Gönderen Konu: Seyyid Kutub (ra.)  (Okunma sayısı 654 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Seyyid Kutub (ra.)
« : 10 Haziran 2011, 21:59:55 »
Haci ibrahim Kutub’un oglu olan Seyyid Kutup, 1906′da Asyut kasabasina bagli Kalia köyünde dünyaya geldi. Babasi köyde, sayilan bir kisi ve Vatan Partisinin bir üyesi olarak bilinmekteydi.
O zaman bu partinin baskanliginda Mustafa Kamil vardi. Haci Ibrahim Kutup ziraatla ugrasir, elde ettigi mahsulün bir kismini satar bir kismini da fakirlere infak ederdi. Annesi ise çok mütedeyyin ve asil bir aileye mensup birisiydi. Seyyid Kutub’a terbiyesiyle, sevgi ve sefkatiyle çok tesir etmisti.
Seyyid Kutup’un Hamide ve Emine adli iki kiz kardesiyle Muhammed adinda küçük bir de erkek kardesi vardi. Daha Kahire’de okurken babasini kaybedince, annesinin ve kardeslerinin bütün mesuliyetleri onun üzerine yikilmis oluyordu. O cia bu durumdan oldukça sikilmisti. Bu sikintidan biraz olsun kurtulmak için, annesini Kahire’ye tasinmaya razi eder ve Kahire`ye tasinirlar.
1940′da annesinin ani vefati Seyid Kutup’u oldukça etkilemisti. Kendisini. hayatta yalniz hissetmeye baslar. Bu konudaki duygularini bizzat kendisi bazi kitaplarinda anlatmaktadir. Seyyid Kutub, 20. yüzyýlýn en büyük ve önemli düþünürlerinden biridir. O inancý uðruna tüm sýkýntý ve güçlüklere göðüs geren, hatta bu yolda canýný vermekten dahi çekinmeyen düþünceleriyle, yaþantýsýyla çevresine ýþýk saçan önder bir þahsiyettir.
Seyyid Kutub, Yüce ALLAH’ýn: “Mü’minlerden öyle adamlar vardýr ki, ALLAH’a verdikleri söz e sadýk kaldýlar. Onlardan kimi (ALLAH yolunda þehid edilmek suretiyle) adaðýný yerine getirdi, kimi de (þehid olmayý) beklemektedir. (Ahidlerinde) hiçbir deðiþiklik yapmamýþlardýr” (Ahzab, 33/23) ayetinde sözü edilen kiþilerden olduðuna inandýðýmýz ve çaðýn yetiþtirdiði müstesna insanlardan biridir.
Dindar ve Seçkin Bir Aileye Mensuptu
1906′da Mýsýr’ýn Asyut kasabasýnda doðan Seyyid Kutub aslen Arabistanlýdýr. Dedesi Þeyh Vakur, Arabistan’dan Mýsýr’a göç etmiþ ve burada çiftçilikle uðraþmaya baþlamýþtýr. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakýyla ünlüydü. Anne ve babasý da çok dindar ve takva sahibi insanlardý. Kutub, kendisi annesine ithaf ettiði “Kur’an-ý Kerim’de Edebi Tasvir” adlý eserinde, onun dinine ne kadar baðlý bir kadýn olduðundan söz eder.
Seyyid Kutub, annesinin yoðun istek ve teþvikiyle küçük yaþlarda Kur’an’ý ezberledi. Babasý Ýbrahim Kutub’a ithaf ettiði “Kur’an’da Kýyamet Sahneleri” adlý eserinde þöyle der: “Babamýn en çok dikkat ettiði þey, bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleþtirmekti.”
