Gönderen Konu: Bozkurtlar ve bozkürtler!  (Okunma sayısı 513 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Bozkurtlar ve bozkürtler!
« : 25 Mayıs 2011, 08:35:56 »
Bozkurtlar ve bozkürtler!
 

Soyadlarý “Bozkurt”muþ...
Koruculukla iþtigal ederlermiþ... Yani geçimleri Devlet’tenmiþ.
Ayný zamanda mahallen MHP’li imiþler... Fark etmez! Orada da patron Devlet, yani Devlet Bahçeli!
Etnikçilik oyunu budur iþte. Ayný ailenin bazý fertleri Türklük iddia eder, bazý fertleri Kürtlük!
Etniklik kandýr, kan üzerinden konuþmaktýr.
Anadolu coðrafyasýnda katýþýksýz ýrk var mýdýr?
Etnik olarak Türkler ne kadar Türktür?
Kürtler ne kadar Kürttür?
Bin yýldýr Müslüman bir coðrafyada, elbette kapalý havzalar olabilir. Daðlarda, bayýrlarda, mezralarda, ulaþýmýn güç olduðu bölgelerde... Irken karýþmamýþ unsurlar bulunabilir.
Þehirleþmiþ hiçbir unsur, ýrken saf olduðunu iddia edemez.
Türkiye’de ne Türk saf Türktür, ne de Kürt saf Kürttür!
Elbette bizler, son birkaç nesli bilebiliriz. Dedemizden öncesi, kim kimdir? Kim kiminle karýþmýþtýr?
Bu soruya doðru cevap vermek zor deðil, çok zordur!
Ertuþi aþireti eðer safkansa, hangi kandandýr?
Kan bir insaný, aileyi, soyu tanýmlamak için yeterli midir?
Sadece biyoloji ile tanýmlanan, bütün nitelikleri onun üzerine giydiren bir topluluk olabilir mi? Olursa ne olur?
Bütün bunlarý konuþmanýn zamaný. Neden bugün zamaný?
Çünkü aþiret çocuklarý daðlardan, köylerden, mezralardan inip kasabalara, þehirlere yerleþiyorlar. Daðdaki, köydeki, mezradaki yalýtýlmýþlýk, “öz”lük þehirlerde geçer akçe olmaktan çýkýyor. Yeni bir hayat baþlýyor.
Yüzyýllardýr hayvan sürülerinin peþinde dolaþan aþiret mensuplarý, farklý bir geçim dünyasý ile tanýþýyorlar. Hayvancýlýk yapmaya devam etseler bile, bu eskisi gibi olmuyor.
Ýþte iki kardeþ kabile: “Sarp daðlýk köylerde yaþayan ve merkezî otoriteyle tarihleri boyunca pek barýþýk olmayan Ertuþîlerin temel geçim kaynaðý hayvancýlýk ve hayvansal ürünler; aðýrlýklý olarak vadi ve ovalarda yaþayan Pinyaniþîlerinki ise tarýmdýr. Daðla iliþkisi daha barýþýk olan Ertuþîlerin siyasî otorite olan mîrler ve þeyhlerle sýnýrlý bir iliþki kurmasý, içe dönük bir yaþam sürdürmelerine neden olmuþ, bu nedenle Pinyaniþîlerde þafiliðin daha katý uygulandýðý bir geleneksel hayat oluþurken, Ertuþîlerde þafilik nispeten daha serbest denilebilecek bir iklimde þekillenmiþtir.”
Kabile kimliðinden yeni bir kimliðe geçmek...
Demek ki, Kürtlük de Türklük gibi seçimlik bir kimlik olabiliyormuþ!
Dün Türk ve Türkçü olanlar, bugün Kürt ve Kürtçü olabiliyormuþ!
Bozkurtlar bozkürte dönüþebiliyormuþ!
Bugün böyle. Ya yarýn ne olacak?
Yarýnýn tarihi þehirlerde yazýlacak. Ve bu tarihler aþiret tanýmlamalarýný, etnik tanýmlamalarý esas almayacak!

Alıntı
Asým Yenihaber - Yeni Akit

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!