkiye'yi 'Batý'nýn arka bahçesi' olarak görürlerdi ama þimdi Türkiye kendi baðýmsýz rolünü oynuyor ve bundan memnun olmayacaklardýr. Davutoðlu'nun Yeni Osmanlý fikirlerini dile getirmesi çok da pozitif bir þey deðil. Ben Baþbakan Erdoðan'la konuþtuðum zaman, kendisine sordum. Bana 'Hayýr, biz bu görüþleri dile getirmiyoruz, baþkalarý söylüyor' dedi. Ama Sayýn Davutoðlu bu görüþleri sýkça dile getiriyor. Ama bu negatif bir mesaj.

HENÜZ BÝR ÞEYÝ ÇÖZMEDÝNÝZ

- Neden negatif bir mesaj diyorsunuz?


Öncelikle Yeni Osmanlýcýlýk'tan konuþmak için çok erken. Evet, sorunlarla ilgileniyor olabilirsiniz, ama henüz hiçbir þeyi çözmediniz. Çok önemli bir ülke olabilirsiniz, ama süper güç deðilsiniz. Sizin de baþka ülkelerle ve kendi içinizde Kürt meselesi gibi daha çözülmemiþ sorunlarýnýz var. Bu nedenle, süper güç gibi davranmak için henüz erken. Ýkincisi, tarihi geri getiriyorsunuz. Ama tarih kitaplarý herkes için son derece olumlu deðil. Osmanlý Ýmparatorluðu logosunu tekrar akýllara getirince, þu anda ihtiyacýnýz olmayan bazý olumsuz þeyler de meydana çýkacak. Arap dünyasýnda Osmanlý algýsý genel olarak, olumsuz. Geçmiþe bakmanýn bir anlamý yok. Davutoðlu'nun dile getirdiði bu görüþler entelektüeller tarafýndan eleþtiriliyor. Görünen o ki, 'Osmanlý' kelimesi olmadan daha iyi olacak.

- Türkiye'nin Arap halkýnýn sevgisini kazanýrken, Arap liderleri, onlar bu durumu nasýl karþýlýyor?


Bölgede Mýsýr dýþýnda Türkiye ile rekabet edebilecek baþka ülke görmüyorum. Birinci olarak, utandýlar. Mesela Davos'ta Erdoðan salonu terk edip, Amr Musa'nýn orada oturmaya devam etmesi, büyük bir kýyaslama olanaðý saðladý. Ben onlarýn çok da memnun olduðunu sanýyorum ama kendilerini nasýl izah etsinler? Erdoðan, 'Hamas bir terör örgütü deðil, seçilmiþ bir grup' dediðinde elbette utandýlar, ama bir þey de demiyorlar, ne yapabilirler ki? Hükümet gazetelerine bakýnca Mýsýr'da bu gazetelerin Erdoðan'ý eleþtirdiðini görüyoruz. Ama bunu asla resmi platformlarda yapmýyorlar.

Arap ülkeleri ABD ile evli


Arap dünyasýnda Arap hükümetleri ve Arap toplumlarý var. Seçilmiþ bir hükümetiniz yoksa, ortada iki faklý kamp var demektir. Arap hükümetleri Filistin için neredeyse hiçbir þey yapmýyor. Nedeni Filistinlileri sevmemeleri deðil, ABD ve Ýsrail'in baskýlarý. Ýsrail Gazze'yi iþgal ettiði zaman Arap ülkeleri hiçbir þey yapmadý. Mýsýr Refah'a duvar örüyor. Bu elbette Amerika-Ýsrail kararý, Mýsýr'ýn deðil. Ýran konusunda ise, Arap dünyasý net deðil. ABD ile uzlaþýrsa, Araplar da deðiþir bir gecede. ABD ile evli Araplar.

Daha aktif rol þansý artýyor


AmerÝka bölgede çok önemli rol oynuyor. Ama, ABD þu anda bölgedeki rolünü deðiþtiriyor. Irak ve Afganistan'dan çekiliyor. Bu da, bölgede deðiþimlere gebe. ABD çekildiði zaman bölgede ne olacak? Türkiye önemli rol oynayabilir. ABD þu anda kendi sorunlarý ve Çin'in artan gücünden endiþeli. Bu nedenle, dikkatleri baþka yöne kayýyor. Bu Türkiye ve herhangi bir ülkenin Ortadoðu'da daha aktif rol almasý için doðru zaman, büyük þans.

Türkiye'de laiklik din oldu


Fahmy Howeidy, önceki gün Ýstanbul Þehir Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Howeidy'nin buradaki konuþmasýnda en çok dikkat çeken kýsým ise, Türkiye'de laiklikle ilgili getirdiði eleþtiriler oldu. AKP'nin Türkiye'ye ve bölgeye vaaz deðil, insana hizmete dayalý 'sivil Ýslam'ý getirdiðini belirten Howeidy, laiklikle ilgili görüþlerinin sorulmasý üzerine, 'Benim laiklikle sorunum var. Dine düþman Fransa laikliði var, dinle barýþýk Ýngiliz laikliði var. Dine düþman laiklikten bahsediliyorsa, sorunum var. Laiklik Türkiye'de din oldu. Ýlahý da var, peygamberleri de var. Biz demokrasiyi kabul ederiz ama bizim dinimiz Ýslam'dýr. Biz Ýslam'a saygýlý bir demokrasi istiyoruz'' dedi.

