Gönderen Konu: Beden Diliyle Ýnsan..  (Okunma sayısı 595 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Beden Diliyle Ýnsan..
« : 30 Nisan 2011, 01:26:16 »

Ey aziz, hikmet ehli Erzurumlu Ýbrahim Hakký hazretleri Marifetnaðme eserinde demiþlerdir ki:

- Boyu uzun olanlarýn kalbi saf ve temiz olur.

- Kýsa boylu olanlarýn hileleri, aldatmalarý çoktur.

- Orta boylu olanlar akýllý ve hoþ huylu olurlar.

- Saçlarý sert olan kimse, akýlla atýlganlýðý bulur.

- Saçlarý yumuþak olan saf ve utanmasý az olur.

- Saçý sarý olanýn iþi, kibirlenme ve kýzgýnlýktýr.

- Siyah saçlý olan sabýrlýdýr, onu ara.

- Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.

- Saçý az olan lütufkar, anlayýþlý ve nazik olur.

- Baþý küçük olanýn aklý azdýr, gizli þeyin varsa ona söyleme.

- Baþýnýn tepesi yassý olan keder çekmez.

- Baþýnýn derisi ince olan, hayýr yapar, zarar vermez.

- Kel adama yaklaþma, kötü huylu olur, ondan sakýn.

- Alný dar olanýn, Ýçi de dar, sýkýntýlý olur.

- Alný yumru olan, çirkin ve kalýn kafalý olur.

- Alný enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadýr.

- Alný normal olaný emin bil.

- Alný buruþuksuz olan, þüphesiz tembel olur.

- Alný uzun olan anlayýþlý, az ise cömert olur.

- Kaþlarýnýn arasý buruþuk olan, üzüntü yükünü taþýr.

- Kulaðý çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.

- Küçük kulaklý eðri, orta (normal) kulaklý doðru olur.

- Kaþýnýn ucu ince olanýn, iþi gücü fitnedir.

- Kaþýnýn kýllarý çok olanýn, üzüntüleri de çok olur.

- Kaþý açýk olan doðrudur, çatma olan eðridir.

- înce kaþlý güzel olur, uzunu ise kibirli olmanýn delilidir.

- Kaþý yay gibi olan, her zaman güzel olur.

- Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.

- Siyah gözlüler itaatli, kýzýl gözlüler cesur olurlar.

- Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.

- Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.

- Gözü yumru olan kýskanç, orta olan dost olur.

- Yarý kapalý göz ayýp, bakýþý miskince olur.

- Köre yakýn olma, sýk bakan, emniyetli olmaz.

- Gözü þaþý adama bakma, çünkü o sana eðri bakar.

- Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiði sýk olan bedelsizdir.

- Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.

- înce yüzlü sevimli, kalýn yüzlü hor (sevimsiz) olur.

- Uzun yüzlü olanlar yalancý olurlar.

- Ekþi yüzlü, somurtkan olanlarýn, sözlerinin çoðu acý olur.

- Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur.

- Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradýný alýr.

- Benzi kýzýl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.

- Benzi sarý olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.

- Burnu uzun olanýn idraki (anlayýþý) az olur.

- Kýsa burunlu olanlar fazla korkak olur.

- Burun ucu top olan, neþeli olur.

- Burun ucu aðzýna yakýn olan adamdan sakýn.

- Burun delikleri geniþ olanýn içi kibir ve kýskançlýkla doludur.

- Burun kanatlarý dar olan kiþide küsme ve inat çok olur.

- Burnu enli olan kimse þehvete tutkundur.

- Burnu eðri olan kimsenin düþüncesi, iþi baþarýya ulaþtýrmaktýr.

- Küçük aðýzlý olan güzel ve fakat çok korkak olur.

- Büyük aðýzlý cesur, eðri aðýzlý kötü olur.

- Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.

- ince sesli erkeklerin iþi, kadýna þehvet duymaktýr.

- Erkek sesli kadýnlarýn çoðu yalan söyler.

- Çabuk konuþan, ince anlayýþlýdýr.

- Kaba sesli olanýn gayreti ve yardýmseverliði fazladýr.

- Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceðini sanýr.

- Yüzü güleç, sözü tatlý olan insan azizdir, sevilir.

- ince ve kýrmýzý dudaklý kimse, söyleneni iyi anlar.

- Bil ki kalýn dudaklýnýn kýzgýnlýðý aðýrdýr.

- iri diþliler, çok defa yaman iþler yapar.

- Normal diþi olanlarýn, iþi hoþ ve doðrudur.

- Kokusu hoþ olanýn, huyu da güzeldir, hoþtur.

- Çene kemiði ince olanýn, aklý da hafif olur.

- Enli çenenin sahibi kaba olur.

- Çenesi normal olan, akýllý ve güzel olur.

- Uzun sakallý kiþi hünersiz olur.

- Sýk sakallý kiþi kabadýr, sohbetini de uzatýr.

- Siyah ve az sakallý olmak zekaya delildir.

- Hiç kýlý olmayan köse adamýn hilesi çok olur.

- Sakalý deðirmi olanýn kemali de çoktur.

- Kafasý enli olan ahmaklýk illetine tutuktur.

- Boynu çok uzun olanýn olgunluðu az olur.

- Boynu ince olan cahil olur.

- Boynu kalýn olan gece gündüz yiyici (obur) olur.

- Boynu kýsa olanýn hilesi çok olur.

- Boynu normal olanýn iþi iyilik yapmaktýr.

- Her uzvu normal olan, þüphesiz ki güzel olur.
 5. nevide ise bedenin diðer uzuvlarýnýn (omuz, kol, parmak, týrnak, göðüs vs.) insan karakteri ile iliþkisi ele alýnmýþtýr. Marifetnamenin bir çok konularý gibi, fizyognomiyle ilgili kýsmý da ayrý bir araþtýrma gerektirmektedir.


Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Beden Diliyle Ýnsan..
« Yanıtla #1 : 30 Nisan 2011, 01:35:00 »

18. yüzyýlda yaþamýþ ünlü bilim adamý ve mutasavvýf Erzurumlu Ýbrahim Hakký'nýn (1705-1771) Marifetname'si ansiklopedik bir kitap olmasý Ýtibariyle, fizyognomiye de büyük yer vermiþtir. Olgun bir mutasavvýf olan Ýbrahim Hakký, çok sayýda (bazý araþtýrmalarda bu sayý 15, 30, 50 ve hatta 70 olarak geçmektedir) eser yazmýþtýr. Bu eserler arasýnda en meþhur olaný ise Marifetname olmuþtur.

Hal böyle olunca...yani sözü söyleyen Ýbrahim Hakký hazretleri olunca; insan bi durup kalýyor doðrusu..!!!

Hadi herkez "kendini "arasýn..:)))Kendimi kaybettim ,gören var mý..?
Erzurumlu Ýbrahim Hakký..