Gönderen Konu: Serzeniþ  (Okunma sayısı 950 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DERDEST

 • Ziyaretçi
Serzeniþ
« : 24 Mart 2011, 00:10:42 »
<a href="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd8zx1?autoPlay=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.dailymotion.com/swf/video/xd8zx1?autoPlay=1</a>
Bir Gülmüþte ben Olsaydým..
« Son Düzenleme: 24 Mart 2011, 15:25:03 Gönderen: DERDEST »

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Sezeniþ
« Yanıtla #1 : 24 Mart 2011, 00:46:07 »

Yüreðe tercüman...
Yüreðine saðlýk..

 :gul:

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Sezeniþ
« Yanıtla #2 : 24 Mart 2011, 00:56:37 »
Bismillâh...

Ýçe iþleyen bir ses... Neredeyse aðlayacaktým... Söyleyen kim? Ýlk defa dinliyorum... :gul:

Bende

 • Ziyaretçi
Ynt: Sezeniþ
« Yanıtla #3 : 24 Mart 2011, 15:23:57 »
Taner Yüncüoðlu. Nurullah Genç'ten. Çok eski bir ezgi.


YAÐMUR

Vareden'in adýyla insanlýða inen Nur

Bir gece yansýyýnca kente Sibir daðýndan

Topraðý kirlerinden arýndýrýr bir yaðmur

Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudaðýndan

Rahmet vadilerinden boþanýr ab-ý hayat

En müstesna doðuþa hamiledir kainat

 

Yýllardýr boz bulanýk sularý yudumladým

Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsallarý

Yaðmur, seni bekleyen bir taþ da ben olsaydým

 

Hasretin alev alev içime bir an düþtü

Deðiþti hayal köþküm, gözümde viran düþtü

Sonsuzluk çiçeklerle donandý yüreðimde

Yaðmalanmýþ ruhuma yeni bir devran düþtü

 

Ýhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin

Gökyüzü dalgalanýr ipekten kanatlarla

Mehtabýný düþlerken o mühür sahibinin

Sarsýlýr Ebu Kubeys kovulmuþ feryatlarla

Evlerin anasýna dikilir yeþil bayrak

Yeryüzü avaredir, yapayalnýz ve kurak

 

Zaman, ayaklarýmda tükendi adým adým

Heyula, bir að gibi ördü rüyalarýmý

Çölde seni özleyen bir kuþ da ben olsaydým

 

Yaðmur, gülþenimize sensiz, baldýran düþtü

Düþmanlýk içimizde; dostluklar yaban düþtü

Yenilgi, ilmek ilmek düðümlendi tarihe

Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düþtü

 

Bir güzide mektuptur, çaðlarýn ötesinden

Ulaþýr intizarýn yaldýzlý sabahýna

Yayýlýr o en büyük muþtu, pazartesinden

Beyazlýk dokunmuþtur gecenin siyahýna

Susuzluktan dudaðý çatlayan gönüllerin

Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin

 

Çaresiz bir takvimden yalnýzlýða gün saydým

Bir cezir yaþadým ki, yaþanmamýþ mazide

Dokunduðun küçük bir nakýþ da ben olsaydým

 

Sensiz kaldýrýmlara nice güzel can düþtü

Yarýlan göðsümüzden umutlar bican düþtü

Yaðmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin

En son, avucumuzdan inci ve mercan düþtü

 

Melekler saðnak saðnak gülümser maveradan

Gümüþ ibrik taþýyan zümrüt gagalý kuþlar

Mutluluk naðmeleri iþitirler Hýra'dan

Bir devrim korkusuyla halkalanýr yokuþlar

Bir bebeðin secdeye uzanýrken elleri

Paramparça, ateþler þahýnýn hayalleri

 

Keþke bir gölge kadar yakýnýnda dursaydým

O mücella çehreni izleseydim ebedi

Sana sýrýlsýklam bir bakýþ da ben olsaydým

 

Sarardý yeþil yaprak; dal koptu; fidan düþtü

Baykuþa çifte yalý; bülbüle zindan düþtü

Katil sinekler deldi hicabýn perdesini

Ýstiklal boþluðuna arýlar nadan düþtü

 

Dolaþan ben olsaydým Save'nin damarýnda

Tablosunu yapardým yýkýlan her kulenin

Ebedi aþka giden esrarlý yollarýnda

Senden bir kývýlcýmýn, süreyya bir þulenin

Tarasaydým bengisu fýþkýran kakülünü

On asýrlýk ocaðýn savururdum külünü

 

Bazen kendine aþýk deli bir fýrtýnaydým

Fýrtýnalar önünde bazen bir kuru yaprak

Uðrunda koparýlan bir baþ da ben olsaydým

 

Sensizlik depremiyle hancý düþtü; han düþtü

Mazluma sürgün evi; zalime cihan düþtü

Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara

Bir bela tünelinde aðýr imtihan düþtü

 

Badiye yaylasýnda koklasaydým izini

Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar

Seninle yýkasaydým acýlar dehlizini

Ne kaderi suçlamak kalýrdý, ne intihar

Üstüne pýrýl pýrýl damladýðýn bir kaya

Bir hurma çekirdeði tercihimdir dünyaya

 

Suskunluða dönüþtü sokaklarda feryadým

Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu

Bahira'dan süzülen bir yaþ da ben olsaydým

 

Haritanýn en beyaz noktasýna kan düþtü

Kýrýldý adaletin kýlýcý; kalkan düþtü

Mahkumlar yargýlýyor; hakimler mahkum þimdi

Haklarýn temeline sanki bir volkan düþtü

 