MUSTAFA KEMAL ALLAH GÝBÝ

Howeidy'e AKÞAM olarak konuþmasýnýn ardýndan ''Türkiye'de laikliðin ALLAH'ý peygamberleri var' derken ne kastediyorsunuz?' diye sorduðumuzda ise, önce 'Bu ülkede bazý þeylerin çok hassas olduðunu biliyorum' diyerek yanýt vermek istemedi, daha sonra ise 'Biliyorsunuz, bu ülkede Mustafa Kemal ALLAH gibi. Dini eleþtirebilirsiniz, ama laikliði eleþtiremezsiniz' açýklamasýný yaptý.

BEHLÜL VE BÝHTER TÜRKÝYE DEÐÝL
Howeidy, Arap ülkelerinde yayýmlanan Türk dizilerinin iliþkilerde bir rolü olup olmadýðýna yönelik soru üzerine ise, 'Ben o dizileri izlemiyorum. ABD'nin filmleri ABD'yi kovboy olarak gösteriyor. Türkiye'yi, Türkleri ise Behlül olarak anlatýyor. Türkiye Behlül mü? Mýsýr'da bir çobanýn Behlül için koyunlarýný sattýðýný okudum. Behlül için, Bihter için deðer mi, bilmiyorum. Türkiye Behlül deðil' yanýtýný verdi.AKÞAM

...

  • Ziyaretçi
Ynt: 'Araplar sizi seviyor, Osmanlý'yý deðil'
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2011, 09:59:33 »
Alıntı
MUSTAFA KEMAL ALLAH GÝBÝ

Howeidy'e AKÞAM olarak konuþmasýnýn ardýndan ''Türkiye'de laikliðin ALLAH'ý peygamberleri var' derken ne kastediyorsunuz?' diye sorduðumuzda ise, önce 'Bu ülkede bazý þeylerin çok hassas olduðunu biliyorum' diyerek yanýt vermek istemedi, daha sonra ise 'Biliyorsunuz, bu ülkede Mustafa Kemal ALLAH gibi. Dini eleþtirebilirsiniz, ama laikliði eleþtiremezsiniz' açýklamasýný yaptý.


Dýþarýdan devlet olarak nasýl görüldüðümüzün kanýtý,çok utanç verici bir durum  :cry:

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: 'Araplar sizi seviyor, Osmanlý'yý deðil'
« Yanıtla #2 : 08 Ocak 2011, 10:06:50 »
doðrusu güzel bir röportaj olmuþ. oldukça farklý ve orjinal fikirler serdedilmiþ. bayaðý bir ufuk açýcý diyebiliriz. insan bazý þeyleri anlayabilmek için demek ki dýþarýdan bakanlarýn bakýþ açýsýna ihtiyaç duyabiliyor. içeriden herþeyi net ve berrak olarak göremeyebilirsiniz. fehmi hüveydi mýsýrýn yetiþtirdiði en önemli aydýnlardan biri. uzun yýllardýr ismini sýk sýk duyduðum önemli bir entellektüel. osmanlý konusunda biraz alerjik tutumu olduðunu sezinliyorum. ve arap dünyasýndaki osmanlý algýsý konusundaki fikirlerine de pek katýlmadýðýmý vurgulamak isterim.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı neselii_ruweyda

  • BiSMiLLaH
  • *
  • İleti: 36
  • Teþekkür 0
Ynt: 'Araplar sizi seviyor, Osmanlý'yý deðil'
« Yanıtla #3 : 09 Ocak 2011, 00:16:33 »
Alıntı
Fahmy Howeidy, önceki gün Ýstanbul Þehir Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Howeidy'nin buradaki konuþmasýnda en çok dikkat çeken kýsým ise, Türkiye'de laiklikle ilgili getirdiði eleþtiriler oldu. AKP'nin Türkiye'ye ve bölgeye vaaz deðil, insana hizmete dayalý 'sivil Ýslam'ý getirdiðini belirten Howeidy, laiklikle ilgili görüþlerinin sorulmasý üzerine, 'Benim laiklikle sorunum var. Dine düþman Fransa laikliði var, dinle barýþýk Ýngiliz laikliði var. Dine düþman laiklikten bahsediliyorsa, sorunum var. Laiklik Türkiye'de din oldu. Ýlahý da var, peygamberleri de var. Biz demokrasiyi kabul ederiz ama bizim dinimiz Ýslam'dýr. Biz Ýslam'a saygýlý bir demokrasi istiyoruz'' dedi

Ne tuhaf Kii Bu Cümlelerine EVet demek Ýçimi AcýtsaDa Doðru ... Laiklik din gibi anlaþýlan; din gibi yaþanan ne acýdýrki Tek
Ülke yiz...
Laiklik Fransýzlarda insanlarý papazlarýn Sömürmesi Üzerine din Ve devlet iþlerini BirbirlerinDen ayrýlmasýný. Halký papazlarýn SömürGesinden kurtarmak Ýçin var edilmiþ Bir  uygulama Dýr ... Neyazýkký  Bizim ÜlkemizDe laikliði DiN Gibi Bir Misyona soktular...  Üzülüyorum Sadece o Ýnsanlara ... Bizim Ýnancýmýzýn Devletle  ayrýlma Gibi Bir fonksiyonu yok Ýslam Bir yaþam Þekli VE sömürGEyi kabul Edemez... Bunu Bir türlü Göremiyoruz neyazýk kii....
 
neselii_ruweyda