Gönderen Konu: Baþbakanýn dünyayý aldatan fotoðraflarý  (Okunma sayısı 513 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Baþbakanýn dünyayý aldatan fotoðraflarý
« : 11 Nisan 2011, 07:59:48 »
Baþbakanýn dünyayý aldatan fotoðraflarý

Dün tüm dünya medyasýna yansýyan bir fotoðraf, kiitleleri yönlendirmenin ve iyi bir propaganda ile ülke idare etmenin ne kadar kolay olduðunu gösteriyordu.


Milletvekili aday listeleri bugün mesai bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek ve ülke hýzla seçim atmosferine girecek.

Siyasi liderler ve partiler çeþit çeþit propaganda taktikleri ile seçmenin karþýsýna çýkacaklar ve onlarý etkilemeye çalýþacaklar.

Bugün sizlere, propagandanýn ne kadar etkili bir yöntem olduðu konusunda dünyadan çarpýcý bir örnek aktaracaðým. 15 ay arayla çekilmiþ olan, aktörleri deðiþik olmakla birlikte içerik ve amaç itibariyle birbirinin týpatýp aynýsý olarak kurgulanan 3 çarpýcý fotoðraftan söz edeceðim.

Eðitim seviyesi yüksek, demokrasisi olabildiðince geliþmiþ dünyanýn önde gelen ülkelerinde bile geniþ halk kitleleri böylesine ucuz bir propaganda malzemesi ile etkilendiðine göre, vay dünyanýn geri kalanýnýn haline dememek elde deðil...

Yazýda temas edeceðimiz kiþi Ýngiltere Baþbakaný David Cameron...

Kendisinden bugün söz etme nedenimiz ise, tüm dünya medyasýnda dün kendisi ile ilgili çýkan bir haber.Fotoðraflara baktýðýnýzda, koskoca Ýngiltere devletinin içine düþtüðü ekonomik buhrandan sýyrýlmak ve bu zorlu süreçte kitleleri yönlendirmek için ne kadar ucuz yollara tevessül ettiðini görüyorsunuz ama, bu tür propaganda yöntemlerine hala inananlar var mý demek konuyu görmezden gelmeye yetmiyor.

Üstelik yapmaya çalýþtýklarý propagandanýn öncelikli hedefi sadece Ýngiliz kamuoyu da deðil. Ýngiliz Milletler Topluluðu’na (Commonwealth of Nations) üye 54 ülkenin halkýna ve tüm dünya uluslarýna da bu yolla propagandist mesaj ulaþtýrýlmýþ oluyor.

Amaçlarý gayet net: Bu taktikle kendilerinden olan beklentileri minimize ederken, kendileri ile irtibatlý bu ülkelerin topraklarýndan hammadde ve sermaye transferini kesintisiz sürdürmeye devam ediyorlar.

Dün gazetelerde yer alan haber þöyle:

Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, 40 yaþýna giren eþi Samantha’yý doðumgünü hediyesi olarak Ýspanya’ya tatile götürmüþ.

Buraya kadar herþey normal. Ama basýna servis edilen fotoðraflar tam bir Ýngiliz cinliði. Üstelik de oldukça klasik ve bayat bir taktikle... Cameron Ailesi ucuz bir uçak bileti temin etmiþler ve üç yýldýzlý sýradan bir otele yerleþmiþler. Böylece Baþbakan Cameron’un ‘halk tipi’ tatil yaptýðý ve hiçbir güvenlik önlemi almadan halkýn arasýna karýþtýðý mesajý verilmiþ. Yani, geniþ halk kesimleri gündelik hayatta nasýl yaþýyorsa, bizim durumumuz da aslýnda onlardan farklý deðil mesajý iþlenmiþ...Bir defa, sade bir vatandaþ gibi halkýn arasýna karýþtýklarý olayý tamamen bir mizansen. Ýngiltere Baþbakanlarý ABD Baþkanýndan sonra en iyi korunan kiþiler. Üstelik Ýngiliz gizli servisi dünyanýn en güçlü istihbarat teþkilatlarýndan biri. Ýngiltere Baþbakaný Cameron uçak beklerken halkýn arasýna karýþmýþ gibi görünse de, etrafta görünen genç / ihtiyar  görüntüde kim varsa yüzde 80’inin gizli servis elemaný olduðunda kuþku yok.