Firakýnla kavrulur çölde kum taneleri

Ahularýn içinde sevdan akkor gibidir

Erdemin, bereketin doldurur haneleri

Sensiz hayat topraðýn sýrtýnda ur gibidir

Þemsiyesi altýnda yürürsün bulutlarýn

Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatlarýn

 

Devlerin esrarýný aynalara sorsaydým

Çözülürdü zihnimde buzlanmýþ düþünceler

Okþadýðýn bir parça kumaþ da ben olsaydým

 

Sensiz, tutunduðumuz dallardan yýlan düþtü

Ýlkin karardý yollar, sonra heyelan düþtü

Güvenilen daðlara kar yaðdý birer birer

Sensizlik diyarýndan püsküllü yalan düþtü

 

Yaðmur, duysam içimin göklerinden sesini

Yaðarsýn; taþlar bile yemyeþil filizlenir

Yýldýrýmlar parçalar çirkefin gölgesini

Sel gider ve zulmetin çöplüðü temizlenir

Yaðmur, bir gün kurtulup çaðýn kundaklarýndan

Alsam, ölümsüzlüðü billur dudaklarýndan

 

Madeni arzularýn ardýnda seyre daldým

Küflü bir manzaranýn çürüyen güllerini

Senin için görülen bir düþ de ben olsaydým

 

Þehirler kabus dolu; köylere duman düþtü

Tersine döndü her þey sanki; asuman düþtü

Kýrýk bir kayýk kaldý elimizde, hayali

 

Hazindir ki, dertleri aþmaya umman düþtü

Ayrýlýðýn baðrýmda büyüyen bir yaradýr

Seni hissetmeyen kalp, kapýsýz zindan olur

Sensiz doðrular eðri, beyaz bile karadýr

Sesini duymayanlar girdabýnda boðulur

Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin

Þaþkýnlýða açýlýr gözleri, görmeyenin

 

Saatlerin ardýnda hep kendimi aradým

Bir melal zincirine takýldý parmaklarým

Yeryüzünde seni bir görmüþ de ben olsaydým

 

Sensiz, ufuklarýma yalancý bir tan düþtü

Sensiz, kýtalar boyu uzayan vatan düþtü

Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül

Yüzyýllardýr dorukta bekleyen sultan düþtü

 

Ay gibisin; güneþler parlýyor gözlerinde

Senin tutkunla mecnun geziyor güneþ ve ay

Her damla bir yýldýzý süslüyor göklerinde

Sümeyra'yý arýyor her damlada bir saray

Tohumlar ve iklimler senindir; mevsim senin

Mekanýn fýrçasýnda solmayan resim senin

 

Yaðmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydým

Güzellik þahikasý gülümserdi yüzüme

Senin visalinle bir gülmüþ de ben olsaydým

 

Tavaný çöktü aþkýn; duvarlar üryan düþtü

Toplumun gündemine koyu bir isyan düþtü

Ýniltiler geliyor doðudan ve batýdan

Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düþtü

 

Islaklýðý sanadýr ahýmýn, efganýmýn

Ýçimde hicranýnla tutuþuyor naðmeler

Sendendir eskimeyen cevheri efkarýmýn

Nazarýn ok misali karanlýklarý deler

Bu deðirmen seninle dönüyor; ahenk senin

Renkleri birbirinden ayýran mihenk senin

 

Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldý adým

Kapanýyor yüzüme aralanan kapýlar

Sana hicret eden bir Kureyþ de ben olsaydým

 

Yaðmur, sayrýlýðýma seninle derman düþtü

Beynimin merkezine ölümsüz ferman düþtü

Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün

Bir dönüm noktasýnda aklýma Rahman düþtü

 

Nefesinle yeniden çizilecek desenler

Çehreler yepyeni bir deðiþim geçirecek

Aydýnlýða nurunla kavuþacak mahzenler

Anneler çocuklara hep seni içirecek

Yaðmur, seninle biter susuzluðu evrenin

Sana mü'mindir sema; sana muhtaçtýr zemin

 

Damar damar seninle, hep seninle dolsaydým

Batýlý yýkmak için kuþandýðýn kýlýcýn

Kabzasýnda bir dirhem gümüþ de ben olsaydým

 

Kardeþler arasýna heyhat, su-i zan düþtü

Zedelendi saðduyu; körleþen iz'an düþtü

Þarkýsýyla yaþadýk yýllar yýlý baharýn

Ýnsanlýk bahçemize sensizlik hazan düþtü

 

Yaðmur, seni bekleyen bir taþ da ben olsaydým

Çölde seni özleyen bir kuþ da ben olsaydým

Dokunduðun küçük bir nakýþ da ben olsaydým

Sana sýrýlsýklam bir bakýþ da ben olsaydým

Uðrunda koparýlan bir baþ da ben olsaydým

Bahira'dan süzülen bir yaþ da ben olsaydým

Okþadýðýn bir parça kumaþ da ben olsaydým

Senin için görülen bir düþ de ben olsaydým

Yeryüzünde seni bir görmüþ de ben olsaydým

Senin visalinle bir gülmüþ de ben olsaydým

Sana hicret eden bir Kureyþ de ben olsaydým

Damar damar seninle, hep seninle dolsaydým

Batýlý yýkmak için kuþandýðýn kýlýcýn

Kabzasýnda bir dirhem gümüþ de ben olsaydým

Nurullah Genç

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Serzeniþ
« Yanıtla #4 : 16 Temmuz 2011, 02:36:29 »
Bir Gülmüþte ben Olsaydým..

Gülüþe gücüm yetmez..
Bir tebessümüne sebep olsaydým..
 :gul: üm..


ebu musab

 • Ziyaretçi
Serzeniþ
« Yanıtla #5 : 16 Temmuz 2011, 13:40:07 »
:(((