Gönderen Konu: Hekimoðlu  (Okunma sayısı 579 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Hekimoðlu
« : 29 Haziran 2011, 10:02:35 »
Hekimoðlu derler benim de aslýma
Aynalý martin yaptýrdým narinim kendi nefsime
Konaklar yaptýrdým döþetemedim.
Ünye de Fatsa bir oldu narinim baþ edemedim

Konaklar yaptýrdým mermer direkli
Hekimoðlu sorarsan narinim demir yürekli
Bahçe armut dibinde kaymak yedin mi
Hekimoðlu'nu görünce narinim budur dedin mi

Çiftlice Muhtarý ....................
Hekimoðlu geliyor narinim uçkur çözerek
Hekimoðlu derler bir ufak uþak
Bir omzundan bir omzuna narinim yüz arma fiþek

Ordu dolaylarýnda yaþayan Hekimoðlu, yoksul bir ailenin çocuðudur. Üstelik yoksul bir anneden baþka hiç kimsesi yok. Çevresinde dürüstlüðü, akýllýlýðý ve yiðitliðiyle tanýnan bir gençtir.

Yörede egemenlik kurmuþ bir Gürcü Beyi vardýr. Bu Gürcü Beyi, Ayþa adýnda güzel ve narin bir kýzla sözlüdür. Ne ki, bu kýz Gürcü Beyini sevmemekte, Hekimoðlu'na baðlanmýþtýr. Bu, dostlukla, arkadaþlýkla karýþýk bir sevgidir. Üstelik Hekimoðlu'yla görüþmeye baþlamýþtýr.

Ýþte Bey, iki gencin iliþkisinin bu noktaya vardýðýný duyar duymaz Hekimoðlu'na düþman olur ve ona savaþ açar. Hekimoðlu'yla teke tek görüþüp, hesaplaþmayý önerir; bir de yer belirtir. Hekimoðlu, gözüpek, mert bir gençtir. Aynalý mavzerini kuþanýp, tek baþýna buluþma; yerine gider. Gitmeye gider ama, Bey sözünde durmamýþ adamlarýyla gelmiþtir. Üstelik adamlarýndan biri, buluþma yerine varýr varmaz, sabýrsýzlanýp Hekimoðlu'nu yaylým ateþine tutar. Ötekiler de çevresini sararlar. Hekimoðlu'yla Beyin adamlarý arasýnda yaman bir çatýþma olur. Hekimoðlu, çatýþma sonunda çemberi yararak kurtulur. Olaydan hemen sonra, Bolu da tek baþýna yaþayan anasýnýn yanýna gider. Anasýna durumu anlatýr ve artýk þehir yerinde duramayacaðýný bildirir. Anasýyla helallaþýp, yanýna Mehmet adlý iki amca oðlunu alarak daða çýkar. Çýkýþ bu çýkýþ ve ölünceye kadar Hekimoðlu artýk daðdadýr.

Hekimoðlu'nun daða çýkýþ nedenini ve biçimini bilen, duyan yöre köylüleri kendisine kucak açarlar. Onun mertliði, yiðitliði ve doðru sözlülüðü köylüleri daha da etkiler ve her açýdan kendisine yardým ederler. Özellikle yoksul köylülerle dostluk kurar, zenginlerden aldýklarýyla onlara yardým eder.

Hekimoðlu, artýk Gürcü Beyinin korkulu düþü olmuþtur. Bu yüzden Bey,
kendisini sürekli jandarmaya þikayet eder ve kesintisiz izletir. Hekimoðlu'nu ihbar etmeleri için çeþitli yörelerde adamlar tutar. Fakat halk koruduðu için, Hekimoðlu'nu bir türlü ele geçiremezler.

Hatta bir defasýnda, Beyin adamlarýndan birinin ihbarý üzerine Hekimoðlu'nun kaldýðý evi jandarmalar basýyorlar. Bütün çevre kuþatýlmýþtýr. Evin altýnda bir fýrýn vardýr. Hekimoðlu fýrýncýnýn yardýmýyla fýrýnýn ekmek piþirilen yerini arkadan delip kaçmayý baþarýr.

Hekimoðlu, kaçmaya kaçýyor ama, Beyin, iki amca oðlunu öldürttüðünü haber alýyor ve doðru Çiftlice köyüne iniyor. Gittiði ev muhtarýn evidir. Bu Muhtar, Hekimoðlu'ndan yana görünüyor, oysa gerçekte Beyin adamýdýr ve onunla

iþbirliði içindedir. Nitekim adamlarýndan biri aracýlýðýyla ihbarda bulunur ve Hekimoðlu jandarmalarca sarýlýr. Hekimoðlu, Muhtarýn <<puþtluðu>> yüzünden kýstýrýlmýþtýr. Büyük bir çatýþma çýkar taraflar arasýnda. Adeta namlular kurþun kusmaktadýr. Özetle <<yaman cenk>> olur orada.

Olayýn sonucuna iliþkin iki söylenti var halk arasýnda :
1-Hekimoðlu, çatýþma sýrasýnda. çemberi yarýyorsa da, aldýðý yaralar yüzünden fazla uzaklaþamadan ölüyor.

2 -Atýna atlýyor, elini karýn bölgesinden aldýðý yaralara basarak Ordu'ya
kadar geliyor ve burada ölüyor.

Hekimoðlu, tipik bir <<erdemli baþkaldýrýcý>> örneðidir. Haklý bir nedenle daða çýkýyor. Mertliði, yiðitliði ve iyilikseverliðiyle halk arasýnda büyük ün yapýyor. Yoksullarýn dostu, onlarý ezen varsýllarýn düþmanýdýr.

Hekimoðlu denince, hemen akla gelen bir özelliði de <<aynalý martini>> dir. Hekimoðlu Türküsü'nde geçen ve kendisinin adýyla özdeþleþen <<aynalý martin>> in özelliði þudur. Hekimoðlu, özel olarak yaptýrdýðý mavzerinin üstüne bir ayna taktýrýyor. Çatýþmaya girdiðinde, bu aynayý: düþmanýnýn gözüne tutarak, gözünün kamaþmasýna, dolayýsýyla hedefini þaþýrmasýna yol açýyor.
Bu yüzden Hekimoðlu'nun, adý, Hekimoðlu'nun adý <<aynalý martin>>le özdeþleþmiþtir.Kaynak:
Mehmet Bayrak
Yorum Yayýnlarý

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Hekimoðlu
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2011, 22:11:39 »
evet, güzel bir türkü hikayesiydi.
merak ediyorum da, dünyada baþka bir millet var mýdýr acep, müziði ile yaþamý arasýnda bu denli bir korelasyon bulunabilen?!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Hekimoðlu
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2011, 17:19:32 »
:)sanmam diyeyimmi  bende sevgili hocam...severek dinlediklerimizde(çoðu) hep bi yaþanmýþlýk  ne güzel.
Bu ve Ah bir ataþ ver türkülerinin hikayesi etkili inþ..