Ýlk eðitimini aile içinde aldýktan sonra, el-Ezher Üniversitesinde orta ve lise tahsilini yaptý. Daha sonra Daru’l-Ulum Fakültesi’ni bitirdi. 1933′te ayný fakültede edebiyat dalýnda öðretim görevlisi olarak çalýþmaya baþladý. O dönemde “Yeni Fikir” adý altýnda bir dergi çýkardý. 1941′de sosyoloji doktorasý yapmak üzere Maarif vekaleti tarafýndan Amerika’ya gönderildi. Yine ayný dönemlerde Müslüman Kardeþler cemaatiyle birtakým iliþkilere girmiþti. 1945′te Amerika’dan döndükten bir süre sonra da, tamamen bu cemaate katýldý.
Cahiliyeden Hidayete
Seyyid Kutub’un hayatý, iki döneme ayrýlýr:
Birincisi, ALLAH’a olan inancýný da koruyarak, sosyalizme yöneldiði ve daha çok edebi çalýþmalara aðýrlýk verdiði dönemdir ki, kendisi bunu “cahiliye dönemi” olarak adlandýrýr. Bu dönemde “Dikenler”, “Köyden Bir Çocuk” ve “Sihirli Þehir” adlý üç romaný yayýnlanmýþtýr.
Ýkincisi, Ýslami fikir ve anlayýþýnýn derinleþtiði ve olgunlaþtýðý ve Müslüman Kardeþler’e katýldýðý dönemdir.
Zulüm ve Ýþkence
Seyyid Kutub, 1954′te tutuklanarak askeri hapishaneye kondu. Hapishane cellatlarý tarafýndan aðýr iþkencelere maruz kalmasý sonucunda mide ve baðýrsak kanamasýna maruz kaldý. Buna raðmen cellatlar eðitilmiþ köpeklerle onu kovalýyor, hastalýk ve yorgunluktan dolayý bir an bile koþamadýðý zaman köpekler vücudunu parçalýyordu. Mahkemesini izlemek amacýyla Mýsýr’a gelen insan haklarý temsilcisinin Seyyid Kutub’un vücudundaki iþkence izlerini görmemesi için mahkemesi ertelendi. Ýnsan haklarý temsilcisinin Mýsýr’dan ayrýlmasýndan iki hafta sonra Kutub, mahkemeye çýkarýlarak 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Hapiste on yýl kaldýktan sonra sýhhi sebeplerden dolayý serbest býrakýldý. Ama kendi evinde zorunlu ikamete tabi tutuldu.
1965′te “Yoldaki Ýþaretler” adlý eserinden dolayý tekrar tutuklanan Kutub, bu kez üç - dört hastalýða birden yakalanmýþ, yaþý da 60′a dayanmýþtý. Cellatlar tam dört gün boyunca onu baðladýlar, yiyecek ve içecekten de mahrum býraktýlar. Su istediðinde cellatlar suyu getiriyor ancak ona vermiyor, daha fazla eziyet çektirmek için getirilen suyu gözleri önünde yere döküyorlardý. (1) Yapýlan bunca iþkenceye raðmen onu davasýndan vazgeçiremeyince bu kez psikolojik iþkence yapmaya baþladýlar. 25 yaþýndaki mühendis yeðeni Rýfat Bekr eþ-Þafii’yi getirerek gözleri önünde ona akýl almaz iþkenceler yaptýlar. Ýþkencelere dayanamayan Rýfat dayýsýnýn gözleri önünde þehit oldu. (2) Bu yolla da Kutub’u vazgeçiremeyince bu kez Azmi adýndaki diðer yeðenini getirerek abisi Rýfat gibi þiddetli iþkencelere tabi tuttular. Az daha o da abisi gibi þehit olacaktý. Cellatlar bununla da yetinmeyerek Þehit Rýfat’ýn annesi Nefise Kutub ile Seyyid Kutub’un diðer kýz kardeþi Emine Kutub’a da dehþet verici iþkenceler yaptýlar. Oðlu Rýfat þehit edildikten sonra Nefise haným serbest býrakýldý. Kýz kardeþi Emine Kutub’un tutukluluk hali ise devam etti. Daha sonra sözde mahkemeye çýkarýlan Emine Kutub 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý ve bir bölümü askeri hapishanede diðer bölümü de Kanatir cezaevinde olmak üzere toplam altý yýl dört ay hapis yattýktan sonra serbest býrakýldý. (3)