Ýngiltere Baþbakaný Cameron’un neden böyle bir görüntü verme ihtiyacý hissettiðine gelince..

2009 yýlýnda yaþanan ve olumsuz etkileri hala atlatýlamamýþ olan küresel kriz tüm geliþmiþ ülkeleri olduðu gibi Ýngiltere’yi de fena sarstý. Bu açmazdan kurtulmak için, kamu sektörü baþta olmak üzere birçok alanda kesinti yapýlýp vergi artýþý yoluna gidildi. Kitleler geliþmelerden mutlu deðil. Ýngiltere Baþbakaný Cameron verdiði bu görüntü ile, halka dayattýðý yeni vergilere yönelik kamuoyu tepkisini asgariye indirmek ve kitlelerin desteðini almak istiyor.

Final sorusu...

Küresel finans krizinin ilk dalgasý Ýngiltere’yi vurduðunda, ortaya çýkan benzer bir görüntüyü, 2010 yýlý Ocak ayýnda Siyaset Sosyolojisi dersi final sýnavýnda fotoðraflý bir sýnav kaðýdý eþliðinde öðrencilere sormuþ ve Ýngiltere Kraliçesi verdiði bu görüntü ile neyi amaçlamýþ olabilir þeklinde bir sual tevcih etmiþtim.

18 Aralýk 2009’da dünyaya servis edilen haberde, Ýngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, Londra’nýn King’s Lynn istasyonunda First Capital Connect trenini beklerken görüntülendiði aktarýlýyordu. Týpký önceki gün Ýngiltere Baþbakaný Cameron’la ilgili servis edilen uçak bekleme görüntüleri ve bilet ücreti bilgisinde olduðu gibi, Kraliçe 2. Elizabeth’in de Noel tatilini geçirmek için giderken yaptýðý tren yolculuðu için 44.40 sterlin ödediði aktarýlýyordu.Öðrencilerin final sorusu olan bu görüntüyü oldukça çarpýcý analizlerle cevaplandýrmasý sevindiriciydi. Dünyada olan bitenin farkýnda olduklarýný gösteriyordu.

Nitekim öðrencilerden bazýlarý sýnav sonrasý ilk derse gelirken, Ýngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sergilediði mizansen görüntünün benzeri bir olayýn hemen hemen ayný günlerde sergilendiðine dair bir haberin çýktýsýný getirdiler.

kullanHaberde, Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu olan, Birleþik Krallýk tahtýnýn ikinci sýradaki varisi Prens William’ýn, bir geceyi evsizlerle birlikte sokakta uyuyarak geçirdiði aktarýlýyordu. Bu ayýn sonunda evlenecek olan Prens William verdiði bu görüntü ile, kriz nedeni ile iþini ve evine kaybettiði için sokaklarda yaþamak zorunda kalan binlerce insanla dayanýþma görüntüsü vermiþ oluyordu.

Üç fotoðraftada verilmek istenen mesaj gayet açýk: Dayanýn Ýngiliz toplumu, bugünlerde gelip geçecek demek istiyorlar.

 

Sözün kýsasý þu: Ýngiltere Baþbakaný Cameron imkanlarý elvermediði için ucuz otelde kalmýyor. Rol kesiyor, propaganda yapýyor, hükümetin aldýðý ekonomik tedbirlere karþý kitlelerin desteðini saðlamaya çalýþýyor. Þu anda Ýngiltere dahil Avrupa genelinde durum oldukça kötü.

Baþta Ýngiliz basýný olmak üzere dünya medyasýnýn (mizansenin gerçekte ne amaçla sergilendiðini bildikleri halde) haberi Ýngiliz devletinin çýkarlarýna uygun aktarmasý ise, Ýngiltere’nin kolunun uzunluðuna ve dünyadaki sýzmalara iþaret ediyor.

Ülkemizin siyasileri kitleleri yönlendirmenin ne kadar kolay olduðunu keþke bilselerdi. Seçim kazanmak dediðiniz nedir ki...Alıntı
Prof. Dr. Osman Özsoy

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!