Gönderen Konu: Barut kokan subaylar ve yüzbaþý  (Okunma sayısı 494 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Barut kokan subaylar ve yüzbaþý
« : 03 Mart 2011, 02:13:54 »
Barut kokan subaylar ve yüzbaþý

Birkaç seneden bu yana Türk Ordusu’nun sanki özellikle barut kokan subaylarýna yönelik kapsamlý bir politik-psikolojik saldýrý gerçekleþtirilmektedir. Bir el sanki bu ordunun en seçkin ve milliyetçi generallerini, subaylarýný, astsubaylarýný seçmekte ve hedef göstermektedir. PKK ile mücadelede en önde gidenler, üstün bir vazife anlayýþýný temsil edenler bugün yargýlanmakta, intihara sürüklenmekte ve gazetelerde mahkum edilmektedirler.

Böyle bir ortamda Özel Kuvvetler mensubu bir yüzbaþý Þýrnak’ta askeri birlikte askerlerinin tuttuðu  niþangaha bir düz dört güven atýþý diye anýlan ters atýþlarda hedefi bulmuþtur.  Bu ateþ talimi filme alýnmýþtýr. Yüzbaþý askerlere ateþe baþlamadan önce “korkan varsa çekilsin” demiþtir. Askerlerden birisi dahi yerinden kýpýrdamamýþtýr. Anlaþýlan askerlerin komutanlarýna büyük güvenleri vardýr. Askerler komutanlarýnýn keskin niþancý olduðunu bir çok kez görmenin verdiði güvenle kýllarý kýpýrdamadan silahýn önünde durmuþlardýr.
Bu atýþ gösterisinin filmi televizyonlara düþünce büyük tartýþmalar çýktý. Yüzbaþýya yönelik çok sert eleþtiriler yapýlmýþtýr. Bu yüzbaþý sadece bir harp okulu mezunu deðil. “Türk Özel Kuvvetleri” baþlýklý yazýmdan bir alýntý yapalým. “Özel kuvvetlere katýlmak ancak gönüllülük esasýnda olur. Bu birliðe en gözünü budaktan sakýnmayan, en cesur, en milliyetçi, manevi duygularý en geliþmiþ subay ve astsubaylar baþvurur. Þehadet duygusu güçlü olmayan özel kuvvetlere giremez.

Birliðe katýlanlarýn aileleri Anadolu’nun köklü aileleri olmasýna dikkat edilir. Ancak çok aðýr bir seçmeden ve sonrasýnda çok aðýr bir eðitimden geçmeden birliðe katýlamazlar. Bir özel kuvvet mensubu olmak için 6 ay komando kursu, 6 ay gayri nizami savaþ kursu, 3.5 ay paraþüt kursu, 2 ay hayatý idame kursu, 6 ay sualtý, su üstü eðitim ve kayak kursu görürler. Bir özel kuvvet mensubunun devlete maliyeti 5 milyon TL’dir. Bu kurstan en yüksek derece ile mezun olanlar ABD’de veya dünyanýn baþka ileri gelen ülkelerinde Ranger veya diðer özel kuvvet eðitimlerine katýlýrlar. Silahlarý dünyanýn en iyi silahlarýdýr.

Özel kuvvet mensuplarý timler halinde örgütlenir. Her timde 13 subay ve astsubay vardýr. Tim komutaný yüzbaþý veya üsteðmendir. Yardýmcýsý da subaydýr. Timde 11 astsubay görev yapar. Hepsi mükemmel savaþçý olan bu astsubaylardan birisi muhabereci, birisi istihkamcý, birisi sýhhiyeci, birisi de haritacýdýr.  Böylece bir özel kuvvet timi birbirini tamamlayan ve bir vücut gibi hareket eden insanlardan oluþur.

PKK’da bir uyarý vardýr. Daða yollanan PKK’lýlara þöyle denir: “Karþýnda sürekli þarjör boþaltan birisi varsa o piyade askeridir. Karþýnda tek tek mermi atan birisi varsa o komandodur. Çok dikkat et. Karþý tarafta birisi var ve sana hiç ateþ etmiyor ise bil ki, karþýnda bir özel kuvvet elemaný vardýr. Ve bu öldüðün anlamýna gelir.

Bazýlarýnýn çok aðýr bir þekilde eleþtirmekten haz aldýðý yüzbaþý iþte böyle bir birliðin mensubudur. Bu filmi izleyen anne ve babalarýn yüreði cýz etmiþtir. Ancak þunu unutmasýnlar. Çocuklarýný emanet ettikleri komutan dünyadaki en iyi savaþçýlar arasýndadýr. Çocuklarý PKK çeteleri ile karþýlaþtýðýnda komutanlarý bu yüzbaþý olacaktýr. PKK çetelerinin kurduðu pusulardan bu yüzbaþý askerlerini koruyacak, ateþ hattýndan çýkaracak, hakim konuma geçirecek ve askerine gelen merminin önüne geçecektir.

Nitekim bu yüzbaþýnýn terhis olan askerlerinden birisi þöyle demektedir: “Onunla 10 ay çalýþtým. Onunla beraber çalýþmaktan gurur duydum. Hiçbir zaman yarým dakikalýk görüntüyle yargýlanacak bir insan deðil komutaným. Kendisi linç edilmek istendi. Böyle bir komutanla çalýþtýðým için ben çok þanslýyým. Komutanýmýz askeri korkutma amaçlý bir þey yapmadý. Biz korkusuzluðu, cesareti ondan öðrendik. Ben askerdeyken her zaman en önde o oldu.

Hiçbir zaman uyumadý. Ben onun eðitime katýlmayýp oturduðunu hiç görmedim. Ben atýþ yaparken de, bomba atarken de yanýmdaydý. Ben onun vataný en iyi þekilde koruduðunu düþünüyorum. Kendi 105 kiþilik bir bölükte asla bir þehit ya da yaralý vermedi. Ben þimdi askere gitsem yine onun yanýnda olmak isterim. O gün atýþ eðitimi vardý. ‘Bakýn size bir eðitim göstereceðim. Biz bunlarý yaþadýk zamanýnda’ dedi. Bana göre orada bir eðitim ders verdi. Ben hiç korkmadým. Kimsenin de korktuðunu sanmýyorum. Ateþ etti hedefi vurdu; zaten hiç sektirmezdi. 20 metreden hedefi þaþmasý imkansýz”.

Deðerli anneler ve babalar, kafanýzý Ýstanbul’un þarap veya alkolsüz þarap kokan gazetecilerinin laflarý ile çok karýþtýrmayýn. Arslan parçasý oðullarýnýz barut kokan subaylarýn emin ellerinde. Yüzbaþým, Sen ve senin gibi barut kokan subaylar bu milletin gurur kaynaðýdýr. Kürþat, Çin Sarayýný senin gibi 40 subayla basmýþtý. Yýldýrým, Niðbolu’da senin gibi subaylarla Haçlýlarý yenmiþti. Atatürk senin gibi subaylarla Samsun’a çýkmýþtý.


Ümit ÖZDAÐ

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!