“Zalimlerden Özür Dilemem”
Caniler burada zikrettiðimiz ve zikredemediðimiz onca iþkenceye raðmen Seyyid Kutub’u davasýndan vazgeçiremeyince diðer kýz kardeþi Hamide Kutub vasýtasýyla kendisiyle pazarlýk yapmaya baþladýlar. Caniler Hamide Kutub vasýtasýyla kendisine þu teklifte bulundular: “Þimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanýldýðýný beyan ederek Cumhurbaþkaný Cemal Abdünnasýr’dan özür dilediðin takdirde, idam hükmünü bozacak ve seni serbest býrakacaktýr.” Hamide Kutub, aðabeyinin affedilmesini ve yaþamasýný çok istiyordu. Bu yüzden de teklifi kendisine iletti. Üstad Kutub’un cevabý gayet açýk ve tavizsizdi: “Eðer idamý hak etmiþ olarak hakkýn emri ile ipe çekiliyorsam buna itiraz etmek haksýzlýktýr. Eðer batýlýn zulmüne kurban gidiyorsam, batýldan merhamet dileyecek kadar alçalamam!..”
Bu sözleri onu ebedileþtiren, tüm Ýslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanýnmasýna vesile olan sözler olmuþtur. Onun dünyevi bedeni idam yoluyla öldürülüp topraða gömüldü, ama gösterdiði kararlýlýk fikirlerini kendisine yönelen inanç sahiplerinin önünü açan bir meþale kýldý.
Seyyid Kutub, eþ-Þeyh Abdülfettah Ýsmail ve Muhammed Yusuf Havvaþ’la birlikte idama mahkum edilmiþti. Ýdam kararý 29 Aðustos 1966′da infaz edildi
insanlarýn ALLAH’ýn yüce kitabýný doðru bir þekilde anlamalarýna yardýmcý olmak için büyük ve örnek çabalar ortaya koymuþtur. Ýhlas ve samimiyetle ortaya konulan ilmi faaliyetlerde yanýlma halinde bile sevap olduðunu ALLAH Resulü (s.a.s.) bildirmiþtir. O bir meþale yakmýþtýr. Bize o meþaleden istifade etmek düþüyor. Asýl izlenmesi gereken yol ise ALLAH’ýn yoludur. Seyyid Kutub’un verdiði mesaj da zaten budur.
Biz onun için ALLAH’tan rahmet ve maðfiret dilerken, Yüce ALLAH’ýn ona lütfettiði þehadet mertebesini bize de lütfetmesini temenni ediyoruz

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Seyyid Kutub (ra.)
« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2011, 22:18:27 »
eyvALLAH, teþekkür ederim cecenyam ablam, harika bir konuydu.
aslýnda seyyid kutub gibi ümmetin medarý iftiharý olan böylesi okul insanlarý yazarýz hep... de, eksik kalan bir okul da oydu, onu da yazmýþ oldunuz, çok teþekkür ederim.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

ebu musab

 • Ziyaretçi
Seyyid Kutub (ra.)
« Yanıtla #2 : 10 Haziran 2011, 23:35:39 »
ALLAH razý olsun.bu bayraðý taþýmanýn yollarýný açsýn amin

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Seyyid Kutub (ra.)
« Yanıtla #3 : 11 Haziran 2011, 14:14:23 »
Cümlemizden inþaALLAH.

Yolundan gidilecek alim çok ama gidecek insan yok maalesef...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Seyyid Kutub (ra.)
« Yanıtla #4 : 11 Haziran 2011, 19:25:41 »

Yolundan gidilecek alim çok ama gidecek insan yok maalesef...

bu söz "günün sözü" olmaya aday!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!