Gönderen Konu: AY SAÇLI ZENCÝ  (Okunma sayısı 792 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
AY SAÇLI ZENCÝ
« : 04 Şubat 2011, 14:40:52 »
ALTMIÞ YAÞLARINDA. Gri, kývýrcýk, sert saçlarýnýn oluþturduðu çember, simsiyah yüzünün üzerinde ay gibi parlýyor. Kim bilir, kaç senedir direksiyon sallýyor gecelere? Çocuklarý uzakta olmalý. Kocasý, aðýr iþ þartlarýna dayanamayýp göçüp gitti belki; belki de seneler önce baþka bir kadýnýn kollarýna kaçtý. Yine de o, hep gülüyor. Gecenin köründe, sarhoþlarý, evsizleri, delileri ve eþcinselleri, þehrin bir ucundan, öbürüne taþýyor.

Derin nefeslerle açýlan otobüs kapýlarýnýn ardýndan, sanki hiç yalnýz kalmamýþ, sanki hiç acý çekmemiþ, sanki hiç terkedilmemiþ, dünyanýn bütün hazinelerine sahipmiþ gibi, pýrýl pýrýl gülüyor. Karanlýk suratlara düþüyor pýrýltýsý. Suratýma düþüyor; utanýp gülümsüyorum. '” Ýyi geceler, nasýlsýn? '” Saðolun, ya siz? Resmi, ama samimi karþýlamanýn ardýndan, her gece yaptýðým gibi otobüsün en arka köþe koltuðuna yerleþiyorum. Yerde fýstýk kabuklarý, aceleyle atýþtýrýlmýþ McDonald's mönülerinden arda kalan patates kýzartmalarý, kaðýtlar, boþ bira kutularý. Þehir merkezine yaklaþtýkça, otobüs dolmaya baþlýyor.

Önce, kesif çöp kokan bir Meksikalý biniyor. O da arka koltuða kuruluyor. Saatlerdir bulaþýk yýkadýðýný, para kazanmak için bulaþýk yýkadýðým zaman burnuma iþlemiþ kokuyu tanýyýnca anlýyorum. Yüzlerce bardak ve tabak... Ýnsanlarýn tabaklarýna yýðdýklarý, sonra yemeden býraktýklarý yemeklerin aðýr tortularý. Meksikalý, bir anda otobüse hâkim oluyor. Çöp ve israf kokusu koltuklarýmýza, elbiselerimize siniyor. Bir sonraki durakta, kadýnsý tavýrlarýyla, cinsiyetinden memnuniyetsizliðini, suratýmýza tokat gibi indirmeye kararlý eþcinsel Corc atlýyor içeri. Ay saçlý kadýn yine gülüyor, yine selamlýyor.

-' Ýyi akþamlar.

BEÞ-ON durak sonra, þehir merkezi geride kaldýðýnda, otobüsün, tekerlekli bir týmarhaneden farký kalmýyor. Kahkaha atarak, baðýra çaðýra kendi kendiyle konuþan evsizler; toz ve çöp kokmalarýna aldýrmadan camlara yapýþarak..., Amerikalý kadýnlara bakan Meksikalýlar... Alkol ve sigara kokusunu, her nefeslerinde üzerimize üfleyen sarhoþlar, þiþman bodur latin kadýnlar, zenciler, çinliler, beyazlar: Amerika rüyasý!

CAM KENARINDA oturmama raðmen, dýþarý bakmýyorum. Dýþarý döndüðümde, camda, aksimi görüyorum. Bu otobüsün içinde kendimi görmeye tahammülüm yok. Kendimi yok sayýyorum, yokmuþum gibi davranýyorum. Sanki bir perdenin ardýndan bir avuç deliyi seyredermiþ gibi, baðýran, söven, kokan bu insanlarý izliyorum. Zaten onlar da benim varlýðýmdan habersiz. Beni görmüyorlar. Görseler, kendilerini görecekler. Kimsenin kendine tahammülü yok. Otobüs, aynasýz, ýþýksýz'¦ Arada bir dýþarýdan süzülen ýþýklar parlýyor camda, bir de ay saçlý kadýn. Mahalleler geçiliyor, þehrin delileri duraklardan sokaklara daðýtýlýyor. 'Bunlarýn mesaisi de bu mu? Devlet bunlara da para ödüyor mu?' diye düþünüyorum. Kapýlar, geniþ nefeslerle açýlýyor, kapanýyor.

Gece, çöktükçe çöküyor üstümüze. Karanlýk, bütün aðýrlýðýný, evine dönmeye çalýþan bitkin iþçilerin omuzlarýna býrakýyor. Motor sesi ve cinnet kahkahalarý, fren basýyor hayallerimize. Hayal kurmak, en aðýr mesai oluyor birdenbire. Homurtulu lastik sesleri, iliklerimize iþliyor. Ýþte, þurada, þu otobüste bildim ki dünya, en aðýr mesai. Ölümle bitecekse bu mesai ve sûr'un paydos zilinden farký yoksa, varsýn gelsin ölüm! Hele melekler de ay saçlý kadýn gibi gülümseyip bizi selamlayacaksa; ne gam, ne tasa!Aybars Bora

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: AY SAÇLI ZENCÝ
« Yanıtla #1 : 06 Şubat 2011, 00:10:14 »

ALLAH'tan o, otabüsün içinde deðiliz...

Gerçekten ;deðilmiyiz acaba..????


Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: AY SAÇLI ZENCÝ
« Yanıtla #2 : 06 Şubat 2011, 10:28:57 »
ALLAH'tan o, otabüsün içinde deðiliz...
Gerçekten ;deðil miyiz acaba..????

o otobüsün içinde bizim olup olmamamýzdan ziyade öyle bir otobüsün bir toplumda olup olmamasý daha önemli aslýnda...


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: AY SAÇLI ZENCÝ
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2011, 00:32:24 »

o otobüsün içinde bizim olup olmamamýzdan ziyade öyle bir otobüsün bir toplumda olup olmamasý daha önemli aslýnda...Söylemek istediðimde buydu hocam..

Toplum bu otobüsün içinde zaten..
Yaþadýðýmýz toplumda böyle insanlar yok mu..?
Doðu illerinden gelen,bulaþýkçý, inþaat, deðnekçi, hamal vs…. bekar odalarýnda pislik içinde yaþamasýna raðmen zengin kadýnlarýn hayalini kuran ve bu uðurda her türlü rezilliði yapmaya hazýr insanlarýmýz yok ….mu..?

Eþcinsel”lerimiz” yok mu bizim..?Görmek istemediðimiz için “yok” mu oldular …hayatta…

Erkek iþi olmasýna raðmen kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarý üstünde durmak adýna bu iþlerde çalýþan …eþinden, ailesinden “toplum”dan eziyet görmesine raðmen ,iþini gülen bir sima ile yapan kadýnlarýmýz yok mu..
Bu “toplum” otobüsünün içinde bizlerinde olmasý sebebiyle (!) hayatýn  bir yerinde bu insanlarla hayatlarýmýz “çakýþmýyor” ..mu..?Duraklarda inen bu insanlar “yani ölen” günü birinde bizden “hak” iddia edemezler mi..?

Öyle ya; biz onlarla kýssa bir zamanda olsa "paylaþtýk"...…!

Yaþayýþýmýzýn Hak olmamasýndan dolayý, Hakk’ý göstermek babýnda bir eksiðimiz olmadý ..mý?